Leerplicht

Alle kinderen in Nederland tussen de 5 en 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten verplicht naar school.

Uw kind mag al naar school als het 4 jaar oud is. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar wordt. Wordt uw kind bijvoorbeeld 5 jaar op 16 februari, dan moet hij/zij vanaf 1 maart naar school. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Na de leerplicht begint  de kwalificatieplicht. Deze verlengt de leerplicht tot:

 • een jongere een startkwalificatie haalt. Een startkwalificatie is een HAVO,VWO of minimaal MBO niveau 2 diploma.
 • de dag dat hij/zij 18 jaar wordt.

Een jongere mag nadat hij of zij 16 jaar is geworden school combineren met werken, zoals bij een beroepsbegeleidende leerweg.

Bijzonderheden

 • Uw kind kan vrijstelling van de inschrijvingsplicht krijgen als:
  • het door psychische of lichamelijke problemen niet in staat is om onderwijs te volgen. De leerplichtambtenaar heeft dan onder andere een verklaring van een arts of psycholoog nodig.
  • het op een school in het buitenland staat ingeschreven. De leerplichtambtenaar heeft dan een bewijs nodig dat uw kind op een school in het buitenland ingeschreven staat en deze regelmatig bezoekt.
  • u bezwaar heeft tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.
 • Uw kind kan in aanmerking komen voor vervangende leerplicht als:
  • hij/zij niet geschikt is volledig dagonderwijs aan een school te volgen.
  • hij/zij op andere manier voldoende onderwijs volgt.
 • Uw kind kan bijzonder verlof krijgen:
  • als u gaat verhuizen
  • bij een huwelijk of een huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • bij viering van een ambtsjubileum van de ouders
  • op een religieuze feestdag
  • als u vanwege uw beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunt (dit moet aangetoond worden en mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar plaats vinden).
 • De leerplichtambtenaar beslist over vrijstelling van inschrijvingsplicht of vervangende leerplicht. Bij bijzonder verlof beslist de schoolleiding of als dit langer dan 10 dagen duurt, de leerplichtambtenaar.

Meer informatie