Over de locatie zelf

Vanaf wanneer is de locatie geschikt voor bewoning?

Wij streven ernaar de aanpassingen aan de locatie in het najaar 2024 af te ronden. Vanaf dat moment kunnen de jongeren er gaan wonen.

Waarom is voor deze locatie in Beuningen gekozen?

De voormalige schoolwoningen aan de Wolfsbossingel zijn op dit moment beschikbaar. Daarnaast is er in deze panden genoeg ruimte om de jonge statushouders – en hun begeleiders - te kunnen voorzien van een goede slaap- en verblijfsruimte.

Waarom kon ik niet meebeslissen over deze locatie?

We willen verantwoordelijkheid nemen voor het huisvesten van deze extra kwetsbare groep. In onze gemeente zijn hiervoor maar weinig locaties beschikbaar op korte termijn. Deze moeten ook voldoen aan veel eisen. De realiteit is daarnaast dat veel mensen hun eigen omgeving het liefst willen houden zoals die is. Ontwikkelingen als een nieuwe woonwijk, energievoorzieningen of opvanglocaties maken daar inbreuk op. Daarom hebben we zelf de keuze gemaakt voor deze locatie. We hebben een algemeen belang te dienen voor alle huidige én toekomstige inwoners van onze gemeente. Daarnaast heeft het Rijk alle Nederlandse gemeenten een taakstelling opgelegd voor de opvang van vluchtelingen, ook onze gemeente.

Welke procedure doorloopt de gemeente?

We kiezen ervoor de zogeheten ‘BOPA met uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure’ toe te passen. Dit omdat wij het participatietraject zo ruim mogelijk vorm willen geven. De procedure omvat een verplicht zienswijzentraject. De input daaruit kunnen we meenemen in het collegebesluit. Tegen dat besluit kunnen mensen in beroep gaan bij de rechtbank (en in hoger beroep bij de Raad van State).

Wat kost deze opvanglocatie?

We zetten als gemeente in op zogeheten budgetneutraliteit. Dat betekent dat de kosten (zoals voor de verbouwing en de onderhoudskosten van de locatie) even hoog zijn als de opbrengst die wij via de huur van NAAST krijgen.

Naast de locatie zit Kindcentrum De Dromedaris. Vindt daarmee afstemming plaats?

Jazeker. Wij staan in nauw contact met het kindcentrum. Wij vinden het erg belangrijk dat we als goede buren met elkaar omgaan. Daarom wordt het kindcentrum zo goed mogelijk meegenomen in onze plannen, zowel in aanloop naar de huisvesting als daarna. Daarnaast willen we goede afspraken maken met het kindcentrum, bijvoorbeeld over het gebruik van de speelplaats. Ook nemen vertegenwoordigers van het kindcentrum deel aan het omwonendenoverleg.

Welke procedure doorloopt de gemeente?

Als gemeente doorlopen we een uitgebreide procedure. Deze heet officieel ‘BOPA met uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure’. Dit houdt het volgende in:

Informatieavonden

Tijdens de informatieavonden op 22 en 25 april 2024 vond een zogeheten omgevingsdialoog plaats over de ruimtelijke procedure. Dit betekent dat wij met aanwezige inwoners hierover in gesprek gingen en hun vragen beantwoordden. Het doel hiervan is dat wij suggesties voor verbeteringen in kaart brengen. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het parkeren, de verkeersveiligheid en de groenvoorziening bij de locatie.

Interne voorbereidingsfase

De volgende stap in het proces is de interne voorbereidingsfase. In die fase wordt de zogeheten Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld. Daarbij maken wij een afweging van de suggesties die tijdens de omgevingsdialoog zijn aangeleverd. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester & wethouders neemt daarna een besluit. Dit wordt Ontwerpbesluit omgevingsvergunning genoemd. Bij het besluit wordt ook uitleg gegeven over de manier waarop het zogeheten zienswijzentraject werkt.

Indienen zienswijzen

Na de bekendmaking van het besluit kunt u zes weken lang een zienswijze indienen.

Besluit definitieve omgevingsvergunning

De zienswijzen worden daarna verwerkt. Mogelijk leidt dit tot een aangepast definitief besluit van het college, maar dat hoeft niet per se. 

Bekendmaking besluit

Het definitieve besluit wordt daarna gepubliceerd. Daarin staat ook vermeld dat inwoners de  mogelijkheid hebben om tegen het besluit in beroep te gaan bij de rechtbank – en eventueel in hoger beroep bij de Raad van State.