Overleg met uw omgeving

Praten over uw plan: u bent aan zet

Hoe groot of klein uw plan ook is, u gaat zelf het gesprek aan met de mensen die wonen of werken in de omgeving van uw plan. Het is natuurlijk fijn als iedereen net zo enthousiast is als u. Maar als mensen vragen of bezwaren hebben, dan is dit een goed moment om het daarover te hebben. Dan kunt u bezwaren op het bouwplan en vertragingen voorkomen. Misschien leiden de opmerkingen van anderen tot aanpassing of verbetering van uw plan! Hoe dan ook, eventuele hobbels komt u liever nu tegen, dan wanneer u al ver in de vergunningaanvraag bent.

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Een dakkapel plaatsen of een tuinhuis bouwen of een woning bouwen? Ga dan in gesprek met de mensen in uw omgeving. Ga in gesprek met bijvoorbeeld uw buren. Of met anderen die met uw plannen te maken krijgen of daar last van kunnen krijgen. Dit noemen we participatie. Hieronder leggen we uit wat participatie in de Omgevingswet betekent.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapverordening.

Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het Omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is. De gemeenteraad van Beuningen wees ook gevallen aan waarin participatie wél verplicht is. Om welke gevallen het gaat leest u op deze pagina.

Stappenplan voor initiatiefnemers

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning bent u verplicht om aan te geven of u wel of niet participatie hebt toegepast. In bepaalde gevallen is participatie verplicht. U mag altijd zelf bepalen hoe de participatie eruit ziet. Wij controleren of u participatie heeft toegepast, maar de wijze waarop u dit invult bepaalt niet of u wel of geen vergunning krijgt. Heeft u een plan, idee of initiatief in de leefomgeving van de gemeente Beuningen? Hier leest u hoe u om kunt gaan met participatie.

Stap 0: Bepaal of u aan participatie gaat doen

Controleer of u verplicht bent om participatie toe te passen voor uw plan, idee of initiatief. Bent u dit niet verplicht dan is het nog steeds verstandig wel participatie toe te passen. De wijze waarop is afhankelijk van de impact van uw initiatief op de omgeving. Bij een eenvoudige aanbouw of dakkapel op een woning is het misschien voldoende uw buren te informeren. Bij de bouw van 1 of meer woningen of een bedrijfspand is het verstandig om de participatie met uw buren goed te organiseren.

Grote impact: participatie verplicht

Het is dus belangrijk dat u eerst controleert of deze verplichting geldt voor uw plan, idee of initiatief. In deze lijst staat bij welke initiatieven u verplicht bent om participatie toe te passen.

Stap 1: Breng het effect, de betrokken en hun belangen in beeld

Welk effect heeft uw plan, idee of initiatief? Denk bijvoorbeeld aan geluid, geur, uitzicht en milieu. En voor wie hebben deze effecten gevolgen? Dit zijn de direct belanghebbenden. Denk erover na wat hun belang is, hoe groot dat is en of het tijdelijk of blijvend is. Verandert hun uitzicht bijvoorbeeld? Is er sprake van geuroverlast? Zijn er ook indirect betrokkenen? Dit zijn bijvoorbeeld bewonersinitiatieven of een milieugroep.

Stap 2: Maak een plan voor de participatie

Nu u het effect van uw plan, de betrokkenen en hun belangen in beeld heeft, kunt u een plan maken voor de participatie. Daarbij is het belangrijk dat u bedenkt wat de invloed van de betrokkenen is. Mogen zij meebeslissen, wilt u uw plannen verrijken met hun ideeën of wilt u de betrokkenen alleen informeren? Hiermee schept u duidelijkheid voor uzelf en anderen.;

Stap 3: Ga in gesprek

Voer uw plan uit. Zorg dat direct betrokkenen, zoals omwonenden, als eerste informatie van u krijgen en dat zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek. Dit gesprek kan veel vormen hebben, bijvoorbeeld een werksessie of informatieavond. Maak in het gesprek duidelijk welke ruimte er is om mee te denken en mee te beslissen en wat u doet met de uitkomst van de gesprekken. Probeer in de gesprekken alle ideeën, zorgen, bezwaren en belangen boven tafel te krijgen.

Stap 4: Maak een verslag en vraag om een reactie

Leg elk gesprek in hoofdlijnen vast in de vorm van een kort verslag, waarin u de ideeën, zorgen, bezwaren en belangen weergeeft. Geef daarbij ook aan of u uw plannen wel of niet aanpast naar aanleiding van de opmerkingen en waarom. Stuur het verslag naar de belanghebbenden met de vraag om voor een bepaalde datum schriftelijk te reageren. Voeg deze reactie toe aan uw gespreksverslag(en) en vermeld daarbij van wie de reactie is.

Stap 5: Vertel wat u gaat doen

Houden mensen die u gesproken heeft vast aan hun bezwaren? Leg dan uit wat u met het bezwaar gaat doen en waarom. Bijvoorbeeld: Er iets niets aan uw bezwaar te doen want er zijn wettelijke eisen. Bij grotere plannen is het verstandig om alle belanghebbenden, ook degenen die niet bij de gesprekken aanwezig waren, te laten weten wat de opbrengsten van de gesprekken zijn en wat u verder gaat ondernemen.

Stap 6: Dien uw aanvraag in

Als het participatieproces is afgerond, is het tijd voor een vraag van een Omgevingsvergunning. Voeg bij uw aanvraag een kort verslag van de participatiestappen die u ondernam. Beantwoord daarin de volgende vragen:

  • Heeft u alle belanghebbenden gesproken?
  • Hoe zijn de gesprekken met omwonenden en andere partijen verlopen?
  • Zijn er bezwaren die bij meerdere omwonenden leven?
  • Heeft u op basis van de gesprekken aanpassingen in uw plan doorgevoerd en zo ja welke?
  • Voeg ook de gespreksverslagen toe bij de aanvraag

Het besluit

Het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad beslist over uw initiatief. Zij controleert of u aan participatie heeft gedaan en bekijkt naast de inhoud van de aanvraag ook de opbrengsten uit de gespreksverslagen en de samenvatting van het participatieproces. De gemeente laat u weten wat het besluit is en hoe dat tot stand is gekomen.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik in gesprek gaan?

Als u iets gaat bouwen of verbouwen waar andere mensen last van kunnen hebben, dan is het ‘netjes’ om hierover in gesprek te gaan. Het hoort bij het samen leven in een buurt of woonplaats: je houdt rekening met elkaar. Het is ook beter voor het slagen van uw plannen. U krijgt meer begrip en misschien zelfs meer draagvlak voor uw plannen. Het kan ook zijn dat u door het gesprek met uw omgeving uw plannen aanpast. U krijgt dan een beter plan, meer draagvlak en waarschijnlijk ook minder bezwaren dan zonder dit gesprek met de omgeving.

Ben ik verplicht om in gesprek te gaan?

Het is niet altijd verplicht om een gesprek met de omgeving te houden. Maar bij alle plannen is het wel ‘netjes’ om de buren en de omgeving te informeren. Een gesprek over uw plannen zorgt vaak voor meer begrip en misschien ook meer draagvlak voor uw plannen. Het kan ook zijn dat u uw plannen aanpast na een gesprek met de omgeving. U krijgt dan een beter plan, meer draagvlak en waarschijnlijk ook minder bezwaren. Als u toestemming nodig heeft voor uw plannen, is de kans groter dat u toestemming krijgt.

Wat moet ik doen als mijn buren het niet eens zijn met mijn plannen?

Als uw buren het niet eens zijn met uw plannen, moeten zij aangeven waarom zij het niet eens zijn. Waarvan denken zij last te krijgen? Wat zou volgens hen anders moeten? Waar moet u volgens hen rekening mee houden? Dan kunt u kijken of u het plan kunt aanpassen.
Als dat niet lukt en u komt er samen niet uit, dan laat u de gemeente weten wat de bezwaren zijn en dat hiervoor geen oplossing is. De gemeente beslist. Als er een bezwaar is, wil dat dus niet automatisch zeggen dat u geen toestemming voor uw plannen krijgt van de gemeente.

Wat doet de gemeente met het resultaat van het gesprek met de omgeving?

De gemeente wil graag een goede beslissing nemen. Als u de vergunningaanvraag hebt ingediend, kijkt de gemeente:

  • Of u een gesprek met uw omgeving hebt gevoerd;
  • Hoe en met wie u dat gesprek hebt gevoerd;
  • Of de resultaten van het gesprek duidelijk zijn;
  • Of u iets hebt gedaan met de resultaten (bijvoorbeeld aanpassing van het plan).

Als u een gesprek met uw omgeving hebt gevoerd en de gemeente weet wat uw omgeving ervan vindt, dan heeft de gemeente een goed beeld. De gemeente kan dan een beter besluit nemen. Dit kan bezwaren voorkomen. Stuur daarom altijd een verslag van uw gesprek mee met de aanvraag.