Exploitatievergunning

Wilt u eet- en drinkwaren verkopen in een inrichting en verkoopt u geen alcohol? Vraag dan een exploitatievergunning aan.

U heeft in de volgende gevallen een exploitatievergunning nodig:

 • U gaat een lunchroom, broodjeszaak, cafetaria, afhaalzaak starten of overnemen waar geen alcohol geschonken wordt 
 • De ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV
 • Uw bedrijf krijgt een nieuwe bestuurder of vennoot
 • De inrichting van het gebouw verandert (verbouwing/aanbouw)

Hoe vraagt u een exploitatievergunning aan?

 • U doet een aanvraag door stukken te mailen naar vergunningenAPV@beuningen.nl
 • De vergunningverlener neemt de documenten door en vraagt eventueel aanvullende stukken op.

Als de stukken concreet zijn, vindt er een gesprek plaats tussen u en de vergunningverlener, ook om bijvoorbeeld vragen over BIBOB te beantwoorden.

Kosten

 • Nieuwe aanvraag € 303,90
 • Wijziging exploitatievergunning € 136,00

Voorwaarden

 • Het bestemmingsplan staat een horecabestemming toe. U kunt dit controleren bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U kunt de financiën waarmee u uw onderneming financiert inzichtelijk maken; u voldoet aan de criteria zoals die zijn omschreven in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).
 • U kunt de aanvraagdocumentatie met bijlagen aan de gemeente overhandigen.

Aanvraagdocumentatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning met bijbehorende bijlagen

Aanvraagformulier exploitatievergunning downloaden (PDF, 313 KB)

Vul naast het aanvraagformulier voor de exploitatievergunning de BIBOB-documentatie in:

Bibob-vragenlijst met bijbehorende bijlagen

Bibob-vragenlijst natuurlijk persoon downloaden (PDF, 92 KB)

Bibob-vragenlijst rechtspersoon downloaden (PDF, 82 KB)

Let op dat u bij de aanvraagdocumentatie ook bijlagen toevoegt. Welke bijlagen leest u hieronder.

Bijlagen

Let op dat u bij de aanvraagdocumentatie ook de volgende bijlagen toevoegt (indien van toepassing):

 • Tekening van het gewenste terras, waarop duidelijk zichtbaar is wat de maten zijn (lengte, breedte en totale oppervlakte). Geef ook duidelijk aan of het gemeentegrond of eigen terrein is.
 • Oprichting Vennootschapsakte (bij een VOF, CV, BV, Stichting of Vereniging.
 • Recent uittreksel van de KvK.
 • Aandeelhoudersregister (bij een BV).
 • Aangiften- en aanslagen inkomstenbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren.
 • Een meerjarige investerings- en financieringsbegroting.
 • Een verklaring betalingsgedrag Belastingdienst.
 • Een ondernemingsplan (indien sprake is van een nieuwe onderneming)
 • Een openingsbalans (indien sprake is van een nieuwe onderneming)
 • De jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag. (indien sprake is van een bestaande onderneming)
 • De kolommenbalans over de periode vanaf de einddatum van de laatste jaarrekening tot het moment dat de aanvraag wordt gedaan. (indien sprake is van een bestaande onderneming)
 • Aangiften- en aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren. (indien sprake is van een bestaande onderneming)
 • Aangifte omzetbelasting over de afgelopen zes kwartalen. (indien sprake is van een bestaande onderneming)
 • Kopie geldig identificatiebewijs van aanvrager en indien van toepassing van de vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden (paspoort of ID-kaart)
 • Indien van toepassing kopie geldige verblijfsvergunning
 • Heeft u (met deze onderneming) in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-toets gehad bij de gemeente Beuningen? Zo ja, verstrek dan de bijlage van dit formulier in met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders.
 • Bent u, en/of de op de bijlage benoemde personen in de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking aangegaan met het OM, als verdachte aangemerkt, anderszins in negatieve zin in aanraking geweest met politie of justitie, of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen? Zo ja, verstrek dan de besluiten/rechterlijke uitspraken behorende bij deze feiten (bijvoorbeeld het schikkingsbesluit of boetebesluit)
 • Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning geweigerd of ingetrokken waarvan u of een op de bijlage genoemde (rechts-)persoon de aanvrager/vergunninghouder was? Of is de afgelopen vijf jaar een onderneming op last van de burgemeester gesloten die werd gedreven door u of een op de bijlage genoemde (rechts-)persoon? Verstrek dan de besluiten of andere bewijsstukken behorende bij deze feiten.
 • Bewijsstukken van de inkomsten van de natuurlijke personen van de afgelopen 3 jaar die u op de bijlage heeft aangegeven zoals:
 • Jaaropgaven in geval van loondienst
 • Jaarstukken voor ondernemers
 • Uitkeringsspecificatie
 • Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.)
 • Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst.
 • Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat het geleende bedrag daadwerkelijk is verstrekt door de financier (rekeningafschriften e.d.)
 • Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaanslagen van financier)
 • Per schuldsituatie een schuldovereenkomst
 • Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.).
 • Een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
 • Een kopie van het betalingsbewijs van de overname
 • Een kopie van de koopakte van het pand of terrein
 • Een gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst
 • Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein
 • Een kopie van de financiële overeenkomst en/of een kopie van facturen betreffende de inventaris
 • Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst
 • Ondertekent u het formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Let op: indien er sprake is van meerdere bestuurders en/of vennoten (zoals vermeld in de bijlage), dan dienen deze personen tevens deze Bibob-vragenlijst te ondertekenen.