Wat is het Omgevingsprogramma Woningbouw?

Woningbouw is één van de onderdelen die we in de omgevingsvisie opnemen. We hebben een belangrijke taak om meer woningen te bouwen voor nu en de toekomst.

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Het eerste en belangrijkste onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie legt een strategische en langer termijnvisie voor de fysieke leefomgeving neer voor de gemeente. Om een Omgevingsvisie tot uitvoering te laten komen, kunnen er door gemeentes programma’s op worden gesteld. Deze omgevingsprogramma’s geven een hulpmiddel om van visie naar uitvoering te komen. Het omgevingsprogramma woningbouw is zo’n programma, waarin de aanpak voor woningbouw ontwikkelingen wordt vastgelegd. Het geeft de kaders en randvoorwaarden van woningbouw tot 2040. Het derde onderdeel binnen de fysieke leefomgeving is een omgevingsplan. Dit is één gebiedsdekkend plan met alle regels voor de fysieke leefomgeving, iedere gemeente heeft één Omgevingsplan. Mocht je meer willen weten over de Omgevingswet en alle onderdelen kijk dan op Home - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Definities binnen het omgevingsprogramma

De gemeente Beuningen heeft er voor gekozen om de woningbouwambitie binnen een Omgevingsprogramma op te stellen. Op 17 november 2020 stelde de Raad van de gemeente Beuningen de ambitie vast om door te groeien naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners. Daarnaast is er ook een regionale ambitie, waarin we als Beuningen in de regio een bijdrage willen leveren aan het regionale woningtekort. Om de regionale ambitie te halen is bouwen binnen de bestaande kernen niet genoeg. Deze initiatieven staan buiten het omgevingsprogramma woningbouw. Het omgevingsprogramma woningbouw gaat dus in principe over uitbreiding. In het programma beschrijven we wat de kwaliteit van de woningen moet zijn. Ook onderzoeken we hoeveel woningen we willen bouwen. Het Omgevingsprogramma Woningbouw moet antwoord geven op de vraag ‘Hoe willen we het doen?.

Hieronder de belangrijkste onderdelen uitgelegd:

Zoekgebieden: Om richting te geven aan de ambitie (het doorgroeien naar een gemeente van >30.000 inwoners) zijn vier zoekgebieden aangewezen. In deze zoekgebieden wordt onderzocht waar de mogelijkheden zijn voor locaties om extra woningen te bouwen.

(concept) Panorama 2040: één weergave in kaart en tekst, waarin het toekomstbeeld van potentiele woningbouwlocaties tot 2040 in de gemeente Beuningen is beschreven. Vastgesteld op 6 juli door de Raad. Concept panorama 2040

Structuurmodel: één weergave in kaart en tekst,  met daarin: de aanduiding van de woonvlekken en hoofdstructuren in een ontwikkellocatie (waaronder ontsluitingswegen, groenzones, waterstructuren, maar ook bijzondere woonvormen en parken), onder specifieke randvoorwaarden en uitgangspunten als dichtheden, woningtypen en sfeerbeelden. Structuurmodel per kern

Omgevingsdialogen: Omgevingsdialogen kunnen zowel online als offline uitgevoerd worden, en bieden inwoners de gelegenheid om een reactie te geven op de voorliggende woningbouwprogramma. Het panorama en de structuurmodellen bieden middels de omgevingsdialogen de gelegenheid aan inwoners om in een voorstadium een reactie te geven. Het is voor een omgevingsprogramma niet verplicht om het voeren van inspraak.

Omgevingsprogramma: In het omgevingsprogramma komen de zoekgebieden, het panorama en de structuurmodellen samen. Daarnaast wordt de ontwikkelstrategie en het kostenverhaal aan deze onderdelen toegevoegd. Het omgevingsprogramma is opgesplitst in 1.0 en 2.0. In het Omgevingsprogramma 1.0 komen de algemene randvoorwaarden en de kernen Winssen aan bod. In het Omgevingsprogramma 2.0 wordt de kern Ewijk aan het Omgevingsprogramma toegevoegd. Zo volgen daarna ook de kernen Beuningen en Weurt en het Oeverwallen gebied. Als alle gebieden zijn opgenomen, wordt het Panorama 2040 definitief gemaakt. 

Hoe maken we een omgevingsprogramma in 8 stappen?

Een omgevingsprogramma volgt verschillende stappen:

Stap 1: de analyse; in de analyse worden de kansen en belemmeringen van de zoekgebieden in het gebied in kaart gebracht, inclusief uitleg over de kaarten

Stap 2: Het concept panorama 2040

Stap 3: De Structuurmodellen Winssen (pdf, 10,4 MB)
Stap 3a: Omgevingsdialogen Winssen

Stap 4: Omgevingsprogramma 1.0 (pdf, 11,8 MB)

Stap 5: Het structuurmodel Ewijk
Stap 5a: Omgevingsdialoog Ewijk

Stap 6: Omgevingsprogramma 2.0 (pdf, 9,4 MB)

Stap 7: De structuurmodellen Beuningen-Oost, Weurt en Oeverwallen
Stap 7a: omgevingsdialogen Beuningen-Oost, Weurt en Oeverwallen

Stap 8: Omgevingsprogramma 3.0

Waarop baseren we het? 10 puntenplan

De Raad heeft op 17 november 2020 een 10 punten motie aangenomen. Dit plan geeft de richting aan voor de woningbouw in de toekomst. Het plan geeft een stukje duidelijkheid en vertrouwen aan de betrokken partijen. Het 10 puntenplan zegt iets over inhoud en proces. In de motie 10 puntenplan is hier meer over te lezen.