Principeverzoek

Let op! De gemeente richt zich nu eerst op enkele grote woningbouwlocaties en geeft daar prioriteit aan. Voorlopig neemt de gemeente nieuwe principeverzoeken niet meteen in behandeling. Wanneer dit verandert laten we dat via deze website weten.

Het Omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen. In het Omgevingsplan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld regels over luchtkwaliteit en geluidsniveau.

Heeft u plannen die niet (geheel) passen binnen de regels? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Een principeverzoek houdt in dat u en vooroverleg start en uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders vraagt een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van uw plan.

Een principeverzoek is bedoeld voor complexere plannen (zoals bijvoorbeeld de vestiging van een bedrijf of de bouw van woningen) die niet passen in het geldende Omgevingsplan. Om het plan te kunnen uitvoeren, worden regels in het Omgevingsplan aangepast.

Wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan het Omgevingsplan? Dan kunt u een aanvraag vooroverleg indienen.

Principeverzoek indienen

Dient u het principeverzoek persoonlijk in? Dan logt u in met uw DigiD.

DigiDPrincipeverzoek indienen

Dient u als organisatie een principeverzoek in? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger.

eHerkenningPrincipeverzoek indienen als organisatie

U ontvangt een principe-uitspraak op uw principeverzoek. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. De gemeente sluit met u overeenkomsten af en doorloopt de ruimtelijke procedure.

Kosten

Het in behandeling nemen van een verzoek kost € 1.600,00

Uitleg kosten

  1. Eerst toetsen we of uw plan voldoet aan regels van het Omgevingsplan, dit kost € 100,-
  2. Als we voor uw plan de regels van het Omgevingsplan moeten aanpassen, maken we een eerste inschatting of het plan haalbaar is en de regels aangepast kunnen worden. Dit kost € 250,-. 
  3. Iedere vervolgstap waarbij extra overleg nodig is, kost € 400,-. 
  4. Als blijkt dat uw plan haalbaar is, kunt u ervoor kiezen om uw plan ook bestuurlijk te laten toetsen of het uitvoerbaar/vergunbaar is. Dan verhogen we het bedrag met € 250,-. 

Natuurlijk kunt u tussen de verschillende stappen aangeven of u het traject door wilt zetten. Afhankelijk van het aantal overleggen moet u rekening houden met een gemiddeld bedrag van € 1.600,-. Dit is ook afhankelijk van de complexiteit van uw plan.

Aanleveren gegevens

Bij uw aanvraag moet u verschillende gegevens aanleveren. Dit zijn de indieningsvereisten. Deze gegevens kunt u uploaden bij de aanvraag.

Voordelen principeverzoek

Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken. U hoeft ook nog niet alle kosten te maken voor de bijbehorende (milieu)onderzoeken en de te volgen ruimtelijke procedure. Het doorlopen van ruimtelijke procedures (o.a. projectprocedure en herzien bestemmingsplan) zijn procedures die veel tijd in beslag nemen en kostbaar zijn. Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed onderbouwt met diverse (milieu)onderzoeken om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. U moet dan denken aan bijvoorbeeld een archeologisch- en bodemonderzoek.

Geen bezwaar en beroep mogelijk

U ontvangt bij de principe-uitspraak onder andere informatie over ons standpunt of wij wel of geen medewerking verlenen, op welke wijze wij eventueel medewerking verlenen (procedure en kosten) en welke gegevens u daarvoor moet aanleveren. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is geen besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt indienen. Ook is het antwoord op een principeverzoek een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk een andere uitkomst geven. U kunt dan ook geen blijvende rechten ontlenen aan de reactie op uw principeverzoek.