Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op veelgestelde vragen over het Omgevingsprogramma Woningbouw.

Communicatie

Kan ik meedenken?

Ja! In de komende maanden worden de structuurmodellen gepresenteerd. U kunt als (toekomstige) inwoner deelnemen aan gesprekstafels om het over deze structuurmodellen te hebben. U kunt tijdens deze tafels inbrengen wat u goed vindt aan de modellen, welke aandachtspunten u heeft en wat u nog mist. Uw wordt middels een toegezonden brief, via de gemeentelijke social media kanalen op de hoogte gebracht.

Is er een nieuwsbrief?

Wilt u de woningbouw ontwikkelingen blijven volgen? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via woningbouwprogramma@beuningen.nl, zodat u op de hoogte blijft van het proces. De laatste uitgaven van de nieuwsbrief vindt u hier:

Hoe worden inwoners in het proces meegenomen?

De komende maanden wordt u geïnformeerd over het Omgevingsprogramma Woningbouw. Na de zomer volgen bijeenkomsten waarin u kunt meedenken over de invulling van de ontwikkellocaties. 

Na vaststelling van het Omgevingsprogramma Woningbouw zijn initiatiefnemers/ontwikkelaars aan zet. Zij gaan concrete plannen maken voor de ontwikkellocaties. Deze partijen betrekken ook omwonenden bij de plannen. De plannen worden vervolgens vastgelegd in zogenoemde omgevingsplannen (voorheen een bestemmingsplan). Op een Omgevingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend en kan eventueel bezwaar worden gemaakt.

Kan ik bezwaar maken?

U kunt geen bezwaar maken tegen het concept Panorama 2040 of het Omgevingsprogramma Woningbouw. Dit kan straks bij het Omgevingsplan.

Begrippen en definities

Zoekgebieden

Om richting te geven aan de ambitie (het doorgroeien naar een gemeente van >30.000 inwoners) zijn vier zoekgebieden aangewezen. In deze zoekgebieden wordt onderzocht waar de mogelijkheden zijn voor locaties om extra woningen te bouwen.

Concept Panorama 2040

Eén weergave in kaart en tekst, waarin het toekomstbeeld van potentiele woningbouwlocaties tot 2040 in de gemeente Beuningen is beschreven. Vastgesteld op 6 juli door de Raad. (Link)

Structuurmodel

Eén weergave in kaart en tekst, met daarin: de aanduiding van de woonvlekken en hoofdstructuren in een ontwikkellocatie (waaronder ontsluitingswegen, groenzones, waterstructuren, maar ook bijzondere woonvormen en parken), onder specifieke randvoorwaarden en uitgangspunten als dichtheden, woningtypen en sfeerbeelden. (link)

Omgevingsdialogen

Omgevingsdialogen kunnen zowel online als offline uitgevoerd worden, en bieden inwoners de gelegenheid om een reactie te geven op de voorliggende woningbouwprogramma. Het panorama en de structuurmodellen bieden middels de omgevingsdialogen de gelegenheid aan inwoners om in een voorstadium een reactie te geven. Het is voor een omgevingsprogramma niet verplicht om het voeren van inspraak.

Omgevingsprogramma

In het omgevingsprogramma komen de zoekgebieden, het panorama en de structuurmodellen samen. Daarnaast wordt de ontwikkelstrategie en het kostenverhaal aan deze onderdelen toegevoegd. Het omgevingsprogramma woningbouw word opgesplitst in een omgevingsprogramma 1.0 t/m 4.0. In het Omgevingsprogramma 1.0 komt de algemene randvoorwaarden en de kern Winssen aanbod. In het Omgevingsprogramma 2.0 ,3.0 en 4.0 worden ook de kernen Ewijk, Beuningen-Oost en Weurt en het Oeverwallen opgenomen en wordt het Panorama 2040 definitief gemaakt.

Proces

Wat komt er na het Panorama?

In de raadsvergadering van 6 juli is het concept Panorama 2040 en de bijbehorende randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld. Dit betreft randvoorwaarden en uitgangspunten op hoofdlijnen. Deze worden de komende maanden voor de verschillende kernen verder uitgewerkt in structuurmodellen.

Het Panorama 2040, de structuurmodellen en het kostenverhaal nemen we op in het Omgevingsprogramma Woningbouw. Dit Omgevingsprogramma woningbouw is richtinggevend voor de verdere uitwerking van de woningbouwlocaties.

Wanneer worden de woningen gebouwd?

Op z'n vroegst wordt er in 2023 gestart met bouwen. Eerst moeten de Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0 t/m 4.0 worden vastgesteld. Is Omgevingsprogramma voor een kern vastgesteld? Dan pas kunnen de bouwplannen zich verder vormen. Dit betekent dat er door de vaststelling van het Omgevingsprogramma 1.0 (21 december 2021), de woningbouwplannen in Winssen verder uitgewerkt kunnen worden. De verdere uitwerking houdt in: een stedenbouwkundige uitwerking, dialogen met de omgeving en een ontwerp Omgevingsplan. Dit proces duurt minimaal een half jaar.

Inhoud

Hoeveel woningen worden gebouwd?

In het nu gepresenteerde toekomstbeeld tot 2040 is er ruimte voor ongeveer 2000 extra woningen in Beuningen. In de regio Nijmegen is er behoefte aan meer woningen. In de regio is er tot 2040 behoefte aan 60.000 woningen extra. Tot 2040 moeten er regionaal ongeveer 60.000 woningen worden gebouwd.  

In het concept Panorama worden tot 2040 per kern de volgende aantallen woningen gebouwd:

  • Winssen 475 woningen (structuurmodel aantal)
  • Ewijk 1000 woningen (structuurmodel aantal)
  • Oeverwallengebied circa 150 woningen (panorama aantal)
  • Beuningen (oostrand) en Weurt circa 650 woningen (panorama aantal)

Deze aantallen kunnen na het maken van de structuurmodellen nog wijzigen.

Het Omgevingsprogramma Woningbouw actualiseren we na een periode van 4 jaar. Dus mocht er in de toekomst meer of minder behoefte zijn aan woningen dan passen we het programma daar op aan.

Waarom alleen uitbreiden en niet inbreiden? 

Het Omgevingsprogramma Woningbouw gaat alleen over het uitbreiden van locaties voor woningbouw. We bouwen ook binnen de kernen op verschillende locaties. Maar woningen bouwen binnen de kernen is niet voldoende om te voorzien in de woningbehoefte van Beuningen en de regio. Vandaar dat we als gemeente ook moeten kijken naar woningbouw rondom de kernen.

Hoe komt het eruit te zien?

In het concept Panorama 2040 zijn referentiebeelden opgenomen, dit zijn sfeerimpressies van de nieuwe woonbuurten. Hoe de nieuwe woonbuurten er straks precies uitzien, weten we op dit moment nog niet. In het Omgevingsprogramma Woningbouw formuleert de gemeente uitgangspunten en randvoorwaarden voor de nieuwe woningbouw. Op basis hiervan werken initiatiefnemers hun plannen verder uit.

Voor wie wordt er gebouwd?

Woningen bouwen we voor iedereen. De nadruk bij de nieuwbouw ligt de komende jaren wel op betaalbare woningen voor starters en senioren. Hoeveel woningen we voor deze doelgroepen gaan bouwen, onderzoeken we nog per gebied.

Voor Winssen en Ewijk ligt er nu een programma voor, waarvan 2/3 van het totaal aantal woningen betaalbaar moet zijn. Hieronder vallen: sociale huur (< € 756,00 p.m.), sociale koop (< € 250.000), midden huur (< € 1.000 euro p.m.) en betaalbare koop (< € 325.000 (NHG grens)).

* alle getallen zijn gebaseerd op het index jaar 2021.

Wat voor soort woningen worden er gebouwd?

De woningen bestaan uit een mix van allerlei woonvormen, denk aan rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, maar ook appartementen. Daarnaast zetten we in op het realiseren van levensloopbestendige woningen.

Ik heb een initiatief dat in Panorama 2040 past. Wanneer kan ik een plan indienen?

De komende maanden werken we de potentiële woningbouwlocaties uit in structuurmodellen. Met die modellen geven we richting aan de invulling van de locaties en een fasering. De structuurmodellen nemen we op in het Omgevingsprogramma Woningbouw. Aan de hand van dit programma kunnen concrete initiatieven worden ingediend. Hierover gaan we na de vaststelling van het omgevingsprogramma graag met u in gesprek.

Waarom zijn geen andere locaties meegenomen?

De raad heeft eind 2020 vier ruime zoekgebieden aangewezen. Op basis van een analyse, waarbij is gekeken naar landschappelijke en cultuurhistorische waarden, stedenbouwkundige kenmerken en (milieu)belemmeringen hebben we de vier ruime zoekgebieden verkleind tot Panorama 2040. De ontwikkellocaties in het Panorama 2040 ziet de gemeente als de meest wenselijke plekken waar woningen kunnen komen.

Hoe hard is de begrenzing van de locaties en kunnen er nog locaties bij komen?

De begrenzingen van de uitbreidingslocaties liggen op hoofdlijnen vast. Het is niet de bedoeling om locaties die ergens anders liggen, te gaan ontwikkelen. In het panorama staan de boerenerfontwikkelingen in het oeverwallengebieden en de lintbebouwing indicatief ingetekend. Hier is nog geen harde begrenzing voor. In de structuurmodellen staat straks wat de begrenzing is van deze locaties.

Wat gebeurt er met de huidige bedrijven/functies op die locaties?

De woningbouwontwikkeling vindt plaats op vrijwillige basis. Voor elk bedrijf en elke functie bekijken we wat de mogelijkheden zijn. 

Is deze woningbouw wel mogelijk vanuit het oogpunt van stikstof/natuur/veiligheid/etc.?

Op basis van bekende milieucontouren is een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de ontwikkellocaties. Gedetailleerd onderzoek wordt pas in een later stadium uitgevoerd.

Komt er ook speelruimte, groen, recreatie, winkels?

Binnen de ontwikkellocaties krijgen groen, water, speelruimte, fiets- en wandelpaden een plek. Op dit moment houden we geen rekening met de komst van nieuwe/extra winkels of horeca.

Op welke wijze is/wordt rekening gehouden met duurzaamheid (energie, klimaat, natuurinclusief, etc)?

De gemeente streeft ernaar om in 2040 energieneutraal te zijn. Nieuwe ontwikkelingen moeten hieraan bijdragen. Ook streven we ernaar dat bij de nieuwe plannen rekening wordt gehouden met het klimaat door zo min mogelijk verharding te realiseren en ruimte te geven aan groen en water.

Ik kijk straks op nieuwe bebouwing. Hoe wordt daar rekening mee gehouden?

Bij de uitwerking van de plannen door ontwikkelaars/initiatiefnemers dient rekening te worden gehouden met de normen die hiervoor gelden. 

Hoe groot worden de buitenplaatsen in het Oeverwallengebied?

Hier kunnen we nu nog niks over zeggen. In het Panorama zijn hier wel referentiebeelden voor opgenomen. De volgende stap is het uitwerken van de buitenplaatsen in structuurmodellen voor het Oeverwallengebied. Hierin worden de randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen over de grootte en het volume van de buitenplaatsen. Over het structuurmodel Oeverwallen en de gesprekstafels die daarbij horen, wordt u in 2022 geïnformeerd. 

Wat betekent dit voor onze sportverenigingen in Weurt?

In het panorama voor 2040 is in groeifase 2 ook de verplaatsing van de sportvelden in Weurt naar de westzijde van Weurt opgenomen. We zouden in de toekomst op de plek van de sportvelden meer openbaar toegankelijk groen willen ontwikkelen in combinatie met enkele appartementengebouwen. Daarmee willen we meer kwaliteit aan de kern Weurt toevoegen. Voor de sportvelden zien we de mogelijkheid om deze in de toekomst te verplaatsen naar de westzijde van Weurt, naast de nieuwe uitbreidingslocaties. Hier kan een nieuw en modern sportcomplex worden ontwikkeld. Het complex maakt hier deel uit van een landschappelijke zone tussen Beuningen en Weurt waarin sport en recreatie een plek krijgen. De gemeente gaat hierover de komende maanden in gesprek met de sportverenigingen. We gaan kijken of verplaatsing van de verenigingen op termijn (pas over ongeveer 10 jaar) wenselijk en mogelijk is.