Demonstratie melden

In Nederland mag iedereen een demonstratie of betoging organiseren. Dat is een grondrecht. Wel mag de gemeente spelregels stellen. Dit betekent dat u in Beuningen verplicht bent om een demonstratie minimaal 48 uur voor aanvang te melden. De burgemeester heeft dan nog tijd om eventuele maatregelen te nemen. Ook mag de burgemeester voorschriften stellen in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Melden demonstratie

Doet u de melding als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen.

eHerkenningDemonstratie melden als organisatie 

Doet u de melding namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD.

DigiDDemonstratie melden als uzelf 

Voorwaarden

In de melding geeft u aan:

 • naam, adres, telefoonnummer, en zo mogelijk, emailadres van de organisator(en) en de kennisgever(s)
 • het doel van de demonstratie;
 • de datum waarop de demonstratie zal plaatsvinden en het tijdstip van aanvang en beëindiging;
 • het aantal te verwachten deelnemers;
 • de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie;
 • door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk en veilig verloop van de demonstratie te bevorderen.

Mijn Beuningen

U kunt uw melding volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Daar volgt u ook de voortgang van de behandeling van uw zaak en ontvangt u het besluit op uw melding.

Algemene richtlijnen

Om ervoor te zorgen dat de demonstratie of betoging goed en veilig verloopt, gelden volgende regels:

 • U mag geen wegen en kruispunten blokkeren.
 • U moet de plek waar u de demonstratie of betoging houdt schoon achterlaten.
 • Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moet u opvolgen.
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Als u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties.
 • Als u flyers uitdeelt en mensen gooien ze op de grond, moet u ze zelf opruimen.
 • U moet zorgen voor zogenaamde “ordehandhavers” (mensen die de demonstratie of betoging ordelijk laten verlopen).
 • U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie of betoging.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen wapens bij zich hebben of dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Ook niet als onderdeel van spandoeken.
 • U mag met de demonstratie of betoging niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld.
 • De demonstratie of betoging mag geen schade toebrengen aan derden.

Wat gebeurt er na uw melding?

Er volgt zo spoedig mogelijk overleg tussen de gemeente, politie en degene die de melding heeft gedaan. In dit overleg informeren gemeente en politie over de algemene richtlijnen en beoordelen zij of er  aanvullende afspraken nodig zijn. De melder ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze afspraken en de algemeen geldende richtlijnen.

Voorschriften of beperkingen

De burgemeester kan voorschriften of beperkingen aan de organisator(en) stellen. Dit om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Het kan dan gaan om het tijdstip van de manifestatie, afwijkingen van de gewenste route, de plaats waar de demonstratie start en waar die wordt ontbonden, de herkenbaarheid en samenstelling van de eigen ordedienst. De melder ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Ook kan de burgemeester op grond van de bovengenoemde criteria een demonstratie verbieden. Hiervan wordt ook schriftelijk mededeling gedaan.

In beide situaties kan de melder een bezwaarschrift indienen.

Meer informatie

 • Heeft u vragen over (de melding van) de demonstratie? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.