Privacy bij zorg en ondersteuning

Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. De gemeente Beuningen gaat hier zorgvuldig mee om.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die direct of via een omweg over u gaan. Er zijn verschillende soorten persoonlijke gegevens. De meest bekende gegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonlijke gegevens. Gevoelige gegevens als uw afkomst, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonlijke gegevens genoemd. Deze gegevens worden extra beschermd.

Wat doet de gemeente Beuningen of het Sociaal Team met uw persoonlijke gegevens?

De gemeente of het Sociaal Team heeft uw persoonlijke gegevens nodig om te bepalen of u hulp of ondersteuning krijgt. Maar ook voor de betaling zijn persoonlijke gegevens nodig. Soms bepaalt bijvoorbeeld uw huisarts of u hulp krijgt. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de betaling en heeft ook daarvoor persoonlijke gegevens nodig. De gemeente gebruikt niet meer gegevens dan nodig is. En ook niet zomaar voor een ander doel. De gemeente bewaart uw persoonlijke gegevens goed en veilig.

Tevredenheidsonderzoek

De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks te meten hoe tevreden inwoners zijn over de hulp die zij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet  (hebben) ontvangen. Voor dit onderzoek gebruikt de gemeente alleen de gegevens die nodig zijn om inwoners voor dit onderzoek uit te nodigen. Bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens. U hoeft niet mee te werken aan dit onderzoek.

Hoe is mijn privacy beschermd?

De gemeente is bij haar optreden, dus ook in het kader van de Wmo 2015, gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet biedt algemene regels over uw privacy en bepaalt bijvoorbeeld dat niet meer informatie verzameld mag worden dan noodzakelijk is. En dat deze ook niet zomaar verspreid mag worden. Het medisch beroepsgeheim van artsen is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld dat de gemeente uw medisch dossier niet mag inzien zonder uw toestemming. Tenslotte legt de gemeente Beuningen privacyregels vast in convenanten die het optreden van het Sociaal Team regelen.

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn privacy en het gebruik van mijn gegevens?

Meer informatie over privacy en het gebruik van uw gegevens vindt u in onze Algemene Privacyverklaring. Natuurlijk kunt u uw vraag ook stellen aan uw contactpersoon van de gemeente Beuningen of het Sociaal Team.