Privacyverklaring gemeente Beuningen

U heeft er recht op dat de gemeente Beuningen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (voorheen in de Wet bescherming persoonsgegevens) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Bij de gemeente Beuningen werken we veel met persoonlijke gegevens van inwoners, medewerkers en organisaties waarmee we samenwerken. De gemeente heeft persoonsgegevens nodig onder andere:

  • voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
  • voor het afhandelen van uw betaling
  • voor het verzenden van een nieuwsbrief
  • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag.

Uitgangspunten

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw gegevens zijn veilig en gebruiken wij niet voor andere doelen dan is toegestaan. Wij hanteren een aantal  uitgangspunten.

  • Voor een bepaald doel: We gebruiken de persoonsgegeven alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.
  • Niet langer bewaren dan nodig: We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Alleen zolang het nodig is om onze taken goed uit te voeren.
  • Delen met derden: Soms is het nodig om persoonlijke gegevens met andere partijen te delen. Aan het uitwisselen van persoonlijke gegevens met andere partijen stellen we strenge eisen. Deze eisen voldoen aan de wet. De gemeente controleert deze afspraken.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt. U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Als wij op uw verzoek persoonsgegevens van u verwijderen, betekent dat wel dat u steeds uw persoonsgegevens opnieuw moet invullen of aangeven.

Geen correctie en verwijdering

Soms kunt u geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering. Het gaat dan om gegevens in openbare registers. Denk aan een bevolkingsregister waarin geboortes, verhuizingen en overlijden moeten worden vermeld (Wet BRP). Gegevens over gebouwen zoals woningen en bedrijfspanden (Wet Bag) en gegevens over de waarde van woningen (Basisregistratie WOZ). U kunt ook geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens moeten bewaren volgens de wet. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Privacybeleid

Op 1 januari 2022 is het Privacybeleid van de gemeente Beuningen 2022-2025 in werking getreden. Hierin staan de rechten die u heeft en de manier waarop u gebruik kan maken van deze rechten. Bekijk het privacybeleid 2022-2025 van de gemeente Beuningen.

Privacyverzoek

Wilt u van uw rechten gebruik maken? Dan kunt u uw privacyverzoek makkelijk online regelen.

Privacyverzoek indienen met DigiD

Maakt u liever een afspraak? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

Afspraak maken

Wilt u van uw rechten gebruik maken? Dan kunt u een afspraak maken door te bellen met ons algemene telefoonnummer 14024 of langs te komen bij de balie.

Meer informatie

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Beuningen? Neem dan contact op met de functionaris Gegevensbescherming via het algemene nummer 14 024 of via privacy@beuningen.nl.