Verslag cliëntenraad Beuningen 25 oktober 2021

Dit is een verslag van de Cliëntenraad Beuningen.

Bijeenkomst

Tijd: 19:30 uur
Locatie:  Kamer 17
Voorzitter: Bert Statema
Notulist: Rob van der Geugten
Kenmerk: INT21.0720

Aanwezig: Bert Statema, Ries de Keijzer, Eddy van der Voort, Harry Seegers en Rob van der Geugten.

Afwezig: Jan Revenberg, Monique Hermens en Marian Knoop.

Gasten: Wethouder Frans Houben, Evelien van de Vossenberg en Joury Merkus (nieuwe beleidsmedewerker Sociaal Domein)

Opening en mededelingen

Jan Revenberg en Marian Knoop hebben zich vanwege ziekte moeten afmelden.
Monique Hermens kon niet op tijd voor de vergadering terugkomen vanuit haar vakantieadres.
Bijzonder welkom in deze vergadering aan Wethouder Frans Houben.

Vaststelling agenda

Agenda is ongewijzigd goedgekeurd.

WMO

Bij de bespreking van de notitie "Op weg naar financiële beheersbaarheid in de Jeugdwet en de
WMO" in de Commissie Samenleving en de Raad, werden een aantal besluiten genomen. De
Cliëntenraad is niet alleen geïnteresseerd in de voortgang van de hiernavolgende projecten maar
nog meer hoe deze projecten zich ontwikkelen. De Wethouder informeert de cliëntenraad aan de
hand van onderwerpen die de cliëntenraad hem voorlegde.

Doorontwikkeling van de monitor Sociaal Domein. Op dit moment geeft de monitor een basaal 
inzicht in de kwantitatieve gegevens, vooral voor het regionaal gecontracteerde aanbod. De
monitor geeft informatie over casuïstiek uit het verleden. Men wil komen tot een overzicht in
de huidige situatie en de te verwachten prognose.
Hoe ontwikkelt zich het project en wat is daarbij de onderliggende visie?
Wethouder Frans Houben:
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, op basis van de
Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat daarbij
onder meer om bijstandsuitkeringen, jeugdzorg en hulp bij het huishouden. Huidige monitor
wordt uitgevoerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB). Het ROB is een
samenwerkingsverband van zeven gemeenten binnen de regio Rijk van Nijmegen op het
gebied van Wmo en Jeugdzorg. Huidige monitor Sociaal Domein geeft inzicht achteraf. De
Wethouder wil zoveel mogelijk 'reel time' weten hoe het gaat met de kosten, tendensen zien,
verwijspatronen en inzicht in behandelduur. Deze inzichten kunnen helpen bij het leerproces
van de gemeente, helpen bij afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad en aan de
verwijspatronen kunnen hulpverleners ook leren. Men is in gesprek met een bedrijf die deze
monitor gaat ontwikkelen. Men verkeert in de besluitvormingsfase om een pilot te starten.
Andere gemeenten zijn gevraagd mee aan te sluiten, maar Beuningen neemt het voortouw
hierin. Streven is om per 1 Januari 2022 van start te gaan, maar er moet nog veel gebeuren.

2 Meer procesregie en minder de rol als uitvoerder: De gemeente wil graag een meer
regisserende rol bij complexe casuïstiek binnen de jeugdhulpverlening en maatschappelijke
ondersteuning. Door het instellen van een 'regieteam' verwacht men meer toezicht op taken,
verantwoordelijkheden en uitvoering door hulpverleningspartijen.
Ook hier is de vraag van de Cliëntenraad naar de voortgang en zo mogelijk een ‘doorkijk’ naar
toekomstige ontwikkelingen.
Wethouder Frans Houben geeft aan, dat er scenario's worden uitgewerkt om tot een regieteam
te komen. Hier spelen verschillende aspecten een rol zoals de herpositionering van het sociaal
team, moet je als gemeente mensen inhuren of in dienst nemen en samenwerkingsconstructies
met organisaties als MEE en Sterker. Het gaat niet alleen om mensen, maar MEE en Sterker
zijn onlangs overgenomen en ondergegaan in grotere organisaties. Edwin van Zeijst is de
'kartrekker' voor het 'regieteam'. Daarnaast speelt ook nog de hervormingsagenda van het Rijk.
Het is ingewikkeld kortom en er zijn nog geen concrete stappen gemaakt.

3. Zakelijker aanpak in contact met gecontracteerde zorgaanbieders. Waar de
doorontwikkeling van de monitor vooral een kwantitatieve benadering is, wordt hiermee een
aanzet gegeven om meer grip te krijgen op de kwaliteit. Besloten is om vanuit de gemeente
consequenter te sturen op professionele kwaliteit van zorgaanbieders, het volgen van doelen
en resultaten, de kwaliteit van ondersteunings- en begeleidingsplannen en de duur van
hulptrajecten.
Vraag van de Cliëntenraad is hoe dit besluit zich ontwikkelt in relatie tot toekomstige
aanbestedingen?
Wethouder Frans Houben geeft aan, dat er een ontwikkeltraject van start is gegaan. Hierbij
worden medewerkers van het sociaal team getraind om doelen en plannen concreter te
beschrijven. Ook zal er bij evaluaties beter naar de samenwerking gekeken worden. Deze regio
heeft 190 zorgaanbieders en de Wethouder geeft aan, dat men goed naar de kwaliteit kijkt.
Het is zoeken naar balans tussen zorgaanbieders met kwaliteit en zoveel mogelijk
keuzevrijheid aan cliënten laten.

4. Naast de financiële beheersbaarheid in de Jeugdwet en de WMO, ziet de Cliëntenraad een
aantal ontwikkelingen dat ons zorgen baart. Eén daarvan is de laaggeletterdheid in een wereld
die mede door de digitalisering steeds meer van mensen vraagt.
Heeft het college zicht op laaggeletterden in onze gemeente? Kunt u iets vertellen over de
ondersteunende begeleiding voor deze groep inwoners?
Wethouder Frans Houben geeft aan, wethouder Hans Driessen is benoemd tot regionaal
ambassadeur voor laaggeletterden. Bedoeling van dit aandachtsgebied is het ontwikkelen van
ondersteuningsmogelijkheden en drempels verlagen. Het ROC biedt kosteloos cursussen aan
voor laaggeletterden en ook voor kennis van digitalisering. Daarnaast bestaat de inloop
administratieve hulp bij Perspectief. Laaggeletterdheid speelt door alle leeftijdscategorieën.
Vraag is hoe je die mensen kan bereiken als gemeente. Evelien gaf aan hoe belangrijk het is
om 'vindplaatsen' te organiseren, signalen erkennen en delen. Hierbij is informatie van
huisartsen, praktijkondersteuners, apotheekassistenten, sociaal team van belang. Er is breed
gedragen erkenning om het onderwerp op de agenda te zetten. Het gaat in de regio Rijk van
Nijmegen naar schatting om 10% (bron: Geletterdheid Inzicht) ten opzichte van 12% van de
Nederlandse bevolking. De gemeente creëert aanbod, maar de vraag is hoe de gemeente
Beuningen regie op 'geletterdheid' voeren en toeleiders organiseren?

5. Divosa de organisatie van directeuren in het sociaal domein gaf onlangs aan dat de open eind bekostiging
die nog in veel gemeenten geldt, zijn langste tijd gehad heeft. Deze
ontwikkeling baart de Cliëntenraad zorgen. Hoe denkt het college over budgetplafonds
bijvoorbeeld in de jeugdzorg?
Wethouder Frans Houben geeft aan geen voorstander van budgetplafonds te zijn. 'Als het geld
op is, dan wordt er immers toch zorg geleverd'. Hij zou wel willen onderzoeken of er een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage zou kunnen komen.

6. De Cliëntenraad heeft kennisgenomen van het verslag van de ombudsman (-vrouw) over
2020. De ombudsman stelt vast dat veel klagers zich rechtstreeks wenden tot de ombudsman
voordat de interne klachtenprocedure is doorlopen. Aanbevolen wordt dat de gemeente in de
communicatie naar de burger actief wijzen op de interne klachtenprocedure en de burger
uitleggen dat de ombudsman de klachten pas in behandeling neemt als deze eerst intern aan de
orde zijn geweest.
Wethouder Houben erkent, dat inwoners beter op de interne klachtenprocedure moeten
worden gewezen in plaats van zich tot de ombudsman wenden. Het aantal meldingen bij de
ombudsman zijn echter gering. Meeste klachten werden terugverwezen naar de lijn.
'Dit is het jaarverslag van de klachtencoördinator over de interne klachtenbehandeling van de
gemeente Beuningen in 2020. We doen ons best om ons te verplaatsen in onze inwoners en te
handelen vanuit hun perspectief. Zonder overbodige regels en in overleg met elkaar. We willen
leren van klachten. “Waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt”, maar klachten geven
een mooie inkijk in hoe inwoners contacten met de gemeente en onze dienstverlening ervaren.
Hoe logisch een knip in een werkproces en een afspraak over een manier van werken ook lijkt,
het zijn de inwoners die ons met hun klachten daar nog eens naar laten kijken. De
klachtencoördinator legt deze twee werelden naast elkaar en geeft vanuit een onafhankelijke
positie signalen en aanbevelingen'. (Bron: Jaarverslag Interne klachtbehandeling 2020)

Ook wordt aanbevolen om agressieprotocollen jaarlijks onder de aandacht te brengen van
ambtenaren en bestuurders, zodat de in deze protocollen opgenomen stappenplannen actief
kunnen worden ingezet in de omgang met agressie.
Heeft het college de aanbevelingen uit het voornoemde verslag van de ombudsman
overgenomen?
In het algemeen wordt erkend, dat er een toename is van agressie en met name onheuse
bejegening. Gemeenteambtenaren worden geregeld getraind op de-escalerend werken en hoe
op te treden bij incidenten. Het jaarverslag van de klachtenfunctionaris 2020 wordt
toegezonden.

7. Ten slotte vraagt de Cliëntenraad naar de mening van het college over een wijziging van
de naam ‘Cliëntenraad gemeente Beuningen’. De naam Cliëntenraad suggereert dat de
leden van de raad cliënten zijn van de gemeente. Met andere woorden dat zij een Wmo
voorziening ontvangen, gebruikmaken van de participatiewet of van de
jeugdhulpverlening. Dat is niet het geval. Leden van de Cliëntenraad zijn via een
sollicitatieprocedure, benoemd op basis van hun interesse en hun deskundigheid binnen
het sociaal domein. De Cliëntenraad stelt dan ook een wijziging voor van de naam
‘Cliëntenraad’ in ‘Adviesraad Sociaal Domein’.
De naamsverandering geeft de Cliëntenraad ook de mogelijkheid om zich wat sterker te
profileren. In dat kader stelt de Cliëntenraad voor om een maandelijkse melding te doen
van de agenda van de Cliëntenraad in de Maas en Waaler en op de gemeente pagina. Eerst
contact opnemen met de afdeling communicatie wat de mogelijkheden zijn. 

Wethouder Frans Houben begrijpt achterliggende motieven voor naamsverandering van
Cliëntenraad Beuningen in Adviesraad Sociaal Domein gemeente Beuningen. Een
ogenschijnlijk eenvoudige naamswijziging brengt echter veel werk met zich mee. De
verordening dient te worden aangepast, het vraagt o.a. een zorgvuldige juridische blik.
Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen
verbindend voorschrift. De bevoegdheid tot vaststelling van een verordening komt in
beginsel toe aan de gemeenteraad. De raad kan de bevoegdheid ook toekennen aan B&W.
Gezien krapte in bezetting en prioriteit voor andere zaken op dit moment is het voorstel om
de vraag naar B&W in te sturen.

8. Harry Seegers vraagt wethouder Frans Houben over de stand van zaken bij het
Werkbedrijf. De wethouder geeft aan, dat het Werkbedrijf het lastig vindt om
werkzoekenden en werkgevers te matchen. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een
arbeidsbemiddeling-bedrijf in de regio Rijk van Nijmegen. Het houdt zich bezig met
arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen ze door vraag en aanbod bij elkaar te
brengen. Het WerkBedrijf richt zich primair op werkzoekenden met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen. Daarbij
wordt actief gezocht naar samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten,
werkgevers en uitzendbureaus. De vraag die wethouder Frans Houben zich stelt is of de
situaties van ingeschrevenen bij WerkBedrijf nog ongewijzigd zijn van de beginsituatie. Wat
zijn uitstroomcijfers? Er vindt een warme' overdracht plaats van gemeente naar
werkbedrijf, maar hoe verloopt de overdracht bij het arbeidsbemiddeling-proces? Er zijn
situaties waarbij het werken leidt tot minder netto besteding omdat er allerlei toeslagen
wegvallen. Worden er exitgesprekken gehouden met mensen die vanuit de bijstand naar
regulier werk doorstromen? Er zou mogelijk een vorm van voorlichting en/of begeleiding
moeten plaatsvinden, omdat er vooral ook financieel veel verandert en te voorkomen dat
mensen achteraf teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Er komt een evaluatie
met WerkBedrijf en daaruit zal waarschijnlijk een rapport met verbeterpunten in voorjaar
2022 worden opgesteld.

Afspraak: Eind april 2022 wordt de wethouder opnieuw uitgenodigd.

Participatie en minimabeleid

Er zijn geen punten ingebracht

Jeugdbeleid

Er zijn geen punten ingebracht

Nieuwe Wet Inburgering

Er zijn geen punten ingebracht

Cliëntenparticipatie

Er zijn geen punten ingebracht

Mededelingen en terugblik bijeenkomsten

Eddy doet verslag over een training voor vrijwilligers om signalen van eenzaamheid te herkennen.
Het viel hem op, dat Perspectief erop is gericht om externe financiering te vinden voor
verschillende projecten. In het jaarverslag van 2018 staat dat men met extra subsidie van het
Oranjefonds is gestart met het project ‘voorkomen van eenzaamheid onder ouderen’. Het werven
van fondsen zie je in weinig 'zachte' sectoren. Is er beleidsmatig aandacht voor fondsenwerving bij
Stichting Perspectief? Tijdens het gesprek wordt de wens geuit om als Cliëntenraad jaarverslagen te
ontvangen van relevante organisaties.

Verslag vorige bijeenkomst + actualiseren actielijst

Verslag van 27 september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
Afscheidsbijeenkomst van 8 November 2021 wordt uitgesteld.

Trainingen

Donderdagmiddag 16 december 2021 wordt er een scholing georganiseerd.
In de vergadering van 29 november verder bespreken.

Rondvraag

Ries: vraagt naar jaarverslagen van klachtenfunctionaris en ombudsvrouw. Deze zijn te lezen op de
website van gemeente Beuningen. Van welke partijen/organisaties zou het relevant zijn voor de
Cliëntenraad om jaarverslagen te ontvangen? Wordt meegenomen in actielijst.

Sluiting

 

Stukken ter kennisname

 • 11-10-2021: Aangepast Vergaderschema 2022: Het vergaderschema 2022 is aangepast. Het
  gaat om de raadsvergadering in maart. Deze zijn op 23 en 24 maart. Zie voor schema de
  bijlage (Griffie)
 • 12-10-2021: Nieuwsflits | Stukken t.b.v. Algemene Ledenvergadering 5 november (Koepel
  Adviesraden Sociaal Domein)
 • 14-10-2021: Nieuwsbrief Oktober I Met o.a. Inspiratiesessies Armoede & sessie Sociale
  wijkteams, aanmelden Hannie van Leeuwenlezing (Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
 • 14-10-2021: Toekomstbestendige ouderenzorg | een schrijven van het Doelgroep panel van
  (Netwerk 100)
 • 19-10-2021: Nieuwsflits | Online inspiratiesessies Armoede (4 november) en Sociale
  Wijkteams (12 november) (Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
 • 20-10-2021: nieuwsbrief 42 St Perspectief (Odette Bosman St. Perspectief)

actielijst vergadering

Nummer Datum Wie Wat Actie
1 Voorjaar 2022 Allen afscheidsbijeenkomst Eddy bereidt voor.
2 Voorjaar 2022 Eddy en
Bert?
Voorstel procesevaluatie
Cliëntenraad.
Hoe evalueert de
Cliëntenraad
proces en resultaat
van haar
adviezen?
3 Einde april 2022 Bert Overleg Wethouder Houben Regulier 2 jaarlijks
overleg.
4 November 2021 Allen Bezoeklijst op basis van de sociale
kaart
 
5 November 2021 Eddy Seniorenbond Beuningen
uitnodigen.
 
6 November 2021 Allen Van welke partijen/organisaties
zou het relevant zijn voor de
Cliëntenraad om jaarverslagen te
ontvangen?
 
7 December 2021 Voorzitter Contact opnemen met de afdeling
communicatie wat de
mogelijkheden zijn: maandelijkse
melding van de agenda van de
Cliëntenraad in de Maas en
Waaler en op de gemeente
pagina?
 

 

Dit verslag sturen aan: Jan Revenberg, Harry Seegers, Bert Statema, Monique Hermens-Jacobs, Ries de Keijzer, Marian Bakker-Knoop, Eddy van der Voort en Rob van der Geugten.

Na vaststelling in de eerstvolgende vergadering het verslag sturen aan:

 • de heer Goudriaan (André), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling:
 • de heer Stevens (Stefan), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling:
 • mevrouw Peeters (Willeke),Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling:
 • mevrouw van de Vossenberg (Evelien), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling
 • mevrouw Van Neer (Pearl), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling
 • de heer Merkus (Youri), Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling
 • de heer Willems (Martijn),Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling
 • de heer Van Zeijst (Edwin), teamleider Sociaal team en balie zorg en inkomen 
 • de heer Snijders (Ronald), manager dienstverlening
 • mevrouw Peeters (Björna), manager Beleid en Ontwikkeling