Definitief schetsontwerp Fagot

Het definitief ontwerp voor de Fagot is klaar! We verwerkten de reacties van de (digitale) ontwerpbijeenkomst van 23 november en de overige binnengekomen reacties zo goed mogelijk. Zo zijn we tot het definitief schetsontwerp gekomen.

Een uitleg over het definitief schetsontwerp leest u hieronder. Het kan zijn dat u uw voorkeur of inbreng niet overal (geheel) doorgevoerd ziet. Dit heeft een aantal redenen:

 • De reacties liepen soms uiteen. In principe geldt dat algemene wensen (wensen van de meerderheid) boven individuele wensen gaan. 
 • De reacties en ontwerpen zijn intern besproken bij de gemeente en met het ingenieursbureau. De verschillende belangen zijn afgewogen. Daarnaast is er ook technisch gekeken naar de mogelijkheden. Daarna is er een keuze gemaakt. 
 • Het kan zijn dat sommige aspecten nog niet volledig uitgewerkt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beplanting en de verlichting. In de uitwerking naar de uitvoering pakken we deze punten op en werken we deze uit.

Algemene uitgangspunten

 • In principe zijn er geen officiële langsparkeren parkeerplaatsen. Parkeer alleen niet voor entrees van woningen en/of tuinen. Parkeren langs de rijbaan is wel toegestaan. 
 • Alle groenstroken krijgen verhoogde opsluitbanden om het groen te beschermen. Dit zorgt er ook voor dat auto’s niet het groen in kunnen rijden, bijvoorbeeld bij een parkeerplaats. 
 • De meeste bestaande bomen vervangen we. Voor de nieuwe bomen hebben we een selectie gemaakt van mogelijke soorten. De selectie kunt u zien op de staalkaart. We kiezen voor verschillende boomsoorten. Dat doen we om biodiversiteit te stimuleren en plagen en of ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Op een aantal plekken blijven bestaande bomen staan. Dit is aangegeven op het kaartbeeld. In de uitwerking moet gekeken worden of dit mogelijk is in verband met de huidige staat van de boom, de ondergrondse groeiruimte en de wortelopdruk.
 • De keuze voor de overige beplanting bepalen we later. Dit is namelijk afhankelijk van het technische ontwerp en de mogelijkheden. Daarnaast is het afhankelijk van het beheer.
 • De bestaande verlichting blijft in principe staan. Dit is nog niet in het ontwerp meegenomen. Er komt een lichtberekening en op basis daarvan bekijken we of aanpassingen nodig zijn.
 • Speelelementen worden in verband met beheer en overlast zo min mogelijk toegepast op de pleinen en in de straat. Voor spelaanleidingen zijn wel op een aantal plekken grauwacke-stenen (grote keien) toegepast om spel en ontmoeting te stimuleren. We bekijken wat we kunnen doen om bestaande speeltuinen en speelplekken aantrekkelijker te maken.

Plein Fagot

Tekening van het definitief schetsontwerp van het pleintje van de Fagot

Uitleg plein Fagot

De hoofdopzet van het plein is haaks parkeren met tweerichtingsverkeer en groen centraal op de kop. Dit is het meest efficiënt qua parkeren en leidt tot de meeste parkeerplaatsen.
Uitgangspunten voor het plein:

 • De afwatering op het plein gebeurt via een hol profiel. Langs de parkeerplaatsen komen molgoten. In de twee noordelijke zijstraatjes komt een molgoot in het midden van de straat te liggen. Het smalle straatje richting de speeltuin (langs nummer 37) blijft op één oor liggen.
 • Bij (kleine) buien kan het water wegzakken in de bodem, deels door het grasbeton en deels in de groenstroken. Bij grote hoeveelheden water wordt het water afgevoerd naar het oppervlaktewater (watergang in de Sprengerlaan). Dit gebeurt via een nieuw regenwaterriool (HWA).  
 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5m en de diepte van de parkeervakken minimaal 5,15 meter tot maximaal 5,5 meter. De rijbaanbreedte in het verlengde van de straat is 6m.
 • Op het plein zijn 23 haakse parkeerplaatsen. Het gaat om 17 parkeerplaatsen op het plein en 6 parkeerplaatsen voor de woningen 20-24. Alle parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grasbeton zodat regenwater kan infiltreren. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen
 • Parkeerplaatsen voor bestelbussen worden niet gefaciliteerd (de meeste parkeerplaatsen zijn 5,5m diep en de neus kan uitsteken in het groen). 
 • De rijbaan ter hoogte van nummer 37-39 wordt 4,80 meter breed. 
 • Op het plein blijven de 4 bomen, centraal op het plein, in principe behouden. De bomen komen in een plantvak te staan met een verhoogde kantopsluiting om doorrijden van auto’s tegen te gaan.
 • Het plantvak op de noordelijke hoek krijgt ook een verhoogde kantopsluiting om afsnijden tegen te gaan. In verband met de draaicirkel van de DAR is het niet mogelijk om hier een parkeerplaats te maken.
 • De beplanting in de plantvakken bepalen we later. 
 • Bij nummer 20 komt een plantvak met nieuwe boom om de parkeerplaatsen ‘op te sluiten. 
 • Er komt een ‘spoor’ van gekleurde tegels richting de speeltuin (langs huisnummer 37). Het spoor start op het plein en wordt steeds dichter richting de speeltuin.
 • De opstelplaatsen van de DAR blijven op de huidige locatie langs nummer 32. Hier is plek voor ongeveer 25 kliko’s. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.

Aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp:

 • We kijken naar een alternatieve plek voor kliko’s langs de Burgemeester Sprengerlaan (bij nummer 30-36).
 • Op de kop komen enkele grauwacke keien als spel- of zitelement. Deze keien worden binnen de gemeente vaker toegepast en vervangen de stapstenen uit het schetsontwerp.

Straat - Fagot

Tekening van definitief schetsontwerp straat Fagot

Uitleg straat Fagot 

Uitgangspunten voor de straat:

 • Er komen plantvakken met bomen.
 • Alle bestaande bomen vervangen we door nieuwe bomen.

Aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp:

 • De plaatsing van bomen is aangepast zoals voorgesteld door bewoners. Er is rekening gehouden met de inritten, het optimaliseren van het parkeren en de toegankelijkheid voor verkeer door de straat.
 • De plantvakken steken minder ver de straat in en zijn smaller gemaakt ten opzichte van het schetsontwerp. De rijbaanbreedte blijft minimaal 5.15 m bij een versmalling. De bomen krijgen op deze manier genoeg ruimte om te groeien. De plantvakken krijgen een verhoogde rand om het doorrijden van auto’s tegen te gaan.
 • We bekijken of de bomen gezond genoeg zijn en of we deze kunnen laten staan. Dut bepalen we later. Voor de nieuwe bomen maken we een selectie uit bijgevoegde staalkaart. We kiezen voor verschillende bomen in verband met de biodiversiteit en het voorkomen van plagen en of ziektes. 
 • De beplanting onder de bomen bepalen we later. 
 • De plekken voor de kliko’s aan de zuidzijde in de straat, bij nummer 24, bieden genoeg plek voor 13 containers. Bij nummer 17 is geen oplossing gevonden voor de containers, er lopen momenteel nog gesprekken met de DAR. Daarnaast wordt onderzocht of er een alternatieve plek kan komen langs de Sprengerlaan.
 • Er zijn plekken in de straat waar de bestrating omhoog komt of los ligt, dit wordt meegenomen bij de uitvoering. 

Kaart met materiaalsoorten

Overige vragen

Komen er meer laadpalen binnen de Vording? 
We werken op dit moment aan beleid voor laadpalen binnen de gemeente. Daarnaast werkt de gemeente momenteel aan een aanbesteding voor meer publieke laadpalen, ook in de Vording.

Zijn de woningen nog bereikbaar tijdens de uitvoering? 
Tijdens de uitvoering blijft uw woning altijd te voet bereikbaar. De uitvoering vindt plaats in verschillende fases. U kunt uw woning altijd op (korte) afstand van uw woning parkeren. Tegelijkertijd vragen we om uw begrip tijdens de werkzaamheden. U wordt, naarmate er meer informatie bekend is, geïnformeerd over de planning en werkzaamheden. 

Is er iets te doen aan water in de kruipruimte?
Bij water in de kruipruimte kan de gemeente helaas niks betekenen. Dit komt door de snelheid waarmee het water (niet) de ondergrond intrekt. Met de herinrichting wordt er wel gezorgd voor een goede afwatering binnen de wijk. Hiermee zorgt de gemeente ook dat er geen (extra) water naar de woningen stroomt. 

Kaarten onduidelijk?

Is het lastig voor u om de kaarten te begrijpen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 024. Wij horen graag van u hoe we onze uitleg op de website beter neer kunnen zetten. 
Wilt u het definitieve schetsontwerp voor uw straat liever per mail of post krijgen? Stuur dan een e-mail naar vording@beuningen.nl of bel naar 14 024. Hier kunt ook terecht met uw vragen.