Zandwinning Beuningse Plas

De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen.

Hierdoor ontstaat daar in de toekomst een recreatieve waterplas: de Beuningse Plas. De komende jaren wordt deze plas gegraven en de omgeving ingericht. Het totale project wordt uiterlijk in 2038 afgerond. Vanaf dat moment kunnen de inwoners van de woonwijk Beuningse Plas vanuit hun achtertuin naar de plas varen.

Schets van de Beuningse Plas

Inrichting omgeving plas

De totale opzet van de waterplas is kleinschalig. De oost- en zuidoever zijn bestemd voor natuur. Voor de recreatieve functie komt er aan de westoever - en voor een deel aan de noordoever op het westelijke eiland - een zandstrand. De Palinggracht en de Jonkerstraat zijn met elkaar verbonden door een fietspad aan de zuidkant van de plas. Dit fietspad loopt langs de geluidswal. Bekijk in de Staatscourant het verkeersbesluit. Ook ligt er een wandelpad en een ruiterpad en komen er uitkijkpunten. De plas zelf krijgt een oppervlakte van ongeveer 72 ha.

Bovenaanzicht fietspad Beuningse Plas - fotograaf: Tom Hessels
Bovenaanzicht fietspad Beuningse Plas - fotograaf: Tom Hessels

Planning

  • 2018 of 2019: start zandwinning
  • 2038: afronding project

Oeverzone Beuningse Plas

Er is een vaarverbinding tussen de Kreek en de Lagune, aan de westzijde van de toekomstige plas. Hierdoor is het mogelijk de Beuningse Plas per boot rond te varen. De vaarverbinding heeft een waterbreedte variërend van 15 tot 30 meter. De geluidswal ten westen van de plas wordt nog aangelegd. Ook plaatsen we geluidsschermen. Om te zorgen dat lokaal fietsverkeer de doorvaart kan oversteken, is ter hoogte van de Oude Reekstraat een fietsbrug aangelegd. Ook is de inrit voor de zandwinplas al aangelegd. Deze inrit sluit aan op de Pieckelaan en gebruiken we in de toekomst voor de afvoer van zand uit het gebied.

Het water van de Beuningse Plas is aanlokkelijk om in te zwemmen. De waterkwaliteit wordt nu echter niet onderzocht, dus zwemmen wordt afgeraden. Let ook op bij de overzijde van de plas. Dit is het werkgebied van de ontzanding en toegang is verboden. Het zand is niet geschikt om te spelen en kan instorten. Dit is levensgevaarlijk. Lees meer over de waterkwaliteit in de Beuningse Plas.

Bestemmingsplan Beuningse Plas

Tot 1 mei 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Beuningse Plas ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een actualisatie van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Na verwerking van de zienswijzen en opmerkingen wordt dit bestemmingsplan medio 2018 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden, in verband met het doorlopen van een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage).

Transport zand

Het zand dat we uit de Beuningse Plas winnen, moet worden vervoerd naar de afnemers. Op 5 november 2014 ondertekenden wij een intentieverklaring tussen de gemeente Beuningen en Nijmegen over de wijze van transport van het zand en grind uit de Beuningse Plas. Doel van deze intentieverklaring was om, samen met de gemeente Nijmegen, te onderzoeken onder welke condities we overeenstemming konden vinden over de afvoer van zand over Nijmeegs grondgebied, via een zandtransportband.

Zandtransportband

In de afgelopen periode onderzochten we uitgebreid de haalbaarheid van een zandtransportband langs de A73/Neerbosscheweg en het Maas-Waalkanaal (zoals afgesproken in de intentieverklaring). De technische uitvoerbaarheid, de landschappelijke inpassing en de noodzakelijke milieumaatregelen van deze variant zijn zeer kostbaar. Voor de gemeente Nijmegen is de zandtransportband daarmee een niet haalbare optie geworden. Daarmee lijkt de beoogde zandtransportband geen realistische oplossing. Ook de mogelijke bedrijfsrisico’s voor naastgelegen bedrijven, spelen hierin een rol.

Alternatieve zandtransportband routes

Ook onderzochten we, samen met de gemeente Nijmegen, alternatieve routes voor een zandtransportband. Echter, geen van die alternatieven leidden tot een haalbare route voor een zandtransportband. Opties, zoals een buistransport, zijn in een eerder stadium al onderzocht en bleken onhaalbaar. De gemeente Nijmegen heeft aan ons college van B&W kenbaar gemaakt dat zij een zandtransportband over Nijmeegs grondgebied, niet haalbaar acht.

Transport per vrachtwagen

De afgelopen periode onderzochten we, samen met de gemeente Nijmegen, uitgebreid hoe transport over de weg het beste kan worden ingepast. Daarbij keken we naar mobiliteit, gevolgen voor omwonenden/aanliggende bedrijven, financiën en milieuaspecten. Het onderzoek heeft geleid tot twee geschikte locaties: de overslagplaats van Daanen Shipping en een te bouwen overslagplaats ten noorden van Daanen. Beide locaties liggen aan de Westkanaaldijk in Nijmegen.

Momenteel worden beide varianten uitgebreid onderzocht en besproken met diverse partijen. Naar verwachting is hier eind 2017 meer duidelijkheid over.

Klankbordgroep

In 2014 is een klankbordgroep opgericht voor het project Zandwinning Beuningse Plas. In deze klankbordgroep zitten omwonenden. De verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op deze pagina.

Grondwaterstandgegevens

Elk kwartaal plaatsen we een overzicht van de grondwaterstanden van verschillende locaties in de Beuningse Plas op deze pagina.

Meer informatie

Heeft u een vraag of klacht? Of wilt u iets doorgeven aan de aannemer? Stuur dan een mail naar service.zpb@boskalis.com. Binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie waarin de aannemer aangeeft hoe de verdere afhandeling plaatsvindt.

Uitgelicht