Lijst met begrippen

Op deze pagina staat uitleg over begrippen die in de Transitievisie Warmte staan.

Aardgasvrij-ready

Een gebouw gereed maken voor een toekomst waarin de verwarming en warm water niet meer afhankelijk is van aardgas. Dit wordt onder andere gedaan door een woning goed te isoleren, energie te besparen en over te stappen op aardgasvrije warmteoplossingen. Aardgasvrij-ready wordt ook wel transitie-gereed genoemd.

All electric

Een warmtevoorziening die alleen gebruik maakt van elektriciteit.

Aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming uit het Klimaatakkoord.

Biogas

Een gas dat ontstaat bij de vergisting van biomassa en gebruikt kan worden als alternatief voor aardgas. 

Biomassa

Biomassa bestaat uit organisch, natuurlijk materiaal (hout, snoeiafval, zuiveringsslib, afval uit de voedingsindustrie, etc.) en kan verbrand of vergist worden, waarmee energie wordt opgewekt.  

Duurzame energie

Energie die wordt opgewekt uit natuurlijke, herbruikbare bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water.

Duurzaamheid (duurzame ontwikkeling)

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.

Duurzame warmteoplossingen

Manieren om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Daarmee worden warmtebronnen bedoeld die weinig negatieve gevolgen hebben voor het klimaat en geen CO2 uitstoten.

Energieneutraal

Een woning is energieneutraal als alle energie die nodig is voor het standaard gebruik van de woning, op een duurzame manier wordt opgewekt. Energieneutraal wordt ook wel ‘nul op de meter’ genoemd. 

Energietransitie

De omschakeling van gebruik van fossiele energiebronnen (zoals aardgas en aardolie) naar duurzame energiebronnen (zoals zonne-energie, windenergie, geothermie, warmtepompen, et cetera.)

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders: het dagelijks bestuur van een gemeente.

Communicatie- en participatieplan

Een plan waarin staat beschreven hoe de gemeente de communicatie richting andere partijen zoals inwoners en partners vormgeeft en andere partijen betrekt bij de transitie.

Energieregio Arnhem-Nijmegen

Een samenwerkingsverband van 16 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen, Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland, waarin de energievoorziening van de regio gezamenlijk wordt ontwikkeld.

Geen spijt-maatregelen

Het vervangen van de cv-ketel door een duurzame warmteoplossing is over het algemeen pas de laatste stap in de verduurzaming van een gebouw. Tot die tijd kunt u als inwoner alvast verbetermaatregelen toepassen die bijdragen aan de verduurzaming en waar u geen spijt van krijgt.

Gelders Energieakkoord

Een provinciaal samenwerkingsverband van bijna 250 Gelderse organisaties die gezamenlijke klimaatdoelstellingen nastreven.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen een gemeente en bestaat uit een aantal gekozen volksvertegenwoordigers (afhankelijk van de grootte van een gemeente).

Geothermie

Een techniek waarbij warmte uit de bodem wordt gehaald en naar woningen wordt gebracht om deze te verwarmen.

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Klimaatakkoord

In dit nationale akkoord staan ruim 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en 49% CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het einddoel is om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Klimaatneutraal

Een woning, gebouw, gebied of activiteit is klimaatneutraal als er geen positief of negatief effect op het klimaat is. In de praktijk betekent dit dat er geen extra CO2 of andere broeikasgassen vrijkomen. 

Landelijke Leidraad Transitievisie Warmte

De middelen die landelijk beschikbaar zijn om gemeenten te helpen bij het opstellen van een Transitievisie Warmte. De Leidraad bestaat uit een Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse.

Maatschappelijke kosten

De kosten voor de hele maatschappij. Dit is een optelsom van kosten. Van de kosten van het gebruiken van een warmtebron tot het aanleggen van de infrastructuur en de kosten om in een woning gebruik te maken van de warmte.

Netbeheerder

De organisatie die in een regio zorgt dat het elektriciteits- of gasleidingnetwerk naar behoren functioneert, in onze gemeente is dat Liander.

Monitoring

In beeld brengen en houden van ontwikkelingen. In de warmtetransitie kan dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door bij te houden hoeveel CO2 minder is uitgestoten in vergelijking met een ander jaar. Of door bij te houden hoeveel woningen zijn geïsoleerd of van het aardgas af zijn gegaan.

Omgevingsvisie

Een integrale, ruimtelijke langetermijnvisie van een gemeente voor de hele fysieke leefomgeving.

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

De Nederlandse overheidsinstantie voor het maken van strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Regionale Energiestrategie (RES)

Een document van de energieregio, waarin wordt beschreven hoe en waar duurzame energie opgewekt gaat worden.

Schillabel

Een schillabel is het energielabel van een gebouw zonder maatregelen voor de opwek van duurzame energie, zoals zonnepanelen. Het schillabel is een indicator van het energieverbruik van het gebouw.

Transitievisie Warmte (TVW)

Een document waarin per gemeente wordt vastgelegd hoe een gemeente en haar partners de komende jaren aan de slag gaan met de warmtetransitie om uiteindelijk het klimaatdoel in 2050 te behalen. Deze visie is een dynamisch document. De visie wordt om de paar jaar bijgeteld op basis van de dan geldende inzichten en de geldende regels. Vanaf 2021 geldt de Transitievisie Warmte 1.0.

Trias energetica

De trias energetica is de meest toegepaste manier om energiebesparende maatregelen te nemen, bestaande uit 3 stappen:

  1. Beperk de energievraag
  2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
  3. Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen efficiënt

Warmtenet

Een netwerk van leidingen met warm water voor de verwarming van huizen en gebouwen. Ook wel stadsverwarming genoemd.

Warmtepomp

Een elektrisch en energiezuinig alternatief voor de traditionele cv-ketel.

Warmtetransitie

De omschakeling van fossiele warmtebronnen, zoals aardgas, naar duurzame warmtebronnen, zoals aquathermie, geothermie, duurzame gassen.

Wijkuitvoeringsplan (WUP)

Het plan om één wijk aardgasvrij te maken. Het wijkuitvoeringsplan wordt samen met inwoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. Kosten voor inwoners en gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegewogen.

Woningcorporatie

Een organisatie die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen.