Wat zeggen onze partners over de warmtetransitie?

Op weg naar een aardgasvrije gemeente hebben we iedereen nodig. Dat is iedereen van jong tot oud, ondernemers, inwoners met een eigen huis, inwoners met een huurhuis en eigenaren van vastgoed. We brengen mensen op het juiste moment bij elkaar en bedenken wat de beste aanpak is. We werken ook samen met onze partners. Dat zijn Netbeheerder Liander, Woningcorporaties Woonwaarts en Woonzorg, Waterschap Rivierland en Waterbedrijf Vitens.

Dit zeggen onze partners over de warmtetransitie:

Liander

Liander levert al vanaf het begin informatie voor de warmtetransitie. We geven aan wat de invloed op de elektriciteitsnetten is zowel nu en in de toekomst. Liander en de gemeente beslissen nog niets over investeringen wanneer de Transitievisie Warmte 1.0 wordt vastgesteld. Wel geven we aan goed afgestemd te zijn om de transitie mogelijk te maken. Dit is een belangrijk startpunt voor de uitvoering van de transitie. Met een goede meerjarige aanpak kunnen wij op tijd reageren op de warmtetransitie. We stemmen onze meerjarenplannen (investeringsramingen, planningen, strategische personeelsplanning (aantrekken en opleiden van voldoende mensen) daarop af.

Woonwaarts

Woonwaarts wil zorgen voor toekomstbestendige wijken en buurten waar mensen graag wonen en (voor) werken. Wijken en buurten met variatie zijn voor ons geen doel op zich. Het is eerder een middel om een omgeving te maken waar mensen zich thuis voelen. Daardoor zijn zij vaak tot meer in staat. En daarmee zijn wijken en buurten meer toekomstbestendig. Woonwaarts wil een omgeving maken waar huurders zich thuis voelen en daardoor het beste uit zichzelf halen. 

Verduurzamen van Nederland is echter een taak voor iedereen! Daarom stelde iedere corporatie in 2018 vast hoe de corporatie er voor gaat zorgen dat haar woningvoorraad CO2 neutraal is in 2050. In het Convenant Energiebesparing Huursector van 2012 spraken corporaties bijvoorbeeld af dat eind 2020 hun woningvoorraad minimaal label B (gemiddeld) heeft. Woonwaarts stelde daarnaast beleidskaders vast om haar woningvoorraad de komende jaren verder te verduurzamen. Dit gaat dan over de periode 2020 tot en met 2025. In het duurzaamheidsbeleidsplan kijkt Woonwaarts ook vooruit naar CO2 neutraliteit in 2050. Het zijn basisgegevens voor de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeenten Nijmegen, Beuningen en Druten.

Waterschap Rivierland

Waterschap Rivierland levert vanuit haar regionale belang een actieve bijdrage aan een klimaatbestendig Rivierenland. Daarvoor werkt zij samen in de Transitievisie Warmte, Regionale Energie Strategie en RAS. In de Transitievisie Warmte 1.0 deelt zij haar kennis en kunde over de mogelijkheden van aquathermie als onderdeel van de warmteopgave. Het waterschap ziet bij het duidelijker worden van maatregelen, mogelijkheden voor koppelkansen met onze eigen plannen en projecten. Denk daarbij  aan water-, klimaatopgaven in stedelijk gebied. In de Transitievisie Warmte 1.0 is het waterschap vanuit het deel water minder sturend. Het waterschap laat andere partijen meer invulling geven aan de opgave. Waar dat vanuit waterbelang nodig is stuurt en begrenst zij.