Asielzoekers

Opvang van asielzoekers Op 1 februari 2024 trad de Wet “gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (Spreidingswet) in werking. Daarmee hebben wij, net als alle gemeenten, de taak om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Na vaststelling van deze wet ontvingen we de nieuwe taakstelling voor de komende twee jaar. Deze is 160 personen. We moeten dus opvang bieden aan 160 asielzoekers in 2024 en in 2025.

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of om andere redenen (zoals vervolging om hun godsdienst, seksuele voorkeur of politieke overtuiging) vrezen voor hun leven in hun thuisland. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt asielaanvragen.

Een specifieke groep vluchtelingen zijn de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders of verzorgers naar Nederland gekomen zijn.

Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland, noemen we ze statushouders. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn extra (nood)opvanglocaties nodig. Op dit moment heeft 85% van de asielzoekers die in de asielopvang komen kans op een verblijfsvergunning. Meer informatie leest u op de website van het COA