Energiek Beuningen

Via deze pagina informeren wij u over het Windpark Beuningen.

Op 23 november 2021 stelde onze gemeenteraad het bestemmingsplan voor Windpark Beuningen vast. Daarna zijn de plannen voor dit windpark ter inzage gelegd. Hiermee startte de beroepsprocedure bij de Raad van State. Belanghebbenden konden tijdens de inzageperiode beroep aantekenen tegen het plan voor het windpark bij de Raad van State. Dit was de laatste mogelijkheid om bezwaar te maken. Hieronder leest u over het proces rondom de procedure bij de Raad van State. 

Ingekomen beroepen 

Tijdens de beroepsprocedure is er door verschillende belanghebbenden beroep aangetekend. Op basis van de ingekomen beroepen is er door ons gewerkt aan het opstellen van een verweerschrift. Uit de ingekomen beroepen kwam een aantal punten naar voren die we moeten aanvullen en verbeteren in het bestemmingsplan. Daarvoor is inmiddels een herstelbesluit geschreven voor Windpark Beuningen. De gemeenteraad nam over dit herstelbesluit op 28 februari van dit jaar een positief besluit. 

Herstelbesluit raad 28 februari 2023

Het herstelbesluit herstelt een aantal punten in het bestemmingsplan. De twee belangrijkste punten zijn het toevoegen van een planregel die toeziet op het voorkomen van lichthinder. Ook is er een planregel aangevuld die erop toeziet dat de windturbines verwijderd worden als ze niet meer in gebruik zijn. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende berekeningen uitgevoerd.

Een overzicht van de aangebrachte wijzigingen vindt u in het Wijzigingsdocument. Het voorstel (ook wel vaststellingsbesluit) voor de raad leest u in het Herstelbesluit Windpark.

Inzageperiode herstelbesluit 

Het herstelbesluit en het aangevulde bestemmingsplan liggen voor een periode van 6 weken ter inzage voor iedereen. Dit is van 21 maart tot en met 1 mei 2023.

Deze documenten zijn op twee manieren in te zien: 
1)    Op de website Ruimtelijke plannen is het plan digitaal in te zien.
2)    Het plan is ook op afspraak in te zien op het gemeentehuis in Beuningen. Bel hiervoor naar 14 024 om een afspraak te maken. 

Indienen beroep 

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen tegen het herstelbesluit tijdens de inzageperiode van 21 maart tot en met 1 mei 2023. U kunt alleen beroep aantekenen tegen de inhoud van het herstelbesluit. Wat hierin staat vindt u in het Wijzigingsdocument en staat ook in het raadsvoorstel beschreven. U dient het beroep schriftelijk in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Op het beroep staan de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is ingericht en de inhoud van het beroep.

Meer informatie hierover vindt u in het publicatiebesluit.

Uitspraak Raad van State

Het herstelbesluit vormt een onderdeel van de procedure die al bij de Raad van State loopt. Het is nog onduidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet over Windpark Beuningen. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen.