Verslag cliëntenraad Beuningen 3 januari 2022

Dit is een verslag van de Cliëntenraad Beuningen. Deze vergadering vond plaats op 3 januari 2022

Bijeenkomst

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Digitaal
Voorzitter:Bert Statema
Notulist:Rob van der Geugten
Kenmerk: INT22.0023

Aanwezig: Bert Statema, Monique Hermens, Marian Knoop, Eddy van der Voort, Harry Seegers en Rob van der Geugten

Afwezig: Geen

Gasten: Geen

Opening en mededelingen

Werkafspraken
Monique realiseerde zich achteraf, dat de cliëntenraad Jan Revenberg na de scholingsbijeenkomst in december 2021 niet meer als voorzitter zou zien. Bert geeft aan, dat er eerder een bloemetje is verstuurd namens de cliëntenraad.

Hoe om te gaan na adviezen vanuit de scholingsbijeenkomst van de Koepel?
De scholingsbijeenkomst van de Koepel werd als zinvol en inspirerend ervaren. 

Afspraak: 
Monique en Rob bereiden voor de volgende vergadering een (concept-)agenda voor mede op basis van adviezen uit scholing.
 

Vaststelling agenda

Geen wijzigingen op agenda.

WMO

Geen bespreekpunten ingebracht.

Participatie en minimabeleid

Monique vraagt  naar aanleiding van een uitzending van Pointer of Beuningen een inclusie agenda heeft.  Na bezoek aan de website van de gemeente zien we, dat de site van de gemeente Beuningen onder 'Inclusie' een 10-puntenplan wonen beschreven is. Dit plan is gebaseerd op de onderdelen  prijsklassen, woningtypen,  groepen, ruimte en lucht, hoog en laag, spreiding, dorpsvriendelijk, landschapsvriendelijk, duurzaam en groen. Het plan is uitgewerkt naar de verschillende dorpskernen.  In de vergadering werd tevens verwezen naar het advies van de cliëntenraad over sociale inclusie, begin 2021. 

Afspraak: Agenderen tijdens het overleg met de wethouder medio 2022.

Jeugdbeleid

Geen bespreekpunten ingebracht.

Nieuwe Wet Inburgering

Geen bespreekpunten ingebracht.

Cliëntenparticipatie

Geen bespreekpunten ingebracht.

Verslag vorige bijeenkomst + actualiseren actielijst

Verslag werd ongewijzigd akkoord bevonden.

Naar aanleiding van de inhoud: 
Bert Statema houdt berichtgeving van Binnenlands Bestuur bij en verstuurt relevante informatie naar de cliëntenraad.  Vraag is vervolgens hoe de cliëntenraad zich verhoudt ten opzichte van ingekomen berichten en de gemeente Beuningen hieraan inhoud geeft. 

Ingekomen stukken 

Brief seniorenverenigingen Beuningen 
•    De wens van seniorenverenigingen om een seniorenraad te vormen is een afwegingsproces tussen politiek en seniorenverenigingen. 

•    Seniorenverenigingen als achterban kan de cliëntenraad zich in vinden. Maar wordt beschouwd als  vergelijkbare andere netwerken.  De cliëntenraad adviseert de gemeente inzake sociaal domein. Daar kan een seniorenraad in passen. Onafhankelijk kunnen adviseren vinden we als cliëntenraad belangrijk. 
Afspraak: Bert nodigt de voorzitter uit voor overleg 1x per jaar. 

•    In Beuningen is ook een sportraad die adviseert, hoe kan je samenwerken met andere raden? De vraag diende zich aan hoe ver je als cliëntenraad moet gaan in het netwerken? Het doel van netwerkcontacten onderhouden zou voor de cliëntenraad kunnen zijn het bijhouden wat er leeft, signalen oppakken en indien nodig zodanig verwoorden in vorm van advies, dat de gemeente eraan leert en hier beleid op maakt dan wel aanpast. Dit laatste werd niet zo besproken, maar zou onderdeel van de visie kunnen zijn. Agenderen?

•    Bespreken adviezen Koepel Adviesraden
De adviezen vanuit de Koepel worden meegenomen in een agenda 'nieuwe stijl', waarvoor Monique en Rob een concept ontwerpen.

•    Sociaal Team gemeente Beuningen drukker
Naar aanleiding van dit bericht van Edwin van Zeijst, teamleider Sociaal Team wordt gevraagd naar de reden van het verloop van ervaren ingewerkte krachten. De cliëntenraad vindt het een zorgelijke ontwikkeling, mede omdat reeds ingezette processen stagneren. Het zijn ontwikkelingen, die we op diverse plekken in de maatschappij zien. De vraag is echter of Beuningen op één of andere wijze invloed op kan uitoefenen om mensen langer in huis te houden. Ries vraagt of er exitgesprekken gehouden worden.  Hieraan zou de gemeente kunnen leren. Waarin zit het verlangen om van werk te wisselen voor vertrekkende medewerkers?
Afspraak: agenderen tijdens overleg met de wethouder.
 

Inclusie agenda in Beuningen (n.a.v. uitzending Pointer, oktober 2021)

Werd besproken bij agendapunt 4.

Rondvraag

Het interview met Jan Revenberg in de Gelderlander is nog niet geplaatst.

Bert houdt de agenda van de commissie samenleving bij en bezoekt deze indien er relevante thema's staan geagendeerd.  Binnenkort staat een rapportage over schuldhulpverlening op de agenda.

Bert stuurt leden van de cliëntenraad een (concept-) advertentietekst toe, Ries, Monique en Bert vormen de sollicitatiecommissie.

Rob maakt attent op Online workshop: communicatiemiddelen van adviesraden. vrijdag 18 februari 2022.
 

Sluiting

De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.

Stukken ter kennisname

 • 06-12-2021 Nieuwsflits/Nieuw: online workshop communicatiemiddelen van adviesraden
 • 13-12-2021 Nieuwsbrief December/Met o.a. Waar let je op bij het werven van leden? Online workshop communicatiemiddelen voor adviesraden
 • 15-12-2021 Nieuwsflits Uitkomsten Poll Vergoedingen 2021
 • 20-12-2021 Nieuwjaarswens
 • 22-12-2021 Nieuwsflits Fijne Feestdagen

actielijst vergadering

Nummer Datum Wie Wat Actie
1 Voorjaar 2022 Eddy Afscheidsbijeenkomst  
2 Jaarverslag CR 2021 Bert    
3 April/Mei 2022 Bert Overleg met wethouder   
4 Februari 2022 Monique/Rob Bezoeklijst op basis van de sociale kaart voorstellen. Meenemen in de te ontwerpen agenda.  
5 Voorjaar 2022 Bert Overleg seniorenbond Beuningen 1x per jaar.  
6 Voorjaar 2022 Allen Jaarverslagen relevante netwerkpartijen opvragen. Lijst maken.  
7   Monique/Rob bereiden agenda 'nieuwe stijl' voor Agenda van de Cliëntenraad Beuningen onderdeel worden van de gemeente pagina in de Maas en Waaler?    
8 Voorjaar 2022 Bert Wethouder  Driessen uitnodigen i.v.m.  beleid ten aanzien van laaggeletterdheid in de gemeente.  
9 februari 2022 Ries, Bert en Monique Sollicitatiecommissie  
10 2022 Bert Naamsverandering Cliëntenraad in adviesraad sociaal domein is de wens en wordt begrepen door de wethouder, maar heeft geen prioriteit gezien huidige werklast van ambtenaren en het noodzakelijke werkproces.  

 

Dit verslag sturen aan: Jan Revenberg, Harry Seegers, Bert Statema, Monique Hermens-Jacobs, Ries de Keijzer, Marian Bakker-Knoop, Eddy van der Voort en Rob van der Geugten.

Na vaststelling in de eerstvolgende vergadering het verslag sturen aan:

 • de heer Goudriaan (André), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling:
 • de heer Stevens (Stefan), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling:
 • mevrouw Peeters (Willeke),Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling:
 • mevrouw van de Vossenberg (Evelien), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling
 • mevrouw Van Neer (Pearl), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling
 • de heer Merkus (Youri), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling
 • de heer Willems (Martijn),Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling
 • de heer Van Zeijst (Edwin), teamleider Sociaal team en balie zorg en inkomen 
 • de heer Snijders (Ronald), manager dienstverlening
 • mevrouw Peeters (Björna), manager Beleid en Ontwikkeling