Definitief schetsontwerp Trompet

Het definitief ontwerp voor de Trompet is klaar! We verwerkten de reacties van de ontwerpbijeenkomst van 9 november en de overige binnengekomen reacties zo goed mogelijk. Zo zijn we tot het definitief ontwerp gekomen.

Een uitleg over het definitief schetsontwerp leest u hieronder. Het kan zijn dat u uw voorkeur of inbreng niet overal (geheel) doorgevoerd ziet. Dit heeft een aantal redenen:

 • De reacties liepen soms uiteen. In principe geldt dat algemene wensen (wensen van de meerderheid) boven individuele wensen gaan. 
 • De reacties en ontwerpen zijn intern besproken bij de gemeente en met het ingenieursbureau. De verschillende belangen zijn afgewogen. Daarnaast is er ook technisch gekeken naar de mogelijkheden. Daarna is er een keuze gemaakt. 
 • Het kan zijn dat sommige aspecten nog niet volledig uitgewerkt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beplanting en de verlichting. In de uitwerking naar de uitvoering pakken we deze punten op en werken we deze uit.  

Algemene uitgangspunten

 • In principe zijn er geen officiële langsparkeren parkeerplaatsen. Parkeer alleen niet voor entrees van woningen en/of tuinen. Parkeren langs de rijbaan is wel toegestaan. 
 • Alle groenstroken krijgen verhoogde opsluitbanden om het groen te beschermen. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat auto’s niet het groen in kunnen rijden, bijvoorbeeld bij een parkeerplaats. 
 • De bestaande bomen vervangen we. Voor de nieuwe bomen maakten we een selectie van mogelijke soorten. De selectie kunt u zien op de materiaalkaart. We kiezen voor verschillende boomsoorten. Dat doen we om biodiversiteit te stimuleren en plagen en of ziekten zoveel mogelijk te voorkomen
 • Op een aantal plekken blijven bestaande bomen staan. Dit is aangegeven op de kaart. In de uitwerking kijken we of dit mogelijk is in verband met de huidige staat van de boom, de ondergrondse groeiruimte en de wortelopdruk.
 • De keuze voor de overige beplanting bepalen we later. Dit is namelijk afhankelijk van de technische ontwerpen en de mogelijkheden. Daarnaast is het afhankelijk van het beheer.
 • De bestaande verlichting blijft in principe staan. Dit is nog niet in het ontwerp meegenomen. Er komt een lichtberekening en op basis daarvan wordt gekeken of aanpassingen nodig zijn.
 • Speelelementen worden in verband met beheer en overlast zo min mogelijk toegepast op de pleinen en in de straat. Voor spelaanleidingen zijn wel op een aantal plekken grauwacke-stenen (grote keien) toegepast om spel en ontmoeting te stimuleren. We bekijken wat we kunnen doen om bestaande speeltuinen en speelplekken aantrekkelijker te maken.

Plein Trompet

Tekening van definitief schetsontwerp plein Trompet

Uitleg plein Trompet

De hoofdopzet van het plein is haaks parkeren met tweerichtingsverkeer, groen centraal en op de kop. Deze opzet is het meest efficiënt qua parkeren en leidt tot de meeste parkeerplaatsen. Daarnaast krijgt het plein op deze manier een groene entree.

Uitgangspunten voor het plein:

 • Voor de afwatering op het plein wordt nagedacht over een (alternatieve) oplossing. 
 • De aanloopstraten krijgen een hol profiel met molgoot in het midden.
 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5 meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter. 
 • De rijbaanbreedte in het verlengde van de straat is in totaal 6,8 meter. Op deze manier blijft het mogelijk om langs te parkeren voor de nummers 14-18. Deze plaatsen zijn niet officieel. 
 • Op het plein zijn 20 haakse parkeerplaatsen. Alle parkeerplaatsen krijgen grasbeton zodat regenwater kan wegzakken. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • Er komen geen parkeerplaatsen voor campers (de parkeerplaatsen zijn 5,5 meter diep). 
 • Bestaande bomen gaan weg. 
 • De plek voor het ophalen van de kliko’s van de DAR blijven op de huidige locatie langs nummer 5. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp:

 • Het definitief schetsontwerp is een combinatie geworden van de schetsontwerpen variant 1 en 3. De argumentatie hierachter is het optimaliseren van het parkeren en de bereikbaarheid vanuit de smalle zijstraatjes (in verband met achteruit indraaien). Daarnaast was er een voorkeur voor het creëren van een groene entree.
 • Bij de bijeenkomst kwam naar voren dat bewoners een watergeul niet zien zitten. De zorg voor wateroverlast en een rommelig plein kwam sterk naar voren. Er wordt gekeken voor een (alternatieve) oplossing van de afwatering. Uitgangspunt is dat het regenwater goed kan worden afgevoerd en dat er geen extra water komt op particuliere kavels.
 • De rijbaan voor nummer 13-15 is aangepast naar 4 meter, zodat het uit- en rondrijden goed mogelijk blijft. Het parkeren is doorgetrokken tot aan nummer 13 en 15. 
 • Centraal en op de kop van het plein komt een groenvak met nieuwe bomen en beplanting. Wat voor groen er komt, bepalen we later. Dit hangt mede af van de oplossing voor de afwatering. 
 • Het plantvak krijgt een verhoogde kantopsluiting om afsnijden en doorrijden tegen te gaan. 

Straat Trompet 

Tekening definitief schetsontwerp straat Trompet

Uitleg straat Trompet

Uitgangspunten voor de straat:

 • Er komen plantvakken met bomen.
 • Bomen zijn wisselend geplaatst voor een laaneffect. Het plantvak dient als remmer voor de auto.
 • Alle bestaande bomen worden vervangen door nieuwe bomen.
 • Het plantvak bij nummer 8 wordt verwijderd.

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp:

 • De plantvakken zijn verkleind ten opzichte van het schetsontwerp om de mogelijkheid tot langsparkeren te houden. 
 • De bomen krijgen genoeg ruimte om te groeien. De plantvakken krijgen een verhoogde rand om het doorrijden van auto’s tegen te gaan. 
 • Voor de bomen wordt een selectie gemaakt uit bijgevoegde staalkaart. Er wordt gekozen voor een diversiteit aan boomsoorten in verband met de biodiversiteit en het voorkomen van plagen en of ziektes. 
 • Het plantvak voor nummer 2-4 is verplaatst en komt nu op de grens van de twee woningen.
 • De onderbeplanting wordt nog nader bepaald.
 • Het plantvak bij nummer 8 is gecheckt met de draaicirkel van de DAR. 

Kaart met materialen Trompet

Overige vragen

Komen er meer laadpalen binnen de Vording? 
We werken op dit moment aan beleid voor laadpalen binnen de gemeente. Daarnaast werkt de gemeente momenteel aan een aanbesteding voor meer publieke laadpalen, ook in de Vording.

Zijn de woningen nog bereikbaar tijdens de uitvoering? 
Tijdens de uitvoering blijft uw woning altijd te voet bereikbaar. De uitvoering vindt plaats in verschillende fases. U kunt uw woning altijd op (korte) afstand van uw woning parkeren. Tegelijkertijd vragen we om uw begrip tijdens de werkzaamheden. U wordt, naarmate er meer informatie bekend is, geïnformeerd over de planning en werkzaamheden. 

Is er iets te doen aan water in de kruipruimte?
Bij water in de kruipruimte kan de gemeente helaas niks betekenen. Dit komt door de snelheid waarmee het water (niet) de ondergrond intrekt. Met de herinrichting wordt er wel gezorgd voor een goede afwatering binnen de wijk. Hiermee zorgt de gemeente ook dat er geen (extra) water naar de woningen stroomt. 

Kaarten onduidelijk?

Is het lastig voor u om de kaarten te begrijpen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 024. Wij horen graag van u hoe we onze uitleg op de website beter neer kunnen zetten. 
Wilt u het definitieve schetsontwerp voor uw straat liever per mail of post krijgen? Stuur dan een e-mail naar vording@beuningen.nl of bel naar 14 024. Hier kunt ook terecht met uw vragen.