Definitief schetsontwerp Triangel

Het definitief ontwerp voor de Triangel is klaar! We verwerkten de reacties van de (digitale) ontwerpbijeenkomst van 30 november en de overige binnengekomen reacties zo goed mogelijk. Zo zijn we tot het definitief ontwerp gekomen.

Een uitleg over het definitief schetsontwerp leest u hieronder. Het kan zijn dat u uw voorkeur of inbreng niet overal (geheel) doorgevoerd ziet. Dit heeft een aantal redenen:

 • De reacties liepen soms uiteen. In principe geldt dat algemene wensen (wensen van de meerderheid) boven individuele wensen gaan. 
 • De reacties en ontwerpen zijn intern besproken bij de gemeente en met het ingenieursbureau. De verschillende belangen zijn afgewogen. Daarnaast is er ook technisch gekeken naar de mogelijkheden. Daarna is er een keuze gemaakt. 
 • Het kan zijn dat sommige aspecten nog niet volledig uitgewerkt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beplanting en de verlichting. In de uitwerking naar de uitvoering pakken we deze punten op en werken we deze uit .

Algemeen voor de hele straat

Tekening van definitief schetsontwerp Triangel hele straat

Uitleg hele straat
 • De doorgaande route in de straat geven we een kleur waardoor deze duidelijker is. De pleintjes krijgen hierdoor een eigen karakter. 
 • In het straatdeel gebeurt de afwatering middels een hol profiel in de loper van de rijbaan. Op de pleintjes gebeurt de afwatering langs de parkeerplaatsen met molgoten. In enkele smalle zijstraatjes ligt de rijbaan op 1 oor met de molgoot aan 1 zijde. 
 • Bij (kleine) buien kan het water wegzakken in de bodem, deels door het grasbeton en deels in de groenstroken. Bij grote hoeveelheden water voeren we het water af naar het oppervlaktewater (watergang in de Sprengerlaan). Dit gebeurt via een nieuw regenwaterriool (HWA).  
 • Voor het tegengaan van hardrijdend verkeer komen er bomen in (grotere) verhoogde plantvakken in de straat en op de hoeken. De rijbaan bij een versmalling blijft 4,8 meter breed. Er worden geen punaises toegepast. 
 • De opstelplaatsen van de kliko’s van de DAR blijft in principe zoals in de bestaande situatie. Op een aantal plekken zijn de locaties aangepast zoals besproken met bewoners. Momenteel zijn er gesprekken met de DAR, dit zou nog tot aanpassingen kunnen leiden.
 • De parkeerplaatsen krijgen grasbeton. Dit geeft een minder versteend beeld en het regenwater kan wegzakken.
 • In principe zijn er geen officiële langsparkeren parkeerplaatsen. Parkeer alleen niet voor entrees van woningen en/of tuinen. Parkeren langs de rijbaan is wel toegestaan. 
 • Alle groenstroken krijgen verhoogde opsluitbanden om het groen te beschermen. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat auto’s niet het groen in kunnen rijden, bijvoorbeeld bij een parkeerplaats. 
 • De bestaande bomen vervangen we. Voor de nieuwe bomen maakten we een selectie van mogelijke soorten. De selectie kunt u zien op de materiaalkaart. We kiezen voor verschillende boomsoorten. Dat doen we om biodiversiteit te stimuleren en plagen en of ziekten zoveel mogelijk te voorkomen
 • Bomen worden in de straat wisselend geplaatst voor het laaneffect. 
 • Op een aantal plekken blijven bestaande bomen staan. In de Triangel zijn dit 5 bomen. Dit is aangegeven op de kaart. In de uitwerking moet gekeken worden of dit mogelijk is in verband met de huidige staat van de boom, de ondergrondse groeiruimte en de wortelopdruk.
 • De keuze voor de overige beplanting bepalen we later. Dit is namelijk afhankelijk van de technische ontwerpen en de mogelijkheden. Daarnaast is het afhankelijk van het beheer.
 • De bestaande verlichting blijft in principe staan. Dit is nog niet in het ontwerp meegenomen. Er komt een lichtberekening en op basis daarvan wordt gekeken of aanpassingen nodig zijn.
 • Speelelementen worden in verband met beheer en overlast zo min mogelijk toegepast op de pleinen en in de straat. Voor spelaanleidingen zijn wel op een aantal plekken grauwacke-stenen (grote keien) toegepast om spel en ontmoeting te stimuleren. We bekijken wat we kunnen doen om bestaande speeltuinen en speelplekken aantrekkelijker te maken.

Pleintje Triangel 71 tot en met 110 en pleintje Triangel 33 tot en met 74

Tekening definitief schetsontwerp Triangel deel 1 en 2

Uitleg pleintje Triangel 71 tot en met 110 en pleintje Triangel 33 tot en met 74

Triangel 71 tot en met 110

De hoofdopzet voor het plein is haaks parkeren met tweerichtingsverkeer en groen op de kop. Dit is het meest efficiënt qua parkeren en leidt tot de meeste parkeerplaatsen.

Uitgangspunten:

 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5 meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter.
 • Op het plein zijn 10 parkeerplaatsen. Deze zijn van grasbeton zodat regenwater kan wegzakken. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • De rijbaan ter hoogte van nummer 87 wordt 3,40 meter breed. 
 • Er komt een ‘spoor’ van gekleurde tegels richting de speeltuin (langs huisnummer 88 tot en met 100). Het spoor start op het plein en wordt steeds dichter richting de speeltuin.
 • De opstelplaatsen van de kliko’s van de DAR blijven op de huidige locatie op de kop het van plein. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.
 • Op de kop van het plein komen 2 nieuwe bomen in een groenstrook met beplanting. We bepalen later welke beplanting hier komt.  

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp:

 • De boom voor nummer 106 is weggehaald, omdat hiermee een parkeerplek vervalt.
 • Er is een boom toegevoegd voor nummer 69.
 • Er komt geen punaise op het kruispunt.

Triangel 33 tot en met 74

De hoofdopzet voor het plein is haaks parkeren met tweerichtingsverkeer met groen op beide hoeken. Er is voor deze variant gekozen omdat het groen bij de huisnummers 33 en 35 het doorrijden van auto’s voorkomen (sluipverkeer). 

Uitgangspunten:

 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter.
 • Op het plein zijn 20 haakse parkeerplaatsen. Er komen twee langsparkeerplaatsen langs nummer 60, ingeklemd door groen en bomen. Alle parkeerplaatsen krijgen grasbeton zodat regenwater kan wegzakken. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • De parkeerplaatsen op het plein worden verder doorgetrokken richting het zuiden. Dankzij een 2 meter breed wandelpad blijven nr 33-41 bereikbaar.
 • In het straatje bij nummer 33 tot en met 41 komt een groenstrook met bomen en beplanting.
 • Op de kop van het plein en tussen de parkeervakken komen nieuwe bomen in het groen met beplanting. Dit geeft het plein een groen aangezicht.
 • Op de hoeken komen verhoogde plantvakken als remmer voor de auto.
 • Alle bestaande bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Enkel de boom bij huisnummer 60 blijft behouden. 
 • Voor de nummers 62-66 blijft een voetpad behouden en er komt een extra doorsteek bij huisnummer 62 richting de woningen.
 • De opstelplaatsen van de kliko’s voor de DAR blijven op de huidige locatie ter hoogte van de zijgevel van huisnummer 33. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp:

 • De poort bij nummer 43 is bereikbaar gemaakt.
 • In het steegje voor nummer 41 komt enkel een molgoot te liggen voor de afwatering van het water. Hier zal geen kolk komen omdat is aangegeven dat deze niet wordt schoongemaakt, de bereikbaarheid voor een reinigingswagen is lastig. 
 • Er komt geen punaise op het kruispunt.

Triangel 19 tot en met 60 en Triangel 5 tot en met 40

Tekening definitief schetsontwerp Triangel deel 3 en 4

Uitleg Triangel 19 tot en met 60 en Triangel 5 tot en met 40

Triangel 19 tot en met 60 

De hoofdopzet voor het plein is haaks- en langsparkeren op het plein met groen centraal op het plein en op de hoeken. Dit levert de meeste parkeerplaatsen op. Er zijn verder geen aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp.

Uitgangspunten

 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5 meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter.
 • Op het plein zijn 6 haakse parkeerplaatsen en 2 langsparkeerplaatsen. Daarnaast komen er twee langsparkeerplaatsen langs nummer 40, ingeklemd door groen en bomen. Deze worden uitgevoerd in grasbeton zodat regenwater kan infiltreren. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • Op de hoeken komen verhoogde plantvakken als remmer voor de auto.
 • De parkeerplaatsen op het plein worden verder doorgetrokken richting het zuiden. Aan de zuidzijde, bij nummer 25, komt een groenvak met nieuwe bomen. 
 • De opstelplaatsen van de kliko’s voor de DAR komen op een nieuwe locatie langs de zijgevel van nummer 40. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.

Triangel 5 tot en met 40

De hoofdopzet is een centrale groenstrook in de straat met eenrichtingsverkeer. De groenstrook zorgt voor een remmend effect voor de auto en geeft ruimte voor meer groen en nieuwe bomen. 

Uitgangspunten

 • De rijbaanbreedte bij de verbreding is aan beide zijden 3,4 meter met eenrichtingsverkeer rechtsom.
 • Centraal in de verbreding komt een groenstrook met bomen en beplanting. Het blijft voor alle woningen mogelijk om hun inrit in- en uit te rijden. 
 • De opstelplaatsen van de kliko’s voor de DAR komen op een nieuwe locatie langs de zijgevel van nummer 40 en nummer 24. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp:

 • De groenstrook krijgt beplanting en bomen. Welke beplanting hier komt, bepalen we later.
 • Aanleidingen voor spelen worden opgepakt in de grotere speeltuinen/speelplekken en komen niet in dit deel.
 • De groenstrook ter hoogte van huisnummer 34 en 36 (net zoals bij nummer 15) krijgt een inkeping om het uitrijden van inritten gemakkelijker te maken. 
   

Triangel 1 tot en met 30

Tekening definitief schetsontwerp triangel 1 tot en met 30

Uitleg Triangel 1 tot en met 30

De hoofdopzet voor het plein is haaks parkeren aan het plein met tweerichtingsverkeer en een centrale groene plek. 

Uitgangspunten:

 • Op het plein is de rijbaanbreedte 5,5 meter en de diepte van de parkeervakken 5,5 meter.
 • De rijbaanbreedte langs nummer 16-18 is 3,8 meter en de rijbaanbreedte aan de noordzijde bij huisnummer 24-30 is 4,9 meter breed.
 • Op het plein zijn 6 haakse parkeerplaatsen langs de doorlopende rijbaan. Deze worden uitgevoerd in grasbeton zodat regenwater kan infiltreren. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • Het oostelijke deel van het plein wordt ingericht als groenstrook. Er blijven 3 bestaande bomen behouden als dit technisch mogelijk is. De groenstrook krijgt een verlaging (wadi) met beplanting. 
 • De opstelplaatsen voor de DAR komen op een nieuwe locatie langs de zijgevel van nummer 24. De opstelplaatsen worden gemarkeerd met klikotegels.
 • In de straat komen enkele verhoogde plantvakken met bomen. Deze geven de straat een groen beeld en dienen als remmer voor de auto.

Aanpassingen ten opzichte van het eerste schetsontwerp:

 • De boom tussen nummer 4 en 6 is iets verplaatst zodat uitrijden gemakkelijker gaat. Ook zijn nogmaals de draaicirkels gecheckt voor de uitritten.
 • De pingpongtafel is weggehaald omdat er zorgen waren over overlast. 
 • De losse boomstammen zijn weggehaald en de stapstenen zijn vervangen door Grauwacke keien. Deze keien dienen als spelaanleiding en zorgen ervoor dat de auto’s het groen niet in kunnen rijden.
 • De groenstrook is aan de noordzijde iets aangepast om de bestaande bomen meer ruimte te geven. 
   

Kaart met allerlei materialen als stenen voor de straatPunten Burgemeester Blessinglaan

De opmerkingen en vragen die tijdens de eerste ontwerpsessie zijn gemaakt over de Burgemeester Blessinglaan zijn besproken tijdens de tweede ontwerpsessie op 30 november. 

Er wordt veel afval gedumpt in het groen achter de woningen (43 tot en met 69) en rondom de container die daar staat. Het groen wordt hier weer heel erg dicht. De bewoners willen een brandgang op deze plek. 
Deze strook is aangewezen als ecologische verbindingszone, daarom blijft dit een dichtbegroeide strook. De aanwezigheid van dichte begroeiing is natuurlijk geen excuus om zomaar afval te dumpen.
De woonstichting heeft aangegeven dat de brandgang in discussie is.
In vergelijkbare groenstroken in de wijk Vording mét brandgang wordt ook afval gedumpt. Het aanleggen van een brandgang is dus geen directe oplossing voor dit probleem. 

Het kruispunt vanaf de Triangel naar de Burgemeester Blessinglaan bij nummer 69, en het kruispunt aan de zuidzijde, zijn beide heel gevaarlijk. Er staan auto’s geparkeerd op de Burgemeester Blessinglaan en niet overal is een snelheidsremmer. Daarnaast is de bocht gevaarlijk vanaf de Triangel rechtsaf de Burgemeester Blessinglaan op.
Er komen extra verkeersremmende maatregelen in de Burgemeester Blessinglaan. De weg in ingericht als 30km/u zone. Als gemeente kunnen wij vanuit openbare ruimte niet meer betekenen. We hebben het asociale gedrag van inwoners helaas niet in de hand.

Langs de Burgemeester Blessinglaan wordt veel langsgeparkeerd ter hoogte van de vrijstaande woningen, terwijl aan de overzijde parkeerplaatsen liggen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Een antiparkeerbord aan deze zijde zou helpen.
De huidige elzenbomen zijn met name de reden (vanwege blad- en vruchtval) dat langs deze zijde geparkeerd wordt. Deze worden gerooid en deels vervangen door andere bomen. We verwachten dat daarna de langsparkeerplaatsen weer worden gebruikt.

Overig

Aanzicht van de huurwoningen is viezig.
Bewoners kunnen hun verhuurder daarop aanspreken, dit is geen taak van de gemeente. Dit is ook genoteerd op 19 oktober door Woonwaarts.

Bij de overgang van de Triangel en Bas zouden de boompjes eruit gaan die er nu staan. Verzoek om daar wel een soort andere markering te maken zoals paaltjes (zodat auto’s niet denken dat ze daardoor kunnen rijden).
Hier wordt naar gekeken in de volgende ontwerpstappen.

 Komen er meer laadpalen binnen de Vording? 
We werken op dit moment aan beleid voor laadpalen binnen de gemeente. Daarnaast werkt de gemeente momenteel aan een aanbesteding voor meer publieke laadpalen, ook in de Vording.

Zijn de woningen nog bereikbaar tijdens de uitvoering? 
Tijdens de uitvoering blijft uw woning altijd te voet bereikbaar. De uitvoering vindt plaats in verschillende fases. U kunt uw woning altijd op (korte) afstand van uw woning parkeren. Tegelijkertijd vragen we om uw begrip tijdens de werkzaamheden. U wordt, naarmate er meer informatie bekend is, geïnformeerd over de planning en werkzaamheden. 

Is er iets te doen aan water in de kruipruimte?
Bij water in de kruipruimte kan de gemeente helaas niks betekenen. Dit komt door de snelheid waarmee het water (niet) de ondergrond intrekt. Met de herinrichting wordt er wel gezorgd voor een goede afwatering binnen de wijk. Hiermee zorgt de gemeente ook dat er geen (extra) water naar de woningen stroomt.  

Kaarten onduidelijk?

Is het lastig voor u om de kaarten te begrijpen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 024. Wij horen graag van u hoe we onze uitleg op de website beter neer kunnen zetten. 
Wilt u het definitieve schetsontwerp voor uw straat liever per mail of post krijgen? Stuur dan een e-mail naar vording@beuningen.nl of bel naar 14 024. Hier kunt ook terecht met uw vragen.