Definitief schetsontwerp Gitaar

Het definitief ontwerp voor de Gitaar is klaar! We verwerkten de reacties van de ontwerpbijeenkomst van 7 december en de overige binnengekomen reacties zo goed mogelijk. Zo zijn we tot het definitief ontwerp gekomen.

Een uitleg over het definitief schetsontwerp leest u hieronder. Het kan zijn dat u uw voorkeur of inbreng niet overal (geheel) doorgevoerd ziet. Dit heeft een aantal redenen:

 • De reacties liepen soms uiteen. In principe geldt dat algemene wensen (wensen van de meerderheid) boven individuele wensen gaan. 
 • De reacties en ontwerpen zijn intern besproken bij de gemeente en met het ingenieursbureau. De verschillende belangen zijn afgewogen. Daarnaast is er ook technisch gekeken naar de mogelijkheden. Daarna is er een keuze gemaakt. 
 • Het kan zijn dat sommige aspecten nog niet volledig uitgewerkt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beplanting en de verlichting. In de uitwerking naar de uitvoering pakken we deze punten op en werken we deze uit  

Algemene uitgangspunten

 • In principe zijn er geen officiële langsparkeren parkeerplaatsen. Parkeer alleen niet voor entrees van woningen en/of tuinen. Parkeren langs de rijbaan is wel toegestaan. 
 • Alle groenstroken krijgen verhoogde opsluitbanden om het groen te beschermen. Dit zorgt er ook voor dat auto’s niet het groen in kunnen rijden, bijvoorbeeld bij een parkeerplaats. 
 • De bestaande bomen vervangen we. Voor de nieuwe bomen maakten we een selectie van mogelijke soorten. De selectie kunt u zien op de materiaalkaart. We kiezen voor verschillende boomsoorten. Dat doen we om biodiversiteit te stimuleren en plagen en of ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De keuze voor de overige beplanting bepalen we later. Dit is namelijk afhankelijk van de technische ontwerpen en de mogelijkheden. Daarnaast is het afhankelijk van het beheer.
 • De bestaande verlichting blijft in principe staan. Dit is nog niet in het ontwerp meegenomen. Er komt een lichtberekening en op basis daarvan wordt gekeken of aanpassingen nodig zijn.

Plein Gitaar

Tekening definitief schetsontwerp pleintje Gitaar

Uitleg plein Gitaar

De hoofdopzet van het plein is het optimaliseren van het parkeren, het oppervlakkig afvoeren van regenwater en een groener karakter van het plein. 

Uitgangspunten voor het plein:

 • De afwatering op het plein gebeurt via een hol profiel. Er komt een open molgoot van een afwijkend materiaal. Het is een kleine verlaging in de straat. De vorm van de molgoot is speels, de goot wisselt van breedte. Uitgangspunt is dat de goot goed overrijdbaar is en niet te diep. 
 • Bij (kleine) buien kan het water wegzakken in de bodem, deels door het grasbeton en deels in de groenvakken. Bij grote hoeveelheden water voeren we het water af naar het oppervlaktewater (Uilenburg). Dit gebeurt oppervlakkig via de molgoot. Het water verzamelen we in de goot en watert af richting het steegje langs nummer 60. 
 • Op het plein zijn 9 haakse parkeerplaatsen met een diepte van 5,5 meter. 
 • De entree van het plein is versmald naar 3,5 meter. Deze versmalde toegang werkt als remmer voor de auto.
 • Langs nummer 80 komt een parkeerstrook met de mogelijkheid tot langsparkeren. 
 • Alle parkeerplaatsen krijgen grasbeton zodat regenwater kan wegzakken. Er komt een duidelijke markering van de parkeerplaatsen.
 • De toegang naar de brandgang langs nummer 78 wordt 2 meter breed en er komt een betonnen afscheiding tussen de parkeerplaats en het pad.
 • Er komen nieuwe bomen in de groenstrook langs nummer 80. Het perceel van nummer 80 blijft bereikbaar aan de achterzijde.
 • Er komen nieuwe plantvakken op het plein, afgewisseld met bomen en beplanting. 
 • In het steegje bij nummer 60-62 komt een plantvak met opgaande beplanting. 
 • Voor alle plantvakken geldt dat we later bekijken wat hier komt. 
 • Bestaande bomen verwijderen we.
 • De opstelplaatsen van de kliko’s van de DAR blijven op de huidige locatie langs nummer 80 op de langsparkeerstrook. Op de plekken waar de kliko’s kunnen staan, komen klikotegels te liggen.
 • De trap richting het water wordt aangepast met leuning en fietsgoot. Bij het water komt een lage haag, zodat kinderen niet het water in kunnen vallen.

Aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp:

 • Het regenwater wordt door middel van een ondergrondse aantakking gekoppeld aan de watergang Uilenburg. Dit gebeurt in het steegje bij nummer 60-62. Er komt een zogenaamde ontvangstput. Hier verzamelen we het water en daarna wordt deze ondergronds naar Uilenburg afgevoerd. 
 • Er is zoveel mogelijk groen toegevoegd op het plein. Dit resulteert in een combinatie van de schetsontwerpen 1 en 2. Alle groenvakken zijn nogmaals gecontroleerd met de draaicirkels voor de inritten. Alle woningen zijn bereikbaar en het levert geen beperking op voor het parkeren. 
 • Alle plantvakken krijgen een verhoogde kantopsluiting om afsnijden en doorrijden tegen te gaan. 
 • De speelse opzet sprak bewoners aan. De spelelementen in het straatwerk zijn aangepast naar kleurechte klinkers in het straatwerk. Dit is een stuk duurzamer. Hierdoor is de vorm aangepast. Het patroon is simpeler gemaakt om zo iets meer rust te creëren. 
 • Er is aangegeven dat een extra lantaarnpaal gewenst is in het steegje. Dit wordt meenomen in het lichtplan.
   

Overig

Komen er meer laadpalen binnen de Vording? 
We werken op dit moment aan beleid voor laadpalen binnen de gemeente. Daarnaast werkt de gemeente momenteel aan een aanbesteding voor meer publieke laadpalen, ook in de Vording.

Zijn de woningen nog bereikbaar tijdens de uitvoering? 
Tijdens de uitvoering blijft uw woning altijd te voet bereikbaar. De uitvoering vindt plaats in verschillende fases. U kunt uw woning altijd op (korte) afstand van uw woning parkeren. Tegelijkertijd vragen we om uw begrip tijdens de werkzaamheden. U wordt, naarmate er meer informatie bekend is, geïnformeerd over de planning en werkzaamheden. 

Is er iets te doen aan water in de kruipruimte?
Bij water in de kruipruimte kan de gemeente helaas niks betekenen. Dit komt door de snelheid waarmee het water (niet) de ondergrond intrekt. Met de herinrichting wordt er wel gezorgd voor een goede afwatering binnen de wijk. Hiermee zorgt de gemeente ook dat er geen (extra) water naar de woningen stroomt.  

Kaarten onduidelijk?

Is het lastig voor u om de kaarten te begrijpen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 024. Wij horen graag van u hoe we onze uitleg op de website beter neer kunnen zetten. 
Wilt u het definitieve schetsontwerp voor uw straat liever per mail of post krijgen? Stuur dan een e-mail naar vording@beuningen.nl of bel naar 14 024. Hier kunt ook terecht met uw vragen.