Asielzoekers

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of om andere redenen (zoals vervolging om hun godsdienst, seksuele voorkeur of politieke overtuiging) vrezen voor hun leven in hun thuisland. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt asielaanvragen.

Een specifieke groep vluchtelingen zijn de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders of verzorgers naar Nederland gekomen zijn.

Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland, noemen we ze statushouders. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland

Om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn extra (nood)opvanglocaties nodig. Op dit moment heeft 85% van de asielzoekers die in de asielopvang komen kans op een verblijfsvergunning. Meer informatie leest u op de website van het COA

Pijl website   Opvang vluchtelingen in onze gemeente