Zandwinning Beuningse Plas

De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen. De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen. Hierdoor ontstaat daar in de toekomst een recreatieve waterplas: de Beuningse Plas. De komende jaren wordt deze plas gegraven en de omgeving ingericht. Het totale project wordt in 2035 afgerond. Vanaf dat moment kunnen de inwoners van de woonwijk Beuningse Plas vanuit hun achtertuin naar de plas varen.

Inrichting omgeving plas

De totale opzet van de waterplas is kleinschalig. De oost- en zuidoever zijn bestemd voor natuur. Voor de recreatieve functie komt er (maar is er ook al voor een deel) aan de westoever - en voor een deel aan de noordoever op het westelijke eiland - een zandstrand. De Palinggracht en de Jonkerstraat zijn met elkaar verbonden door een fietspad aan de zuidkant van de plas. Dit fietspad loopt langs/over de geluidswal. Ook komen er wandelpaden, een ruiterpad en uitkijkpunten (er is al een uitkijkpunt op de geluidswal). De plas zelf krijgt een oppervlakte van ongeveer 72 ha.

Planning

  • 2019: vergunningen ter inzage gelegd en afgerond
  • 2020: start afvoer zand
  • 2035: afronding project

Oeverzone Beuningse Plas

Er is een vaarverbinding tussen de Kreek en de Lagune, aan de westzijde van de toekomstige plas. Hierdoor is het mogelijk de Beuningse Plas per boot rond te varen. De vaarverbinding heeft een waterbreedte variërend van 15 tot 30 meter. De geluidswal ten westen van de plas is inmiddels aangelegd. Ook plaatsten we geluidsschermen. Om te zorgen dat lokaal fietsverkeer de doorvaart kan oversteken, is ter hoogte van de Oude Reekstraat een fietsbrug aangelegd. Ook is de inrit voor de zandwinplas aangelegd. Deze inrit sluit aan op de Pieckelaan en gebruiken we voor de afvoer van zand uit het gebied.

Het water van de Beuningse Plas is aanlokkelijk om in te zwemmen. De waterkwaliteit wordt nu echter niet onderzocht, dus zwemmen wordt afgeraden. Let ook op bij de overzijde van de vaarverbinding. Dit is het werkgebied van de ontzanding en toegang is verboden. Het zand is niet geschikt om te spelen en kan instorten. Dit is levensgevaarlijk. Lees meer over de waterkwaliteit in de Beuningse Plas.

Bestemmingsplan Beuningse Plas en vergunningen

De beschikkingen voor de vergunningen voor het gebruik en de locatie van de klasseerinstallatie zijn inmiddels definitief. Deze zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Transport zand

Het werk is gegund aan aannemer Boskalis. Het zand dat we uit de Beuningse Plas winnen, moet worden vervoerd naar de afnemers. Op 2014 ondertekenden wij een intentieverklaring tussen de gemeente Beuningen en Nijmegen over de wijze van transport van het zand en grind uit de Beuningse Plas. Doel van deze intentieverklaring was om, samen met de gemeente Nijmegen, te onderzoeken onder welke condities we overeenstemming konden vinden over de afvoer van zand over Nijmeegs grondgebied, via een zandtransportband. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de afvoer per as (de weg) de meest geschikte mogelijkheid is.

Zandtransportband

In de afgelopen periode onderzochten we uitgebreid de haalbaarheid van een zandtransportband langs de A73/Neerbosscheweg en het Maas-Waalkanaal (zoals afgesproken in de intentieverklaring). De technische uitvoerbaarheid, de landschappelijke inpassing en de noodzakelijke milieumaatregelen van deze variant zijn zeer kostbaar. Voor de gemeente Nijmegen is de zandtransportband daarmee een niet haalbare optie geworden. Daarmee lijkt de beoogde zandtransportband geen realistische oplossing. Ook de mogelijke bedrijfsrisico’s voor naastgelegen bedrijven, spelen hierin een rol.

Alternatieve zandtransportband routes

Ook onderzochten we, samen met de gemeente Nijmegen, alternatieve routes voor een zandtransportband. Echter, geen van die alternatieven leidden tot een haalbare route voor een zandtransportband. Opties, zoals een buistransport, zijn in een eerder stadium al onderzocht en bleken onhaalbaar. De gemeente Nijmegen heeft aan ons college van B&W kenbaar gemaakt dat zij een zandtransportband over Nijmeegs grondgebied, niet haalbaar acht.

Transport per vrachtwagen en loskade

De gemeenteraad van de gemeente Beuningen besloot in 2018 dat het zand per vrachtwagen wordt afgevoerd vanaf 1 januari 2020 naar de locatie van Daanen Shipping aan het Maas-Waalkanaal in Nijmegen. Deze optie is de kortste route en daarmee de meest duurzame en financieel haalbare.

De route vanaf de Beuningse Plas tot aan de losplaats gaat via de Nieuwe Pieckelaan, Hogelandseweg, Lindenhoutseweg, Westkanaaldijk (losplaats) en weer terug. Dit is tevens de kortst mogelijke route met de minste overlast voor omwonenden.

Wat betekent deze zandwinning?

Driekwart van het gewonnen zand wordt naar deze overslaghaven in Nijmegen gereden. Voor dit transport zet Boskalis vier vrachtwagens in. Elke vrachtwagen levert ongeveer vier vrachten per uur af aan de loswal. Naar verwachting rijden de vrachtwagens gemiddeld vijf uur per dag. Dit zorgt voor zo’n 150 extra bewegingen per dag.

  • Pieckelaan: nu 6700 voertuigbewegingen per dag, dit worden 6850 bewegingen per dag
  • Hogelandseweg: nu 6800 voertuigbewegingen per dag, worden 6950 bewegingen per dag

De rest van het gewonnen zand wordt via vrachtwagens vervoerd naar zijn eindbestemming. Daarbij maken de vrachtwagens gebruik van alle wegen.

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft medewerking toegezegd aan deze wijze van afvoer van het zand. De gemeente Beuningen liet onderzoeken of de overslag van het zand binnen de bestaande vergunning van de loswal past. Daar is een positief antwoord op gekomen. Ook heeft Boskalis een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verplaatsen van de zandwininstallatie richting Pieckelaan. Beide procedures zijn inmiddels met een positief eindoordeel afgerond en is de uitvoering gestart.

Schade?

Heeft u schade door de werkzaamheden? Vul dan het schadeaangifte-formulier Zandwinning Beuningse Plas (Microsoft Word, 53 kb) in. Het formulier en de eventuele bijlagen kunt u sturen naar service.zpb@boskalis.com.

Duurzaamheidsmaatregelen

De gemeente Beuningen vindt duurzaamheid en milieu erg belangrijk. Naast milieucriteria zijn in het contract met de aannemer dan ook diverse duurzaamheidscriteria opgenomen. Zo moeten de werkzaamheden bij de zandwinning uitgevoerd worden via elektrische, energiezuinige aandrijvingen op 100% duurzame energie. Daarnaast ziet de aannemer kansen om transport op duurzame brandstof (bv LNG) te laten rijden. Dit wordt momenteel nader onderzocht.

Klankbordgroep

In 2014 is een klankbordgroep opgericht voor het project Zandwinning Beuningse Plas. In deze klankbordgroep zitten omwonenden. De vastgestelde verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op deze pagina. Een verslag wordt vastgesteld op de daaropvolgende vergadering. De klankbordgroep komt ongeveer een keer per jaar bijeen.

Grondwaterstanden

Elk kwartaal plaatsen we een nieuw overzicht van de grondwaterstanden van verschillende locaties in de Beuningse Plas op deze pagina. In het document ziet u per meetlocatie de grondwaterstanden, in een grafiek en in een kolom met de meetstanden per dag. In die kolom staan de cijfers van 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023. Op dit moment onderzoeken we hoe we deze meetresultaten meer toegankelijk kunnen presenteren. We onderzoeken of we de resultaten in een landelijk systeem kunnen (laten) opnemen. Zodra hier meer over bekend is, staat dit op onze website.

Meer informatie

Heeft u een vraag of klacht? Of wilt u iets doorgeven aan de aannemer? Stuur dan een mail naar service.zpb@boskalis.com. Binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie waarin de aannemer aangeeft hoe de verdere afhandeling plaatsvindt.