Over uw positie als inwoner

Veel inwoners hebben vragen over de opvang van amv'ers op de locatie aan de Wolfsbossingel.

Kan ik helpen?

Dat kan – afhankelijk van uw eigen situatie – mogelijk op verschillende manieren. In ieder geval geldt dat u er mede voor kunt zorgen dat de jongeren zich thuis voelen in onze gemeente. Beuningen maken we immers samen. Als blijkt dat behoefte is aan vrijwilligers om de jongeren te ondersteunen, wordt dit aangegeven bij het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Beuningen van Stichting Perspectief.

Wat als ik overlast ervaar?

We hopen natuurlijk dat dit niet het geval zal zijn. Maar mocht u toch overlast ervaren, bel dan gerust aan. Op de locatie is namelijk 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Er kan dan ook direct worden ingespeeld op de eventuele overlast. Voor direct omwonenden komen daarnaast een telefoonnummer en mailadres van de locatie beschikbaar.

Waarom heb ik (g)een brief van de gemeente ontvangen?

Op 10 april 2024 hebben we een brief gestuurd naar direct omwonenden van de locatie om hen te informeren. Het gaat daarbij om in totaal 22 adressen. Heeft u geen brief ontvangen, waar wilt u toch meer weten? Dan kunt u terecht op deze website beuningen.nl/vluchtelingen.

Hoe word ik als direct omwonende op de hoogte gehouden?

Direct omwonenden worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden. Denk hierbij aan het informeren per brief, via een inloopbijeenkomst en via onze website beuningen.nl/vluchtelingen. Deze wordt regelmatig geactualiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan te melden voor een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is te lezen op deze webpagina. Aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief is mogelijk door te mailen naar vluchtelingen@beuningen.nl 

Een eerste, besloten inloopavond voor direct omwonenden vond plaats op 22 april 2024.  Daarnaast neemt een aantal direct omwonenden deel aan een omwonendenoverleg dat regelmatig plaats vindt. Daarin nemen ook een medewerker van NAAST, een medewerker van Kindcentrum De Dromedaris en een gemeentemedewerker zitting.

Hoe werkt het omwonendenoverleg?

Dit is een overleg dat al vóór de opening van de opvanglocatie regelmatig plaats zal vinden. Direct omwonenden die zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging voor deelname. Ook een medewerker van NAAST, Kindcentrum De Dromedaris en de gemeente zijn aanwezig. Tijdens het overleg krijgen omwonenden informatie over bijvoorbeeld de voorbereidingen en de planning. Omgekeerd mogen zij aangeven wat er speelt en leeft in de buurt, zodat we rekening kunnen houden met elkaar. Het omwonendenoverleg is niet besluitvormend. Deelnemers mogen informatie delen met andere omwonenden. Maar dat is géén verplichting.

De gemeente en NAAST informeren omwonenden over nieuwe ontwikkelingen. Direct omwonenden die niet in het overleg zitten, mogen hun vragen altijd voorleggen aan de gemeente en/of NAAST.

Hoeveel inspraak heb ik als direct omwonende?

Direct omwonenden vragen we om mee te denken om het initiatief in de buurt mogelijk te maken. Daarbij brengen we graag eventuele zorgen in kaart. Samen met omwonenden kunnen we dan kijken hoe we die zorgen weg kunnen nemen. Omwonenden mogen dus actief meedenken, binnen de grenzen die gemeente en NAAST daarvoor aangeven.

Hoe word ik als niet-direct omwonende op de hoogte gehouden?

Relevante ontwikkelingen vermelden wij altijd via deze website beuningen.nl/vluchtelingen. Deze wordt regelmatig geactualiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan te melden voor een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is te lezen op deze webpagina. Aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief is mogelijk door te mailen naar vluchtelingen@beuningen.nl 

Waarom kon ik niet meebeslissen over deze locatie?

We willen verantwoordelijkheid nemen voor het huisvesten van deze extra kwetsbare groep. In onze gemeente zijn hiervoor maar weinig locaties beschikbaar op korte termijn. Deze moeten ook voldoen aan veel eisen. De realiteit is daarnaast dat veel mensen hun eigen omgeving het liefst willen houden zoals die is. Ontwikkelingen als een nieuwe woonwijk, energievoorzieningen of opvanglocaties maken daar inbreuk op. Daarom hebben we zelf de keuze gemaakt voor deze locatie. We hebben een algemeen belang te dienen voor alle huidige én toekomstige inwoners van onze gemeente. Daarnaast heeft het Rijk alle Nederlandse gemeenten een taakstelling opgelegd voor de opvang van vluchtelingen, ook onze gemeente.

Deze locatie is voor amv'ers. Waar moeten jongeren uit onze gemeente nu gaan wonen?

In onze gemeente wordt de komende jaren veel gebouwd. Ook voor jongeren. In de nieuwbouwplannen is onder meer plek gereserveerd voor sociale huurwoningen. We hopen deze natuurlijk zo snel mogelijk te kunnen realiseren.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Als gemeente doorlopen we een uitgebreide procedure. Deze heet officieel ‘BOPA met uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure’. Dit houdt het volgende in:

Informatieavonden

Tijdens de informatieavonden op 22 en 25 april vindt een zogeheten omgevingsdialoog plaats over de ruimtelijke procedure. Dit betekent dat wij met inwoners hierover in gesprek gaan en vragen beantwoorden. Het doel hiervan is dat wij suggesties voor verbeteringen in kaart brengen. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het parkeren, de verkeersveiligheid en de groenvoorziening bij de locatie.

Interne voorbereidingsfase

De volgende stap in het proces is de interne voorbereidingsfase. In die fase wordt de zogeheten Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld. Daarbij maken wij een afweging van de suggesties die tijdens de omgevingsdialoog zijn aangeleverd.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Het college van burgemeester & wethouders neemt daarna een besluit. Dit wordt Ontwerpbesluit omgevingsvergunning genoemd. Bij het besluit wordt ook uitleg gegeven over de manier waarop het zogeheten zienswijzentraject werkt.

Indienen zienswijzen

Na de bekendmaking van het besluit kunt u zes weken lang een zienswijze indienen.

Besluit definitieve omgevingsvergunning

De zienswijzen worden daarna verwerkt. Mogelijk leidt dit tot een aangepast definitief besluit van het college, maar dat hoeft niet per se. 

Bekendmaking besluit

Het definitieve besluit wordt daarna gepubliceerd. Daarin staat ook vermeld dat inwoners de  mogelijkheid hebben om tegen het besluit in beroep te gaan bij de rechtbank – en eventueel in hoger beroep bij de Raad van State.