Verslag Adviesraad 24 oktober 2022

Dit is een verslag van de Cliëntenraad Beuningen. Deze vergadering vond plaats op 24 oktober 2022. 

Bijeenkomst

Datum : 24 oktober 2022
Tijd : 19:30 uur
Locatie : Kamer 17
Voorzitter : Bert Statema
Notulist : Rob van der Geugten
Kenmerk : INT22.0556
Kenmerkcode : *INT22.0556*
Aanwezig: Bert Statema, Ries de Keijzer, Marian Knoop, Monique Hermens, Lianne Mommers, Harry Seegers en Rob van der Geugten
Afwezig: Geen
Gasten: Geen
 

Opening

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee, dat E. van der Voort heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor de adviesraad.
 
Besluit:
Voor het invullen van ontstane vacature gaat de adviesraad actief werven binnen de doelgroep van inwoners die van zorg en hulp afhankelijk zijn. Ze gebruikt daarvoor het netwerk via Joëlle van de Pol, beleidsmedewerker team sociale ontwikkeling Beuningen. Ze overweegt de vacature te plaatsen in het regionale
weekblad De Maas en Waler en de Cirkel. Het is van belang te letten op vacatiegelden voor mensen die (soms tijdelijk) van een uitkering afhankelijk zijn.
 

Wijzigingsvoorstellen voor de agenda

Er worden geen wijzigingsvoorstellen ingebracht.

Mededelingen/ingekomen stukken

 

WMO en Jeugdhulp

De adviesraad ontving rapportage van cliëntervaringsonderzoeken met betrekking tot de WMO en Jeugdhulp over 2021. De rapportage werd ter kennisgeving ingebracht door Evelien van den Vossenberg.
Discussie:
De rapportage leidt tot het inbrengen van casuïstiek waaruit blijkt, dat er zeker verbeterkansen liggen in de procesgang. De casus wordt nog concreet beschreven en de adviesraad neemt zich voor om vervolgens verbeterkansen te formuleren in de vorm van advies.. Ze agendeert dit in gesprek met de wethouder Houben. Daarnaast willen collega’s van de adviesraad in gesprek met leden van het sociaal team (de mensen uit de praktijk).
Besluit:
De adviesraad heeft kennis genomen van de rapportages en zal haar visie over de rapportage en gehanteerde onderzoeksmethodiek nog formuleren en terugkoppelen. Het betreft regio vergelijkingen en de vraag rijst of terugkoppeling dan ook richting opdrachtgevers binnen de regio moet plaatsvinden.
 

Digitaal platform

De adviesraad ontving een verzoek van Joëlle van de Pol met als vraag om vanuit de adviesraad leden af te vaardigen in een op te richten klankbordgroep. Onder leiding van een stuurgroep wil men komen tot een digitaal platform voor alle organisaties, diensten en voorzieningen binnen het sociaal domein, die inwoners van de gemeente Beuningen ondersteunen. Naast ondersteuning gaat het om het vergroten van de leefbaarheid, het bevorderen van participatie (het leveren van een actieve maatschappelijke bijdrage) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Inburgering. De nieuwe sociale kaart (digitaal platform) voor Beuningen wordt ontwikkeld via een projectstructuur. Binnen deze structuur zal de stuurgroep sturing geven en de klankbordgroep advies geven.
Discussie:
De adviesraad kan zich vinden in het uitgangspunt van de stuurgroep (‘Leden van de klankbordgroep vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede van de beoogde gebruikers van het sociale platform/digitale sociale kaart’. ) Dan zou er echter ook een actieve wervingscampagne dienen plaats te vinden binnen de bedoelde gebruikersgroep, is de mening van de adviesraad. Daarnaast zou de adviesraad haar visie graag delen met de stuurgroep over het tot stand komen van de klankbordgroep. De adviesraad heeft de vraag of leden van de klankbordgroep voldoende mandaat en daadkracht hebben om namens hun organisaties op te treden? De adviesraad formuleert advies richting stuurgroep.
Besluit:
Ries de Keijzer en Marian Knoop worden vanuit de adviesraad voorgedragen om zitting te nemen in de klankbordgroep. Daarnaast formuleert de adviesraad haar advies richting stuurgroep.
 

Zorgafhankelijkheid en de energierekening

Mw. M. Voorzee schreef de adviesraad een e mailbericht met de vraag om aandacht te besteden aan situaties van inwoners met een zorgafhankelijkheid en de energierekening. Duizenden Nederlanders hebben vanwege medische redenen een hoger energieverbruik ,zij hebben nauwelijks baat bij het energie plafond en besparen op hun verbruik lukt ook niet, omdat ze voor hun zorg afhankelijk zijn van elektriciteit. Denk aan mensen die gebruik maken van beademingsapparatuur of een elektrische rolstoel. Die kosten kun je dus niet vermijden. Is onze gemeente zich hiervan bewust en kunnen deze cliënten aankloppen bij de gemeente voor extra compensatie?
Discussie
De adviesraad erkent ingebrachte problemen voor deze specifieke groep inwoners en richt zich tot Burgemeester en wethouders:
  • Heeft de gemeente zicht op het aantal inwoners die als gevolg van hun beperking zorgmiddelen-afhankelijk zijn en daardoor ongewenst voor hogere energiekosten krijgen voorgeschoteld?
  • Heeft de gemeente mogelijkheden om deze groep inwoners financieel extra te steunen?
    Indien ja, is er een plan op welke wijze die steun plaatsvindt en hoe dit wordt gecommuniceerd?
Besluit:
Brief naar Burgemeester en Wethouders en Mw. Voorzee antwoorden.
 

Sociaal domein

Stefan Stevens informeert de adviesraad over ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het team sociale ontwikkeling heeft te maken gehad met krapte in de personele bezetting. Ondanks deze krapte werd hard gewerkt aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen op het Asdonckterrein en treedt er nu een fase van relatieve rust in. Men neemt zich voor binnen het sociaal domein meer programmatisch te werk te gaan voor de gebieden werk en inkomen, Jeugd, maatschappelijke ondersteuning en educatie en welzijn. Onder de wens om meer programmatisch te werken bedoelt men, dat men meer op hoofddoelen gericht is en strategieën wil inzetten om de doelen te kunnen bereiken. Hoofdzaken worden van bijzaken onderscheiden, terwijl er voldoende ruimte blijft voor improvisatie en accenten leggen binnen programma’s. Stevens benadrukte dat het positieve van werken binnen Gemeente Beuningen vooral de korte lijnen zijn, dat men elkaar snel op inhoud weet te vinden en de bereidheid tot samenwerken en ‘over eigen grenzen’ kijken. Leden van de adviesraad worden uitgenodigd om op de werkkamer van Stefan Stevens de voorgenomen werkprocessen te komen inzien.
 

Notulen vorige vergadering/voortgang afspraken

  • Afleggen van werkbezoek aan de Oekraïense vluchtelingen bij de Asdonck volgt nog. Vanuit de adviesraad heeft men in het bijzonder aandacht voor vragen hoe opvang en huisvesting verloopt? Hoe het met de kinderen gaat? Hoe het gaat met onderwijs? Werk, inkomen, gezondheidszorg? Integratie in Beuningse gemeenschap, sportverenigingen? Onderhouden van contact met familie in Oekraïne en elders in Europa. Waar beïnvloedbare verbeterwensen liggen. (Actie: Monique en Lianne)
  • Uitnodigen wijkagenten voor een presentatie van hun werk. De politie is ‘waakzaam en dienstbaar’ maar wat komt men in het werk tegen aan sociaal maatschappelijke problematiek? Met wie werkt men samen in het proces van signaleren, bespreken, organiseren en doen? Wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn? Waar liggen verbeterwensen in dit traject? Het gaat ook om het geven van informatie wat de rol en betekenis van de adviesraad is en voor het werk van wijkagenten in dat proces. (Actie: Rob)
  • Werkbezoek aan medewerkers van het sociaal team; doel van dit werkbezoek is om inzicht te krijgen in de aard van hulpvragen? De adviesraad is oprecht geïnteresseerd in het werk van medewerkers van het sociaal team. Wat maakt hulpvragen complex? Welke deskundigheden zijn vertegenwoordigd in het sociaal team? Waar is mogelijk nog behoefte aan? Hoe verloopt het (vroeg-) signaleren van financiële problematiek? Hoe wordt samengewerkt met huisartsen en/of praktijkondersteuners? Hoe zijn werkprocessen georganiseerd? Hoe verlopen keukentafelgesprekken? Met wie of met welke instanties werkt men samen en zijn hierbinnen verbeterwensen? (Actie: Lianne en Monique)
  • Werkbezoek aan VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs); de adviesraad is geïnteresseerd in het werk van de VOA’s. Wat komt men tegen en zou van betekenis kunnen zijn ten aanzien van beleid in het sociaal domein? Presentatie in de vergadering. (Actie: Bert)
  • Werkgroep communicatie; er wordt voor de adviesraad een contactpersoon benoemd. Intussen zal R. Snijders aanspreekpunt zijn. (Actie: Bert zoekt contact met R. Snijders en verwijst vervolgens naar de werkgroep)
  • Vragen voor overleg met de wethouder werden verzameld (zij bijlage)

 

Voorstel herverdeling aandachtsgebieden

De adviesraad neemt twee voorstellen aan.
Voorstel 1 gaat over het introduceren van nieuwe adviesraadsleden. In dit voorstel staan aandachtspunten beschreven die met nieuwe leden worden besproken. Het idee is dat het nieuwe raadslid door één van de andere leden wordt geïntroduceerd middels deze aandachtspunten.
Besluit: We gaan er een jaar mee aan het werk en evalueren eind 2023.
Voorstel 2 gaat over het uitbreiden van de agenda naar relevante aandachtsgebieden en benoemen aandachtsfunctionarissen. Huidige agenda wordt uitgebreid met de aandachtsgebieden ondernemers, communicatie en onderhouden van contacten en relaties. Namen van adviesraadsleden kennen de ambtenaren van team sociale ontwikkeling die bij betreffend aandachtsgebied horen.
Besluit: De adviesraad gaat met beide voorstellen aan het werk en evalueren eind 2023.
 

Werkgroep communicatie

De adviesraad is voor wat betreft de voortgang van het proces om vindbaarheid en bereikbaarheid en betekenis te verbeteren voor akkoord afhankelijk van de afdeling communicatie. Ze zou dit proces graag effectiever voortgezet zien. Men neemt zich bijvoorbeeld voor een Nieuwsbrief te maken die enkele malen per jaar zal uitkomen en wil flyers ontwerpen conform advies van de Koepel van adviesraden.. Hiervoor werden initiatieven genomen richting afdeling communicatie. Inmiddels zijn de verslagen van de adviesraad al wel te lezen op website van gemeente Beuningen.

Werkbezoeken/netwerklunch:

Discussie: De adviesraad wil de netwerklunch organiseren van januari 2023.
Besluit: Monique en Ries nemen contact op met Joëlle van de Pol en stellen data voor..
 

W.v.t.t.k.

Geen punten ingebracht.

Rondvraag

Lianne vraagt naar de scholingsbijeenkomst in december 2022
Discussie:
Welk onderwerp wil de adviesraad bespreken? Men geeft aan dat begeleiding van de bijeenkomst vanuit de Koepel van adviesraden kan plaatsvinden. Voorstel wordt gedaan om de beleidsgebieden van team sociale ontwikkeling als uitgangspunt te nemen. Deze te verkennen en door te spitten. Vervolgens daaruit adviezen te formuleren. Op deze wijze wordt de scholingsbijeenkomst gebruikt om tot concreet (advies-)resultaat te komen. Hierin zou de Koepel ons als adviesraad in kunnen begeleiden.
Besluit:
Bert neemt contact op Mw. van der Horst. Is ze beschikbaar en wil ze de begeleiders rol vervullen?

Sluiting

De vergadering wordt om 21.30 uur afgerond.

Besluitenlijst:

Netwerklunch Monique en Ries  
Agenda uitbreiden/Aandachtsgebieden Rob Rob                                                         
Introductie nieuwe leden Rob Rob
Voortgang communicatieplan contact met R. Snijders Bert                                                                       
Overleg met wethouder Houben Bert zorgt voor uitnodiging
Rob verzamelt bespreekpunten
Presentatie VOA's (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) Bert neemt contact op
Presentatie wijkagenten Rob
Werkbezoek de Asdonck Monique en Lianne Monique, Lianne
Werkbezoek leden van het sociaal team Monique, Lianne
Klankbordgroep t.b.v. digitaal platform sociale kaart Beuningen Rob bereidt advies voor                                                                 
Cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugdhulp 2021
Rob bereidt feedback voor
Contact met de Koepel van adviesraden i.v.m. de scholingsvraag
Bert legt contact met P. van der Horst (Koepel adviesraden)              
Bij Stichting Perspectief navragen of zij via hun netwerk iemand als kandidaat kunnen aanbevelen als ervaringsdeskundige voor de vacature van de adviesraad
Bert 

Bijlage

De vergaderingen van de adviesraad leverde volgende gespreksonderwerpen op voor overleg met wethouder Houben:

Economische situatie en Covid-19 periode:
Heeft de gemeente informatie in welke mate huidige economische situatie tot gezondheidsproblemen voor inwoners leidt?
Wat heeft de gemeente kunnen leren van een periode waarbij inwoners over langere periode contacten hebben moeten beperken?
Heeft de gemeente overzicht wat de Covid-19 periode en economische crisis voor bedrijven heeft betekend?
Waar ziet de gemeente kansen en mogelijkheden om te ondersteunen?
Opgroeien en opvoeden (‘Grip op kosten Jeugdhulp, 2021’)
De adviesraad formuleerde haar advies in 2021. Welke acties werden ingezet om beter grip te krijgen op kosten Jeugdhulp?
Wat is de stand van zaken anno november 2022? in relatie tot ingezette acties?
Zijn er aanwijzingen dat samenwerking tussen netwerkpartijen in zorg en hulp voor jeugdigen en gezinnen zichtbaar is verbeterd in Beuningen en de regio?
Participatie/meedoen
Wat is de stand van zaken ten aanzien van voornemens rond laaggeletterdheid?
Heeft de gemeente inzicht of er actief gebruik wordt gemaakt van sportverenigingen, bewegingsprogramma’s of andere programma’s gericht op gezonder leefpatroon ten aanzien van inwoners die gebruik maken van de bijzondere bijstand en de regeling ‘meedoen’?
Worden er activiteiten ingezet om anderstaligen te bereiken?
Hoe wordt ervaringsdeskundigheid ingezet en/of georganiseerd in Beuningen?
Bestaanszekerheid
Hoe verloopt het proces van vroegsignalering in het kader van voorkomen van betalingsproblemen? - Kortere schuldhulpverleningstrajecten leiden tot minder gezondheidsproblemen is de stelling. Heeft de gemeente informatie hoe dit in Beuningen verloopt?
Hoe kijkt de gemeente aan tegen projecten uit Groningen en Dordrecht waar gemeentelijke bewindvoerders werden aangesteld bij schuldhulpverleningstrajecten?
Zijn er budgetcoaches lid van het sociaal team? Wordt samengewerkt huisartsenpraktijken of andere eerstelijnspraktijken? Weet men elkaar te vinden en tot welk resultaat leidt deze samenwerking? Ziet men verbeterkansen?
Omstreeks januari 2022 werd de samenwerking tussen Beuningen en Werkbedrijf UWV geëvalueerd. Wat zijn de bevindingen uit deze evaluatie?