Statushouders en amv

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of om andere redenen (zoals vervolging om hun godsdienst, seksuele voorkeur of politieke overtuiging) vrezen voor hun leven in hun thuisland. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt asielaanvragen. 

Een specifieke groep vluchtelingen zijn de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders of verzorgers naar Nederland gekomen zijn. 

Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland, noemen we ze statushouders. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn extra (nood)opvanglocaties nodig. Op dit moment heeft 85% van de asielzoekers die in de asielopvang komen kans op een verblijfsvergunning. Meer informatie leest u op de website van het COA

Wat betekent amv’er?

Dit is een afkorting die staat voor alleenstaande minderjarige vreemdeling. Dat is een kind of jongere onder de 18 jaar. Diegene is het thuisland ontvlucht wegens oorlog, vervolging of geweld. Een amv’er is zonder ouder(s) of voogd in Nederland aangekomen.

Wat zijn jonge statushouders?

Dit is een andere benaming voor een amv’er met een verblijfsstatus. Dat bekent dat diegene in Nederland mag blijven wonen.

Uit welke landen komen amv’ers?

De jongeren zijn vanuit verschillende landen naar Nederland gekomen.

Gaat het vooral om jongens?

Ja. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is vluchten fysiek zwaar. Ook lopen meisjes vaker een grote risico om (seksueel) te worden uitgebuit dan jongens.

Wie is in Nederland verantwoordelijk voor amv’ers?

Stichting Nidos beheert de voogdij over alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland.

Pijl website   opvang vluchtelingen in onze gemeente