Werkzaamheden Triangel

De Triangel krijgt een hemelwaterriool. We breken daarvoor de straat open en richten de straat anders in. We zijn gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden ronden we hopelijk eind december 2024 af. Maar dit is wel afhankelijk van het weer, wat we onder de grond aantreffen en of er extra werkzaamheden zijn. 

Planning

De straat openbreken, en dan met name de Triangel, dat is een hele klus. Vooral een hele klus om ervoor te zorgen dat de straat zoveel als mogelijk bereikbaar blijft en de overlast zo min mogelijk. Maar helaas kunnen we dat niet helemaal voorkomen. We splitsen daarom de werkzaamheden in zeven fasen op. We starten aan de zijde van de Burgemeester Sprengerlaan en gaan dan richting de Vordingstraat. 

FaseHuisnummers
Fase 1: begin april tot en met medio mei71 tot en met 89
88 tot en met 110
Fase 2: medio mei tot en met eind juni49 tot en met 69
68 tot en met 86
Fase 3: eind juni tot en met eind juli33 tot en met 47
62 tot en met 66
Bouwvak 
Fase 4: medio augustus tot en met begin september23 tot en met 31
46 tot en met 60
Fase 5: begin september tot en met begin oktober9 tot en met 21
32 tot en met 38
Fase 6: begin oktober tot en met november1 tot en met 7
8 tot en met 30
Fase 7: begin november tot en met begin december2 tot en met 6 
Burgemeester Blessinglaan 1

Definitief schetsontwerp Triangel

Het definitief ontwerp voor de Triangel is klaar! We verwerkten de reacties van de (digitale) ontwerpbijeenkomst van 30 november en de overige binnengekomen reacties zo goed mogelijk. Zo zijn we tot het definitief ontwerp gekomen.

Een uitleg over het definitief schetsontwerp leest u hieronder. Het kan zijn dat u uw voorkeur of inbreng niet overal (geheel) doorgevoerd ziet. Dit heeft een aantal redenen:

 • De reacties liepen soms uiteen. In principe geldt dat algemene wensen (wensen van de meerderheid) boven individuele wensen gaan. 
 • De reacties en ontwerpen zijn intern besproken bij de gemeente en met het ingenieursbureau. De verschillende belangen zijn afgewogen. Daarnaast is er ook technisch gekeken naar de mogelijkheden. Daarna is er een keuze gemaakt. 
 • Het kan zijn dat sommige aspecten nog niet volledig uitgewerkt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beplanting en de verlichting. In de uitwerking naar de uitvoering pakken we deze punten op en werken we deze uit.

Ontwerp voor de hele straat

Uitleg ontwerp voor de hele straat

 • De doorgaande route in de straat geven we een kleur waardoor deze duidelijker is. De pleintjes krijgen hierdoor een eigen karakter. 
 • In het straatdeel gebeurt de afwatering middels een hol profiel in de loper van de rijbaan. Op de pleintjes gebeurt de afwatering langs de parkeerplaatsen met molgoten. In enkele smalle zijstraatjes ligt de rijbaan op 1 oor met de molgoot aan 1 zijde. 
 • Bij (kleine) buien kan het water wegzakken in de bodem, deels door het grasbeton en deels in de groenstroken. Bij grote hoeveelheden water voeren we het water af naar het oppervlaktewater (watergang in de Sprengerlaan). Dit gebeurt via een nieuw regenwaterriool (HWA).  
 • Voor het tegengaan van hardrijdend verkeer komen er bomen in (grotere) verhoogde plantvakken in de straat en op de hoeken. De rijbaan bij een versmalling blijft 4,8 meter breed. Er worden geen punaises toegepast. 
 • De opstelplaatsen van de kliko’s van de DAR blijft in principe zoals in de bestaande situatie. Op een aantal plekken zijn de locaties aangepast zoals besproken met bewoners. Momenteel zijn er gesprekken met de DAR, dit zou nog tot aanpassingen kunnen leiden.
 • De parkeerplaatsen krijgen grasbeton. Dit geeft een minder versteend beeld en het regenwater kan wegzakken.
 • In principe zijn er geen officiële langsparkeren parkeerplaatsen. Parkeer alleen niet voor entrees van woningen en/of tuinen. Parkeren langs de rijbaan is wel toegestaan. 
 • Alle groenstroken krijgen verhoogde opsluitbanden om het groen te beschermen. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat auto’s niet het groen in kunnen rijden, bijvoorbeeld bij een parkeerplaats. 
 • De bestaande bomen vervangen we. Voor de nieuwe bomen maakten we een selectie van mogelijke soorten. De selectie kunt u zien op de materiaalkaart. We kiezen voor verschillende boomsoorten. Dat doen we om biodiversiteit te stimuleren en plagen en of ziekten zoveel mogelijk te voorkomen
 • Bomen worden in de straat wisselend geplaatst voor het laaneffect. 
 • Op een aantal plekken blijven bestaande bomen staan. In de Triangel zijn dit 5 bomen. Dit is aangegeven op de kaart. In de uitwerking moet gekeken worden of dit mogelijk is in verband met de huidige staat van de boom, de ondergrondse groeiruimte en de wortelopdruk.
 • De keuze voor de overige beplanting bepalen we later. Dit is namelijk afhankelijk van de technische ontwerpen en de mogelijkheden. Daarnaast is het afhankelijk van het beheer.
 • De bestaande verlichting blijft in principe staan. Dit is nog niet in het ontwerp meegenomen. Er komt een lichtberekening en op basis daarvan wordt gekeken of aanpassingen nodig zijn.
 • Speelelementen worden in verband met beheer en overlast zo min mogelijk toegepast op de pleinen en in de straat. Voor spelaanleidingen zijn wel op een aantal plekken grauwacke-stenen (grote keien) toegepast om spel en ontmoeting te stimuleren. We bekijken wat we kunnen doen om bestaande speeltuinen en speelplekken aantrekkelijker te maken.

Ontwerp pleintje Triangel 71 tot en met 110 en pleintje Triangel 33 tot en met 74

Uitleg ontwerp pleintje Triangel 71 tot en met 110 en pleintje Triangel 33 tot en met 74

Triangel 71 tot en met 110

De hoofdopzet voor het plein is haaks parkeren met tweerichtingsverkeer en groen op de kop. Dit is het meest efficiënt qua parkeren en leidt tot de meeste parkeerplaatsen.

Uitgangspunten

 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5 meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter.
 • Op het plein zijn 10 parkeerplaatsen. Deze zijn van grasbeton zodat regenwater kan wegzakken. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • De rijbaan ter hoogte van nummer 87 wordt 3,40 meter breed. 
 • Er komt een ‘spoor’ van gekleurde tegels richting de speeltuin (langs huisnummer 88 tot en met 100). Het spoor start op het plein en wordt steeds dichter richting de speeltuin.
 • De opstelplaatsen van de kliko’s van de DAR blijven op de huidige locatie op de kop het van plein. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.
 • Op de kop van het plein komen 2 nieuwe bomen in een groenstrook met beplanting. We bepalen later welke beplanting hier komt.  

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp

 • De boom voor nummer 106 is weggehaald, omdat hiermee een parkeerplek vervalt.
 • Er is een boom toegevoegd voor nummer 69.
 • Er komt geen punaise op het kruispunt.

Triangel 33 tot en met 74

De hoofdopzet voor het plein is haaks parkeren met tweerichtingsverkeer met groen op beide hoeken. Er is voor deze variant gekozen omdat het groen bij de huisnummers 33 en 35 het doorrijden van auto’s voorkomen (sluipverkeer). 

Uitgangspunten

 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter.
 • Op het plein zijn 20 haakse parkeerplaatsen. Er komen twee langsparkeerplaatsen langs nummer 60, ingeklemd door groen en bomen. Alle parkeerplaatsen krijgen grasbeton zodat regenwater kan wegzakken. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • De parkeerplaatsen op het plein worden verder doorgetrokken richting het zuiden. Dankzij een 2 meter breed wandelpad blijven nr 33-41 bereikbaar.
 • In het straatje bij nummer 33 tot en met 41 komt een groenstrook met bomen en beplanting.
 • Op de kop van het plein en tussen de parkeervakken komen nieuwe bomen in het groen met beplanting. Dit geeft het plein een groen aangezicht.
 • Op de hoeken komen verhoogde plantvakken als remmer voor de auto.
 • Alle bestaande bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Enkel de boom bij huisnummer 60 blijft behouden. 
 • Voor de nummers 62-66 blijft een voetpad behouden en er komt een extra doorsteek bij huisnummer 62 richting de woningen.
 • De opstelplaatsen van de kliko’s voor de DAR blijven op de huidige locatie ter hoogte van de zijgevel van huisnummer 33. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp:

 • De poort bij nummer 43 is bereikbaar gemaakt.
 • In het steegje voor nummer 41 komt enkel een molgoot te liggen voor de afwatering van het water. Hier zal geen kolk komen omdat is aangegeven dat deze niet wordt schoongemaakt, de bereikbaarheid voor een reinigingswagen is lastig. 
 • Er komt geen punaise op het kruispunt.

Ontwerp Triangel 19 tot en met 60 en Triangel 5 tot en met 40

Uitleg ontwerp Triangel 19 tot en met 60 en Triangel 5 tot en met 40

Triangel 19 tot en met 60 

De hoofdopzet voor het plein is haaks- en langsparkeren op het plein met groen centraal op het plein en op de hoeken. Dit levert de meeste parkeerplaatsen op. Er zijn verder geen aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp.

Uitgangspunten

 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5 meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter.
 • Op het plein zijn 6 haakse parkeerplaatsen en 2 langsparkeerplaatsen. Daarnaast komen er twee langsparkeerplaatsen langs nummer 40, ingeklemd door groen en bomen. Deze worden uitgevoerd in grasbeton zodat regenwater kan infiltreren. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • Op de hoeken komen verhoogde plantvakken als remmer voor de auto.
 • De parkeerplaatsen op het plein worden verder doorgetrokken richting het zuiden. Aan de zuidzijde, bij nummer 25, komt een groenvak met nieuwe bomen. 
 • De opstelplaatsen van de kliko’s voor de DAR komen op een nieuwe locatie langs de zijgevel van nummer 40. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.

Triangel 5 tot en met 40

De hoofdopzet is een centrale groenstrook in de straat met eenrichtingsverkeer. De groenstrook zorgt voor een remmend effect voor de auto en geeft ruimte voor meer groen en nieuwe bomen. 

Uitgangspunten

 • De rijbaanbreedte bij de verbreding is aan beide zijden 3,4 meter met eenrichtingsverkeer rechtsom.
 • Centraal in de verbreding komt een groenstrook met bomen en beplanting. Het blijft voor alle woningen mogelijk om hun inrit in- en uit te rijden. 
 • De opstelplaatsen van de kliko’s voor de DAR komen op een nieuwe locatie langs de zijgevel van nummer 40 en nummer 24. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp

 • De groenstrook krijgt beplanting en bomen. Welke beplanting hier komt, bepalen we later.
 • Aanleidingen voor spelen worden opgepakt in de grotere speeltuinen/speelplekken en komen niet in dit deel.
 • De groenstrook ter hoogte van huisnummer 34 en 36 (net zoals bij nummer 15) krijgt een inkeping om het uitrijden van inritten gemakkelijker te maken. 

Ontwerp Triangel 1 tot en met 30

Uitleg ontwerp Triangel 1 tot en met 30

De hoofdopzet voor het plein is haaks parkeren aan het plein met tweerichtingsverkeer en een centrale groene plek. 

Uitgangspunten

 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5 meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter.
 • De rijbaanbreedte langs nummer 16-18 is 3,8 meter en de rijbaanbreedte aan de noordzijde bij huisnummer 24-30 is 4,9 meter breed.
 • Op het plein zijn 6 haakse parkeerplaatsen langs de doorlopende rijbaan. Deze worden uitgevoerd in grasbeton zodat regenwater kan infiltreren. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • Het oostelijke deel van het plein wordt ingericht als groenstrook. Er blijven 3 bestaande bomen behouden als dit technisch mogelijk is. De groenstrook krijgt een verlaging (wadi) met beplanting. 
 • De opstelplaatsen voor de DAR komen op een nieuwe locatie langs de zijgevel van nummer 24. De opstelplaatsen worden gemarkeerd met klikotegels.
 • In de straat komen enkele verhoogde plantvakken met bomen. Deze geven de straat een groen beeld en dienen als remmer voor de auto.

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp

 • De boom tussen nummer 4 en 6 is iets verplaatst zodat uitrijden gemakkelijker gaat. Ook zijn nogmaals de draaicirkels gecheckt voor de uitritten.
 • De pingpongtafel is weggehaald omdat er zorgen waren over overlast. 
 • De losse boomstammen zijn weggehaald en de stapstenen zijn vervangen door Grauwacke keien. Deze keien dienen als spelaanleiding en zorgen ervoor dat de auto’s het groen niet in kunnen rijden.
 • De groenstrook is aan de noordzijde iets aangepast om de bestaande bomen meer ruimte te geven.