Verslag Adviesraad 6 februari 2023

Dit is een verslag van de Adviesraad Sociaal Domein Beuningen. Deze vergadering vond plaats op 6 februari 2023.

Bijeenkomst

Tijd: 19:30 uur
Locatie: Ruimte 17
Voorzitter: Bert Statema
Notulist: Rob van der Geugten
Kenmerk: INT23.0054

Aanwezig: Bert Statema, Marianne Voorzee, Monique Hermens, Lianne Mommers, Marian Knoop en Rob van der Geugten.

Afwezig: Ries de Keijzer en Harry Seegers.

Vaststelling agenda

Agenda ongewijzigd.

Aanpassing van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Andre Goudriaan licht wijzigingen in de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp toe en beantwoordt vragen. Het gaat om advies.
Besluit: De ASD adviseert positief.

Adviesprocedures

Er liggen drie adviesvragen te weten beleidsplan sociaal domein 2023-2028 , ontwikkeling tot dementievriendelijke gemeente en ten aanzien van het plan kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze moeten eind februari / begin maart 2023 afgerond zijn en verzonden.
Besluit: Voorzet maken voor deze drie adviezen. Informeel overleg tussen beleidsmedewerkers en delegatie Adviesraad Sociaal Domein met als doel om adviesvraag beleidsplan sociaal domein 2023-2028 concreter te maken. Streven naar afronden en aanleveren begin maart 2023.

Notulen vorige vergadering/voortgang afspraken

Notulen zijn akkoord bevonden, afsprakenlijst doorgenomen.

Werkgroep communicatie

Leden van de Adviesraad kunnen worden ‘aangesloten’ bij het programma Ibabs. Dat geeft toegang voor relevante interne processen, leidt tot efficiënter werken. 

Werkbezoeken/netwerklunch

  • De netwerklunch werd redelijk bezocht. Er liggen verbeterpunten in de organisatie. Door netwerkpartijen beter te benaderen zal het waarschijnlijk tot een hogere opkomst leiden.
  • Het werkbezoek aan VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs). Zie verslag Rob in bijlage
  • Werkbezoek aan Asdonck: Monique sprak een van de beleidsmedewerkers die betrokken was bij de eerste opvang. Ze was onder de indruk welk werk er in korte tijd is verzet door de gemeente. Er werd voor opvang gezorgd door mobiele woningen te plaatsen. Een woning biedt plaats aan vier personen. Na de 1ste opvang en oriëntatiefase zien we in deze fase de behoefte aan meer privacy en rust. Gezien de te verwachten langere duur van de opvang komt nu ook meer behoefte aan zinvolle dagbesteding, werk, inkomsten, school/studie. Contacten met familie/vrienden in de Oekraïne verlopen moeizaam. Deze onduidelijkheid geeft veel spanning. De beperkte mogelijkheden voor bezoek aan 1ste lijns gezondheidszorg (waaronder huisartsen) leidt ertoe, dat men voor reguliere gezondheidsvragen een beroep doet op de huisartsenpost buiten kantoortijd. Dit leidt bij de HAP (Huisartsenpost) tot oneigenlijke werkdruk, omdat deze in feite bedoeld is voor spoedeisende gezondheidsproblemen. Tijdens de bespreking wordt het belang aangegeven van ‘meedoen’ en aansluiting vinden bij het Beuningse verenigingsleven. Het zou mogelijk moeten zijn om tegen beperkte bijdrage of zelfs kosteloos lid te worden van sportverenigingen en/of zangkoren dan wel theatergezelschappen of vrijwillig werk verrichten. Er treedt een nieuwe fase aan kortom waarbij het accent meer op zinvolle daginvulling en betekenisgeving komt liggen. Ook is er behoefte aan uitbreiding van wasmachines en drogers.
Besluit: Marian en Monique gaan in gesprek met bewoners zelf om meer zicht te krijgen op de beleving vanuit henzelf.

Overig

De wervingstekst voor twee vacatures wordt afgerond.

Besluit: Bert zorgt voor afronding brief en ziet toe op plaatsing via relevante media.

Rondvraag

Hier werd geen gebruik van gemaakt.

Sluiting

Vergadering werd om 21.15 uur gesloten.

actielijst vergadering

Nummer Wat Actie Datum
1 Advies Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2028 Concept maken Afronden en verzenden begin maart 2023
2 Advies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Concept maken Afronden en verzenden begin maart 2023
3 Advies Dementievriendelijke gemeente Concept maken Afronden en verzenden begin maart 2023
4 Werving nieuwe adviesraadleden Wervingstekst plaatsen Zorgvuldig maar met daadkracht
5 Hoe omgaan met informatie uit werkbezoek Asdonck Niet van toepassing Ongevraagd advies overwegen

p>