Samenvatting Transitievisie Warmte

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen, zoals CO2, meer uit te stoten. Door onze gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Zo dragen we ons steentje bij om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt door klimaatverandering.

We gaan op termijn dingen anders doen. We gaan van koken en stoken op aardgas over op groene, duurzame (= wat lange tijd meegaat) warmteoplossingen. Deze verandering noemen we de ‘warmtetransitie’.

De warmtetransitie is niet van de één op de andere dag klaar. Er komt veel bij kijken. Dit proces willen we ook zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom stellen we als gemeente samen met onze partners een ‘Transitievisie Warmte’ op. Alle andere gemeenten in Nederland doen dat ook. De Transitievisie Warmte gaat over de manier waarop we huizen, kantoren en andere gebouwen in onze gemeente in uiterlijk 2050 verwarmen zonder aardgas. Over hoe we dit bereiken is nog veel onzeker. De Transitievisie Warmte wordt daarom elke vijf jaar geactualiseerd. De eerste versie van deze Transitievisie Warmte is vooral een verkenning naar een aardgasvrij Beuningen, vandaar versie 1.0.

Partners

Op weg naar een aardgasvrije gemeente werken we nauw samen met onze partners. Dat zijn Netbeheerder Liander, Woningcorporaties Woonwaarts en Woonzorg, Waterschap Rivierland en Waterbedrijf Vitens.

Mogelijke oplossingen

Door onderzoek, informatie van onze partners en dat wat we al weten, kwamen we tot een aantal uitkomsten. In een aantal dorpen en buurten lijkt een warmtenet mogelijk. Dat geldt voor een groot deel van de kern van Beuningen en De Beuningse Plas. Hier is de warmtevraag hoog. Dat maakt een warmtenet kansrijk. Mogelijk dat Ewijk kan aanhaken bij een warmtenet in Beuningen. In Weurt en Winssen is een warmtenet mogelijk minder kansrijk, maar zeker niet uitgesloten.

In de andere gebieden in onze gemeente zijn op dit moment alleen individuele oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld all-electric warmtepompen, hybride warmtepompen of hernieuwbaar gas. Dit gaat vooral op voor het buitengebied. Hier is de bebouwingsdichtheid (het aantal woningen per hectare) lager. Dat maakt een warmtenet te kostbaar. We gaan er dan ook vanuit dat hier geen warmtenet komt.

Warmtebronnen

Voor de ontwikkeling van een warmtenet is het belangrijk dat er genoeg geschikte warmtebronnen zijn. Op dit moment onderzoeken we of afvalenergiecentrale ARN ook warmte kan leveren voor de bebouwde kom van Beuningen en Ewijk. Het is dus nog niet zeker dat er een warmtenet komt in onze gemeente.

Start van lang proces

De Transitievisie Warmte is de start van een jarenlang proces. De eerste jaren werken we de visie samen met inwoners en andere betrokkenen verder uit. Hier is meer informatie over te vinden in het onderdeel Samen op weg naar een aardgasvrije gemeente.

Aan de slag

  • Vanaf 2022 onderzoeken we de haalbaarheid van een warmtenet in de kern van Beuningen en Ewijk verder. Warmtelevering door de ARN nemen we in dit onderzoek mee. Is een warmtenet een haalbare oplossing voor een wijk, dan praten we daarna over deze uitkomst met de inwoners van deze wijk(en).
  • Ook onderzoeken we hoe groot de kans is dat de gasinfrastructuur die er nu ligt in deze gebieden (na 2050) blijft.
  • In 2022 starten we in Ewijk-Vording met een pilot energiebesparing. Dit is onderdeel van de wijkrenovatie.
  • Plaatselijke initiatieven moedigen we aan. Via onze website en het Regionaal Energieloket informeren wij u over ontwikkelingen en delen we de meest recente kennis. Misschien ontstaat er een breder gedragen initiatief op wijk-, buurt- of straatniveau. Dan kan het fijn zijn om samen een uitvoeringsplan te maken of een subsidie aan te vragen. Wij zorgen dat de betrokken partijen hier aan mee kunnen doen.  
  • We blijven communiceren hoe belangrijk het besparen van energie en het isoleren van uw woning is. Dat is belangrijk om voor te bereiden op het echt aardgasvrij worden van alle woningen en gebouwen in onze gemeente.

Van onderzoek naar uitvoering

Als uit de haalbaarheidsonderzoeken voor een warmtenet blijkt dat de kernen van Beuningen en eventueel Ewijk kansrijk zijn, dan stellen we samen met inwoners en andere betrokkenen een uitvoeringsplan op. In dat uitvoeringsplan gaan we onder andere in op:

  • Hoe we onze gebouwen en woningen op een duurzame manier gaan verwarmen
  • Waar en wanneer we beginnen met de duurzame warmteoplossingen
  • Wat de warmtetransitie in het gebied kost en hoe we die kosten gaan verdelen
  • Hoe we de warmteoplossing organisatorisch, financieel en juridisch organiseren
  • Wie waarvoor verantwoordelijk is

Transitievisie in beweging

Om het proces tot een goed einde te brengen, zijn duidelijke afspraken nodig. Inwoners, ambtenaren, college, raadsleden, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen weten waar zij aan toe zijn. Wie wat wanneer doet werken we samen met elkaar in het uitvoeringsplan uit. Komt er meer kennis, dan vullen wij de Transitievisie Warmte hiermee aan en informeren wij alle partijen hierover. Zo ontstaat ook de Transitievisie Warmte 2.0, 3.0 etc.