Omgevingsvisie

De visie richt zich op mogelijkheden om te wonen, werken, ontspannen, ondernemen, maar ook op een gezond en veilig leefklimaat. De gemeenteraad stelde de Omgevingsvisie vast als een visie voor de toekomst, waarbij we vooruit kijken naar 2040. In de Omgevingsvisie hebben we verschillende ambities opgesteld. Deze ambities laten de onderwerpen zien die wij als gemeente belangrijk vinden. Hier willen we aan werken. Dit willen we samen doen met onze inwoners, organisaties, de regio en andere partners. Om de ambities duidelijker te maken, hebben we ze uitgewerkt in 13 speerpunten.

Beuningen heeft voldoende woningen en voorzieningen

 • Zorgen voor voldoende woningen die passen bij de wensen en eisen van de verschillende doelgroepen
 • Behouden en versterken van voldoende bereikbare voorzieningen in de kernen

Beuningen is gezond, inclusief en veilig

 • Behouden van voldoende open en groene ruimte, waarin bewegen en ontmoeten wordt gestimuleerd
 • Behouden en versterken van een bereikbare, verkeersveilige, duurzame en leefbare omgeving voor bewoners en bezoekers
 • Realiseren van vitale wijken en een gezonde leefomgeving

Beuningen is energieneutraal en klimaatbestendig

 • Voorkomen en beperken van overlast door extremere weersomstandigheden (te heet, te droog en te nat)
 • Energieneutraliteit in 2040 door besparen op energieverbruik en vergroten van het aandeel duurzame energie

Beuningen heeft een schone leefomgeving

 • We zorgen met elkaar voor een veilige, schone en gezonde leefomgeving
 • Versterken van de biodiversiteit

Beuningen is ondernemend en uitnodigend

 • Behouden en versterken toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen
 • Ruimtelijk faciliteren mengvormen wonen/werken/voorzieningen in de (woon)wijken
 • Behouden van de agrarische functie als drager van het landschap in het buitengebied (in combinatie met natuur, recreatie en wonen)
 • Kansen bieden voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen, passend bij de aard en kenmerken van gemeente Beuningen

De achtergrond van de Omgevingsvisie en de uitwerking hiervan is te lezen via ruimtelijke plannen