Principeverzoek

In een bestemmingsplan leggen we de functie van gronden en gebouwen vast. Heeft u plannen die niet (geheel) passen binnen deze voorschriften? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Een principeverzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders vraagt een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van uw plan.

Een principeverzoek is bedoeld voor complexere plannen (zoals bijvoorbeeld de vestiging van een bedrijf of de bouw van woningen) die niet passen in het geldende bestemmingsplan. Er is daarvoor een herziening van het bestemmingsplan nodig of een projectprocedure.

Wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan? Dan kunt u een aanvraag vooroverleg indienen. Dit doet u op de website van het omgevingsloket.

Principeverzoek indienen

Dient u het principeverzoek persoonlijk in? Dan logt u in met uw DigiD.

Principeverzoek indienen Logo DigiD

Dient u als organisatie een principeverzoek in? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger.

Principeverzoek indienen als organisatieLogo eHerkenning

U ontvangt een principe-uitspraak op uw principeverzoek. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. De gemeente sluit met u overeenkomsten af en doorloopt de ruimtelijke procedure.

Kosten

Het in behandeling nemen van een verzoek kost € 1600,--.

Aanleveren gegevens

Bij uw aanvraag moet u verschillende gegevens aanleveren. Dit zijn de indieningsvereisten. Deze gegevens kunt u uploaden bij de aanvraag.

Voordelen principeverzoek

Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken. U hoeft ook nog niet alle kosten te maken voor de bijbehorende (milieu)onderzoeken en de te volgen ruimtelijke procedure. Het doorlopen van ruimtelijke procedures (o.a. projectprocedure en herzien bestemmingsplan) zijn procedures die veel tijd in beslag nemen en kostbaar zijn. Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed onderbouwt met diverse (milieu)onderzoeken om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. U moet dan denken aan bijvoorbeeld een archeologisch- en bodemonderzoek.

Geen bezwaar en beroep mogelijk

U ontvangt bij de principe-uitspraak onder andere informatie over ons standpunt of wij wel of geen medewerking verlenen, op welke wijze wij eventueel medewerking verlenen (procedure en kosten) en welke gegevens u daarvoor moet aanleveren. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is geen besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt indienen. Ook is het antwoord op een principeverzoek een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk een andere uitkomst geven. U kunt dan ook geen blijvende rechten ontlenen aan de reactie op uw principeverzoek.