Onze opgave

1. Opvang ontheemden uit Oekraïne

Onze taakstelling voor opvang ontheemden uit Oekraïne is 160 personen. Er zijn op de opvanglocatie Asdonck in Beuningen maximaal 230 plekken beschikbaar. Daarvan zijn er over het algemeen ruim 200 bezet. Deze opvang verloopt erg positief. Omdat de locatie voor ongeveer 5 jaar beschikbaar is, is gestart met een transitieplan om de doorstroom na deze periode voor te bereiden.

2. Huisvesting statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) met status

  •  Taakstelling statushouders

Onze taakstelling voor 2024 is 62 personen.

  • Taakstelling amv’ers met status (verblijfsvergunning)

We hebben ook een specifieke taakstelling voor amv'ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) oftewel kinderen en jongeren die alleen naar Nederland zijn gekomen. Onze taakstelling voor deze groep is 6 personen in 2024 en is 7 personen in 2025.

De huisvesting van amv’ers telt mee in de eerdergenoemde taakstelling om 62 statushouders te huisvesten in 2024.

3. Opvang van asielzoekers

Op 1 februari 2024 trad de Wet “gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (Spreidingswet) in werking. Daarmee hebben wij, net als alle gemeenten, de taak om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren.

Na vaststelling van deze wet ontvingen we de nieuwe taakstelling voor de komende twee jaar. Deze is 160 personen. We moeten dus opvang bieden aan 160 asielzoekers in 2024 en in 2025.

Afstemming binnen subregio Rijk van Nijmegen

Binnen het Rijk van Nijmegen vindt afstemming en samenwerking over huisvesting en opvang van vluchtelingen plaats. In de komende periode worden bestaande asielopvang en initiatieven die in ontwikkeling zijn, besproken met het oog op de opgave voor asielopvang binnen het Rijk van Nijmegen. Aan de Provinciale Regietafel moet worden doorgegeven wat de realisatie van de taakstelling voor het Rijk van Nijmegen wordt. Alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om aan deze gezamenlijke opgave te werken. Daarmee ook wij, gemeente Beuningen.

Voor 1 november 2024 moet de Provinciale Regietafel bij de staatssecretaris aangeven welke gemeenten hoeveel plekken gaan realiseren. De staatssecretaris oordeelt of er op basis hiervan voldoende opvangplekken beschikbaar komen. Als dit niet het geval is, dan kan de staatssecretaris gemeenten aanwijzen om de nog benodigde plekken te realiseren. Dit is het zogenoemde Verdeelbesluit.