Energiek Beuningen

In 2040 willen we als gemeente energieneutraal zijn. Via deze pagina informeren wij u over het Windpark Beuningen.

Op 23 november 2021 stelde onze gemeenteraad het bestemmingsplan voor Windpark Beuningen vast. Daarna zijn de plannen voor dit windpark ter inzage gelegd. Hiermee startte de beroepsprocedure bij de Raad van State. Belanghebbenden konden tijdens de inzageperiode beroep aantekenen tegen het plan voor het windpark bij de Raad van State. Dit was de laatste mogelijkheid om bezwaar te maken. Hieronder leest u over het proces rondom de procedure bij de Raad van State.

Ingekomen beroepen 

Tijdens de beroepsprocedure is er door verschillende belanghebbenden beroep aangetekend. Op basis van de ingekomen beroepen is er door ons gewerkt aan het opstellen van een verweerschrift. Uit de ingekomen beroepen kwam een aantal punten naar voren die we moeten aanvullen en verbeteren in het bestemmingsplan. Daarvoor is inmiddels een herstelbesluit geschreven voor Windpark Beuningen. De gemeenteraad nam over dit herstelbesluit op 28 februari 2023 een positief besluit. 

Herstelbesluit raad 28 februari 2023

Het herstelbesluit herstelt een aantal punten in het bestemmingsplan. De twee belangrijkste punten zijn het toevoegen van een planregel die toeziet op het voorkomen van lichthinder. Ook is er een planregel aangevuld die erop toeziet dat de windturbines verwijderd worden als ze niet meer in gebruik zijn. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende berekeningen uitgevoerd.

Een overzicht van de aangebrachte wijzigingen vindt u in het Wijzigingsdocument. Het voorstel (ook wel vaststellingsbesluit) voor de raad leest u in het Herstelbesluit Windpark.

Inzageperiode herstelbesluit 

Het herstelbesluit en het aangevulde bestemmingsplan lagen voor een periode van 6 weken ter inzage voor iedereen. Dit was van 21 maart tot en met 1 mei 2023.

Deze documenten waren op twee manieren in te zien: 
1)    Op de website Ruimtelijke plannen was het plan digitaal in te zien.
2)    Het plan was ook op afspraak in te zien op het gemeentehuis in Beuningen.

Indienen beroep 

Belanghebbenden konden beroep aantekenen tegen het herstelbesluit tijdens de inzageperiode van 21 maart tot en met 1 mei 2023.

Uitspraak Raad van State

Het herstelbesluit vormt een onderdeel van de procedure die al bij de Raad van State loopt. Het is nog onduidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet over Windpark Beuningen. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen.