Adviesraad Sociaal Domein Beuningen 13 maart 2023

Dit is een verslag van de Cliëntenraad Beuningen. Deze vergadering vond plaats op 13 maart 2023.

Bijeenkomst

Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie:  Ruimte 17, gemeentehuis Beuningen
Voorzitter: Bert Statema
Notulist: Rob van der Geugten
Kenmerk: IN23.0126

Opening en mededelingen

Bert heet eenieder welkom. We staan een moment stil bij het horen van het overlijden van een oud collega. Alle leden zijn aanwezig.

2. Wijzigingsvoorstellen voor de vergadering

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen.

3. Stand van zaken advisering

Advies beleid sociaal domein 2023-2028

Besluit: tekst wordt aangepast met het accent op Jeugd en Onderwijs, POH Jeugd (2) in huisartsenpraktijk zijn onlangs aangesteld, goede communicatie naar doelgroepen en uitvoerende partners is van belang.
Bert formuleert het eindadvies beleid sociaal domein 2023-2028.

Advies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling n.a.v. regiovisie

Besluit : De vergadering kan zich vinden in voorliggend advies.
Rob formuleert definitieve versie.

Advies Dementievriendelijk Beuningen

Besluit: Er worden tekstuele opmerking gemaakt over het Odensehuis en het Alzheimer Café. Deze worden in de tekst verwerkt, de vergadering kan zich vervolgens vinden in dit advies.
Rob formuleert definitieve versie.

Advies Beleidsnota regionale arbeidsmarkt op verzoek van Pearl van Neer, van 8 maart 2023:

Deze adviesvraag betreft een startnotitie voor een uiteindelijke beleidsnota over de reguliere arbeidsmarkt. Pearl van Neer Beleidsmedewerker Werk & Inkomen komt graag een toelichting geven, maar gezien de presentatie in de commissie samenleving op 22 maart a.s. formuleert de adviesraad haar eerste overwegingen.
Besluit: Rob formuleert aangedragen overwegingen ten behoeve van de startnotitie WMO

4. Notulen vorige vergadering 6 februari 2023

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Werkgroep communicatie

  • Ibabs accounts zijn aangemaakt. Instructie volgt.
  • Bij de afdeling communicatie ligt de vraag om te kijken naar de kosten voor een website voor de adviesraad. Naast een website werd advies gevraagd voor het vergroten van vindbaarheid, bereikbaarheid en herkenbaarheid van de adviesraad middels logo’s, folders, flyers. Proces werd in gang gezet.

6. Werkbezoeken / netwerkcontacten

Werkbezoek noodopvang Asdonck: Marian Voorzee en Monique Hermens brachten een werkbezoek aan noodopvang De Asdonck waar vluchtelingen uit de Oekraïne nu ruim een half jaar wonen. Ze werden gedreven door vragen als; Hoe het met hen gaat? Voelt men zich welkom in ons dorp? Raakt men gewend? Wat gaat er goed en wat kan beter? Deze vragen hebben zij mogen stellen aan verschillende mensen betrokken bij De Asdonck: een van de bewoners, een beleidsmedewerker van de gemeente; de locatiemanager en een vrijwilliger. De gesprekken leverde waardevolle informatie op gebieden als huisvesting en materiële zaken, werk en inkomen, gezondheidszorg, onderwijs en integratie/vrijetijdsbesteding.
Samenvatting en conclusie: Er is hard gewerkt door de gemeente om deze noodopvang te realiseren. Na een 1ste fase waarbij het ging om voeding, een dak boven het hoofd en bieden van veiligheid, lijkt er een nieuwe fase aan te breken waarbij het besef begint door te dringen dat dit verblijf nog wel eens een langere tijd kan gaan duren. Deze
nieuwe fase vraagt in de visie van de adviesraad om herbezinning, heroriëntatie en overleg over nieuwe doelen. Een proces waarbij het gesprek met bewoners zelf op gang zou moeten worden gebracht. De informatie heeft ertoe geleid ongevraagd advies te formuleren. Voor wat de inhoud van dit advies verwijst de adviesraad graag naar de gemeentewebsite.
Besluit: Ongevraagd advies formuleren betreffende huisvesting en algeheelwelbevinden van Oekraïnse vluchtelingen van De Asdonck Beuningen.

Bert wil werkbezoeken organiseren bij UWV Werkbedrijf, de Zonnebloem en een afspraak met de Vereniging van Senioren Beuningen. 

7. Welzijn op recept

Bert informeert de adviesraad over de startbijeenkomst van ‘Welzijn op recept’. Bij welzijn op recept gaat het om vragen van patiënten in de huisartsenpraktijk, die feitelijk door welzijnsorganisaties moeten worden opgepakt. Bij Welzijn op recept worden diverse partijen in deze samenwerkingsketen betrokken. Dit ter kennisgeving voor de
adviesraad.

8. Jaarverslag 2022

Besluit: De adviesraad gaat voorbereidend werk doen ten behoeve van jaarverslag 2022.

9. Regionaal overleg

Bert informeert of er in de regio interesse is om regionale bijeenkomsten van adviesraden opnieuw op te starten.

10. Voortgang vacature-invulling

Er heeft zich een kandidaat gemeld voor een van de twee vacatures. Sollicitatieprocedure wordt in gang gezet.

11. W.v.t.t.k.

Bert: er is een brief binnengekomen van Zorgbelang (Aan Age Dijkstra) over de ontwikkelingen rondom het integraal zorgakkoord in regio Nijmegen. Verschillende partijen maken momenteel plannen over hoe de zorg in de regio georganiseerd moet worden, zodat het beter aansluit op wat de inwoner en patiënt nodig heeft. Dijkstra werkt bij Zorgbelang Inclusief. In (zorgkantoor)regio Nijmegen zitten wij als Zorgbelang Inclusief aan tafel om de stem van de patiënt te vertegenwoordigen. Men is geïnteresseerd in de visie van o.a. adviesraad Beuningen als “gegroepeerde vertegenwoordiging van inwoners”. Dit overleg gaat al snel van start; een kennismakingsgesprek op korte termijn is dan ook lastig.
Besluit: ten behoeve van de voortgang en om de visie van de adviesraad toch in te brengen kiest de adviesraad ervoor de adviesdocumenten Dementievriendelijk Beuningen en het advies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in te sturen. In het document Dementievriendelijk Beuningen adviseert de raad o.a. tot meer inclusief preventief
beleid ten aanzien van senioren in bredere zin. In het advies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling adviseert de raad om samenwerkende partijen te stimuleren om meer ‘buiten eigen grenzen’ te denken en acteren, bijvoorbeeld in de vorm van projectmatige organisatievormen. Daarnaast een kennismakingsafspraak maken.
Rob deelt de adviezen met Dijkstra van Zorgbelang.
Bert maakt een afspraak met een delegatie van de adviesraad.

12. Rondvraag

Ries: naar aanleiding van het persbericht over te wijzigen aanvliegroutes op Schiphol werd de gemeente geadviseerd om zich proactief op te stellen en reeds in deze oriënterende fase bij relevante overleggremia aan te sluiten en de zorgen betreffende overlast (geluid en luchtverontreiniging) van inwoners van gemeente Beuningen aan te geven. Er werd geen bericht van ontvangst ontvangen noch wat men met onze inbreng gaat doen.
Besluit: Opnieuw brief schrijven richting betreffende commissie en afschrift aan B&W (?).

13. Sluiting

Besluitenlijst vergadering

Nummer Wie Actie
1. Advies beleid sociaal domein 2023-2028 Bert Afronden
2. Advies Dementievriendelijk Beuningen Rob/Bert Afronden
3. Ongevraagd advies Huiselijk geweld en kindermishandeling Rob/Bert Afronden
4. Visie ten aanzien van Zorgbelang Bert/Rob Kennismaking en adviezen delen
5. Conclusie en aanbevelingen na bezoek aan De Asdonck Monique/Marian Afronden
6. Zorg over te wijzigen aanvliegroutes Schiphol Rob Brief
7. Jaarverslag 2022 Rob Informatie verzamelen
8. Regionaal overleg Bert Interesse peilen
9. Werkbezoek plannen Bert Uitnodigen: Zonnebloem, UWV Werkbedrijf, Vereniging van Senioren Beuningen