Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op veelgestelde vragen over het Omgevingsprogramma Woningbouw.

Communicatie

Kan ik meedenken?

Ja, na de zomer organiseren we per kern bijeenkomsten waar u mee kunt denken over de invulling van de ontwikkellocaties. Daarvoor ontwikkelt de gemeente de komende maanden structuurmodellen. U kunt tijdens de bijeenkomsten inbrengen wat u goed vindt aan de modellen, welke aandachtspunten u heeft en wat u nog mist. Zo ontwikkelen we samen de kaders waarbinnen straks de woningbouw kan plaatsvinden. Wilt u straks meedenken, meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief via woningbouwprogramma@beuningen.nl, zodat u op de hoogte blijft van het proces.

Hoe worden inwoners in het proces meegenomen?

De komende maanden wordt u geïnformeerd over het Omgevingsprogramma Woningbouw. Na de zomer volgen bijeenkomsten waarin u kunt meedenken over de invulling van de ontwikkellocaties. 

Na vaststelling van het Omgevingsprogramma Woningbouw zijn initiatiefnemers/ontwikkelaars aan zet. Zij gaan concrete plannen maken voor de ontwikkellocaties. Deze partijen betrekken ook omwonenden bij de plannen. De plannen worden vervolgens vastgelegd in zogenoemde omgevingsplannen (voorheen een bestemmingsplan). Op een Omgevingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend en kan eventueel bezwaar worden gemaakt.

Kan ik bezwaar maken?

U kunt geen bezwaar maken tegen het concept Panorama 2040 of het Omgevingsprogramma Woningbouw. Dit kan straks bij het Omgevingsplan.

Begrippen en definities

Zoekgebieden

Om richting te geven aan de ambitie (het doorgroeien naar een gemeente van >30.000 inwoners) zijn vier zoekgebieden aangewezen. In deze zoekgebieden wordt onderzocht waar de mogelijkheden zijn voor locaties om extra woningen te bouwen.

Concept Panorama 2040

Eén weergave in kaart en tekst, waarin het toekomstbeeld van potentiele woningbouwlocaties tot 2040 in de gemeente Beuningen is beschreven. Vastgesteld op 6 juli door de Raad. (Link)

Structuurmodel

Eén weergave in kaart en tekst, met daarin: de aanduiding van de woonvlekken en hoofdstructuren in een ontwikkellocatie (waaronder ontsluitingswegen, groenzones, waterstructuren, maar ook bijzondere woonvormen en parken), onder specifieke randvoorwaarden en uitgangspunten als dichtheden, woningtypen en sfeerbeelden. (link)

Omgevingsdialogen

Omgevingsdialogen kunnen zowel online als offline uitgevoerd worden, en bieden inwoners de gelegenheid om een reactie te geven op de voorliggende woningbouwprogramma. Het panorama en de structuurmodellen bieden middels de omgevingsdialogen de gelegenheid aan inwoners om in een voorstadium een reactie te geven. Het is voor een omgevingsprogramma niet verplicht om het voeren van inspraak.

Omgevingsprogramma

In het omgevingsprogramma komen de zoekgebieden, het panorama en de structuurmodellen samen. Daarnaast wordt de ontwikkelstrategie en het kostenverhaal aan deze onderdelen toegevoegd. Het omgevingsprogramma is opgesplitst in 1.0 en 2.0. In het Omgevingsprogramma 1.0 komen de algemene randvoorwaarden en de kernen Winssen en Ewijk aanbod. In het Omgevingsprogramma 2.0 worden ook de kernen Beuningen en Weurt opgenomen en wordt het Panorama definitief gemaakt. 

Proces

Wat komt er na het Panorama?

In de raadsvergadering van 5 of 6 juli worden het Panorama 2040 en de bijbehorende randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld. Dit betreft randvoorwaarden en uitgangspunten op hoofdlijnen. Deze worden de komende maanden voor de verschillende deelgebieden verder uitgewerkt in structuurmodellen.
 
Het Panorama 2040, de structuurmodellen en het kostenverhaal nemen we op in het Omgevingsprogramma Woningbouw. Het is de bedoeling dit programma eind 2021 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Dit woningbouwprogramma is richtinggevend voor de verdere uitwerking van de woningbouwlocaties.

Wanneer worden de woningen gebouwd?

Op z'n vroegst wordt eind 2022 gestart met bouwen. Eerst moet eind 2021 het Omgevingsprogramma Woningbouw worden vastgesteld. Dan pas kunnen de bouwplannen zich verder vormen. Vervolgens moeten deze plannen worden vastgelegd in een Omgevingsplan. Dit proces duurt minimaal enkele maanden.

Inhoud

Hoeveel woningen worden gebouwd?

In het nu gepresenteerde toekomstbeeld voor 2040 is er ruimte voor ongeveer 2000 extra woningen in Beuningen. In de regio Nijmegen is de behoefte aan woningen groot. Tot 2040 moeten er ongeveer 60.000 woningen worden gebouwd. 

In het concept panorama worden tot 2040 per kern de volgende aantallen woningen gebouwd:

  • Winssen circa 210
  • Ewijk circa 970
  • Oeverwallengebied circa 150
  • Beuningen (oostrand) en Weurt circa 650 

Deze aantallen kunnen na het maken van de structuurmodellen nog wijzigen.

Het Omgevingsprogramma Woningbouw wordt vervolgens periodiek geactualiseerd. Dus mocht er in de toekomst meer of minder behoefte zijn aan woningen dan wordt het programma daar op aangepast.

Waarom alleen uitbreiden en niet inbreiden? 

Het Omgevingsprogramma Woningbouw gaat alleen over de uitbreidingslocaties. Maar we gaan niet alleen uitbreiden, er worden ook binnen de kernen op diverse plekken nog woningen gebouwd. Dit is echter niet voldoende om te voorzien in de woningbehoefte van Beuningen en de regio.

Hoe komt het eruit te zien?

In het concept Panorama 2040 zijn referentiebeelden opgenomen, maar hoe de nieuwe woonbuurten er straks precies uit komen te zien, weten we nu nog niet. In het Omgevingsprogramma Woningbouw worden uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen voor de nieuwbouw. Op basis hiervan zullen initiatiefnemers een plan uitwerken. 

Voor wie wordt er gebouwd?

We bouwen voor iedereen. De nadruk ligt de komende jaren wel op betaalbare woningen voor starters en senioren. Hoeveel woningen dat precies zijn wordt nog nader onderzocht.

Wat voor soort woningen worden er gebouwd?

De woningen bestaan uit een mix van allerlei woonvormen, denk aan rijwoningen, twee onder een kap en vrijstaande woningen, maar ook appartementen. Ook wordt er ingezet op het realiseren van levensloopbestendige woningen. In het Omgevingsprogramma Woningbouw worden randvoorwaarden voor de aantallen woningen opgenomen.

Ik heb een locatie die past in het panorama, wanneer kan ik een plan indienen?

Bent u eigenaar van een perceel dat valt binnen de potentiële woningbouwlocaties van het Panorama 2040 dan heeft u als het goed is hierover een brief ontvangen. De komende maanden werken we voor deze locaties nog structuurmodellen uit. Met die modellen wordt nader richting gegeven aan de invulling van de locaties en een fasering. De structuurmodellen nemen we op in het Omgevingsprogramma Woningbouw. Aan de hand van dit programma kunnen vanaf begin volgend jaar concrete initiatieven worden ingediend. Hierover gaan we als gemeente na vaststelling van het programma graag met u in gesprek. 

Waarom zijn deze locaties opgenomen in de plannen en niet een andere locatie?

De raad heeft eind 2020 vier ruime zoekgebieden aangewezen. Op basis van een analyse, waarbij is gekeken naar landschappelijke en cultuurhistorische waarden, stedenbouwkundige kenmerken en (milieu)belemmeringen hebben we de vier ruime zoekgebieden verkleind. De ontwikkellocaties in het Panorama 2040 ziet de gemeente als de meest wenselijke plekken waar woningen kunnen worden gebouwd. 

Hoe hard is de begrenzing van de locaties en kunnen er nog locaties bij komen?

De begrenzingen van de uitbreidingslocaties liggen op hoofdlijnen vast. Het is niet de bedoeling om locaties die heel ergens anders liggen, te gaan ontwikkelen. In het panorama staan de boerenerfontwikkelingen in het oeverwallengebieden en de lintbebouwing indicatief ingetekend.  Hier is nog geen harde begrenzing voor.  De structuurmodellen zullen uitwijzen wat de begrenzing is van deze locaties.

Wat gebeurt er met de bedrijven/functies die er nu zitten?

De woningbouwontwikkeling vindt plaats op vrijwillige basis. Voor elk bedrijf en elke functie zal apart worden gekeken wat de mogelijkheden zijn. 

Is deze woningbouw wel mogelijk vanuit het oogpunt van stikstof/natuur/veiligheid/etc.?

Op basis van bekende milieucontouren is een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de ontwikkellocaties. Gedetailleerd onderzoek wordt echter pas later uitgevoerd. 

Komt er ook speelruimte, groen, recreatie, winkels?

Binnen de ontwikkellocaties zullen groen, water, speelruimte, fiets- en wandelpaden een plek krijgen. Op dit moment houden we geen rekening met de komst van nieuwe/extra winkels of horeca.

Op welke wijze is/wordt rekening gehouden met duurzaamheid (energie, klimaat, natuurinclusief, etc)?

De gemeente streeft ernaar om in 2040 energieneutraal te zijn. Nieuwe ontwikkelingen moeten hieraan bijdragen. Ook streven we ernaar dat bij de nieuwe plannen rekening wordt gehouden met het klimaat door zo min mogelijk verharding te realiseren en ruimte te geven aan groen en water.

Ik kijk straks op nieuwe bebouwing, hoe wordt daar rekening mee gehouden?

Bij de uitwerking van de plannen door ontwikkelaars/initiatiefnemers dient rekening te worden gehouden met de normen die hiervoor gelden. 

Hoe groot worden de buitenplaatsen?

Hier kunnen we nu nog niks over zeggen. In het Panorama zijn hier wel referentiebeelden voor opgenomen. De volgende stap is het uitwerken van onder andere de buitenplaatsen in structuurmodellen. Hierin worden randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen over de grootte van de buitenplaatsen. Over de structuurmodellen wordt u dit najaar geïnformeerd.

Wat betekent dit voor onze sportverenigingen in Weurt?

In het panorama voor 2040 is in groeifase 2 ook de verplaatsing van de sportvelden in Weurt naar de westzijde van Weurt opgenomen. We zouden in de toekomst op de plek van de sportvelden meer openbaar toegankelijk groen willen ontwikkelen in combinatie met enkele appartementengebouwen. Daarmee willen we meer kwaliteit aan de kern Weurt toevoegen. Voor de sportvelden zien we de mogelijkheid om deze in de toekomst te verplaatsen naar de westzijde van Weurt, naast de nieuwe uitbreidingslocaties. Hier kan een nieuw en modern sportcomplex worden ontwikkeld. Het complex maakt hier deel uit van een landschappelijke zone tussen Beuningen en Weurt waarin sport en recreatie een plek krijgen. De gemeente gaat hierover de komende maanden in gesprek met de sportverenigingen. We gaan kijken of verplaatsing van de verenigingen op termijn (pas over ongeveer 10 jaar) wenselijk en mogelijk is.