Winssen

De zuidwestzijde van Winssen is een logische en mooie plek voor nieuwe woningen wat het dorp weer in balans brengt. Naast uitbreiding tegen het dorp, liggen er in Winssen ook nog een paar bouwmogelijkheden buiten het dorp.

Uitgeschreven tekst video

MUZIEK

(Intro, wit scherm met logo gemeente Beuningen, titel: Woningbouwprogramma Winssen)

(Dronebeeld van het landschap van Winssen en wijk Winssen, gevolgd door Guido Yntema van Buro SRO en hij vertelt)

De gemeente Beuningen heeft de ambitie om door te groeien naar een gemeente van dertigduizend inwoners.

(Wijk Winssen in beeld)

Om dat te bereiken zijn nieuwe woningen nodig. De bedoeling is, dat we dat bij iedere kern in de gemeente doen. Dus ieder dorp krijgt nieuwe woningen. De gemeente heeft daarvoor in 2020 een aantal ruime zoekgebieden aangewezen en die zoekgebieden zijn vervolgens uitgewerkt in een panorama.

(Landschap Winssen en panorama Omgevingsprogramma Woningbouw in beeld)

In een panorama, authentiek Beunings met een vleugje stad wat een beeld geeft van de woningbouw tot 2040.

MUZIEK

(Takje van het landschap, nieuwbouwwijk en wijk Winssen in beeld)

Dat structuurmodel is een vlekkenplan, een vlekkenplan voor woningbouw en daar komen een aantal uitgangspunten bij hoe die vlekken ingevuld zouden moeten worden.

(Vlekkenplan - Winssen-Zuid in beeld)

Nieuwe woningbouw die in Winssen-Zuid komt, die krijgt een dorpse sfeer die aansluit op het mooie karakter van dat Winssen al heeft.

(Referentiebeelden per gebied - Winssen-Zuid in beeld)

Het grootste aandeel van de woningen in Winssen dat zijn 300 tot 350 woningen, die komen in Winssen-Zuid. Dat is het gebied ten zuiden van de Kennedysingel en daar liggen al een aantal mooie groenstructuren die we ook kunnen gebruiken in het nieuwe plan.

(Dronebeeld van het landschap van Winssen en watergang in beeld)

Een van die structuren is de centrale watergang, die er nu ook al in het gebied loopt dat is nu een sloot en die gaan we verbreden naar een mooie watergang waarlangs dan de nieuwe woningen kunnen komen.

Een andere groenstructuur die we ook handhaven is die langs de Kennedysingel.

(Waterberging Winssen, trapveldje en Referentiebeelden openbaar groen - Winssen-Zuid in beeld)

Daar ligt al een waterberging, maar daar ligt nu ook een trapveldje en daar gaan we een mooie parkachtige omgeving creëren waar een tweetal bijzondere woonvormen in kunnen komen. Een bijzondere woonvorm, dat is bijvoorbeeld een kleinschalig appartementengebouw of een soort erf waar aan gewoond wordt. Dat soort woonvormen kunnen daar komen.

(Dronebeeld van het landschap van Winssen en Vlekkenplan - Winssen-Zuid in beeld)

Als we dan naar de zuidkant gaan, richting de van Heemstraweg, daar hebben we ook nog een stuk groen in het plan zitten waar waterberging kan komen en ook weer een bijzondere woonvorm.

Het plan is nog niet helemaal uitgewerkt, ik zei al, het is een vlekkenplan en een vlekkenplan wil eigenlijk zeggen, de vlekken die wij aangeven die worden verder uitgewerkt door een projectontwikkelaar. Voor de ontsluiting van het nieuwe woongebied maken we gebruik van de

bestaande straten in Winssen.

(Vlekkenplan - Winssen-Zuid in beeld)

De Leegstraat en de Geerstraat, dat zijn linten waar vanaf we nieuwe straatjes kunnen maken het woongebied in. Dat worden rustige straten die dan het gebied insteken en van daaruit de woningen ontsluiten.

MUZIEK

(Dronebeeld van het landschap van Winssen en wijk Winssen in beeld)

Naast de woningbouw in Winssen-zuid, is in de panorama 2040 ook woningbouw aangegeven binnen de linten van Winssen.

(Vlekkenplan - Winssen linten in beeld)

In het structuurmodel zijn die linten verder uitgewerkt, dus de plekken waar de woningbouw kan komen en daarvoor zijn niet alleen die plekken waar woningen kunnen komen aangegeven, maar ook de plekken waar het juist niet zou moeten.

(Referentiebeelden woningen en erven - Winssen linten in beeld)

Er kan één individuele woning komen op bepaalde plekken of juist een clustertje van woning bij elkaar. In totaal gaat het, binnen de linten, om ongeveer 75 woningen.

(Tekst website gemeente Beuningen: www.beuningen.nl/woningbouw – Reageer van 20 september tot 18 oktober)

Op de website van de gemeente Beuningen kunt u alle ontwikkelingen over de nieuwe woningbouw volgen. Daar staan ook alle plannen. We horen graag wat u van die plannen vindt. Het structuurmodel van Winssen is daar ook te vinden en u kunt vanaf 20 september tot 18 oktober uw reactie op het plan achterlaten.

(Wijk Winssen en landschap Winssen in beeld)

Dus denk met ons mee, dan maken we samen Winssen nog mooier!

MUZIEK

(Afsluiting, wit scherm met logo gemeente Beuningen)

Structuurmodel Winssen bekijken

Tussen 20 september en 18 oktober stond het structuurmodel Winssen open voor reacties van inwoners en belanghebbenden. Daarnaast zijn er op 27 en 29 september middels gesprekstafels reacties van inwoners en belanghebbenden opgehaald. Deze reacties zijn gebundeld in een reactienota

Winssen

Winssen blijft, bijna net als vroeger, een dorp dat nog zelfstandig is gelegen in het agrarische landschap. Het enige dorp binnen de gemeente waar dat nog zo is en dat daarmee duidelijk het authentieke Beuningen met dorpse, landelijke woonmilieus laat zien. Met een dorpse uitbreiding aansluitend op de bestaande structuur en kleinschalige verdichtingen binnen de historische linten blijft het dorp een dorp. De ruim 350 tot 400nieuwe woningen geven een extra impuls aan de voorzieningen en zorgen voor het behoud van de dorpsgemeenschap op lange termijn. Binnen het bestaande dorp zijn in een aparte notitie eerder ongeveer 55 woningen als inbreidingsmogelijkheid aangegeven. Het grootste deel van de uitbreiding komt in Winssen-Zuid met ongeveer 300 tot 350 woningen. Binnen de linten is ruimte voorverdichting met ongeveer 40 woningen.

Het gebied is duidelijk afgebakend door de omliggende wegen en de uitbreiding vindt plaats tussen bestaande bebouwingslinten. Door de uitbreiding krijgt het dorp een goede afronding en is het meer in balans met de eerdere uitbreiding aan de zuidoostzijde van Winssen.

Structuurvisie Winssen_overzicht_jan 20222

Winssen Zuid

In het figuur hierboven is de kaart van het structuurmodel Winssen-Zuid opgenomen. Naast versterking van het dorp met nieuwe woningen voegt de uitbreiding nieuw groen en water toe dat voor iedere Winssenaar toegankelijk is. Nagenoeg midden in het dorp komt, aan de Kennedysingel, groen te liggen dat via een centrale watergang verbonden is met een groene zone langs de Van Heemstraweg. Binnen deze structuur liggen de kleinschalige woonbuurten met dorpse bebouwing. De centrale groenzone bestaat uit de bestaande watergang die wordt verbreed en vooral dient als langzaamverkeersverbinding tussen de woon-en groengebieden. Aan de Kennedysingel komt een parkachtig gebied waarin de bestaande wadi’s en het bergbezinkbassin zijn geïntegreerd. Ook speelvoorzieningen kunnen hier een plek krijgen en twee bijzondere woonvormen. Eén ter hoogte van de voormalige Pandahara locatie en één in het verlengde van de Alex Willemsstraat. Er valt hierbij te denken aan een erfopzet, hofje of kleinschalig complex met appartementen. De groene zone langs de Van Heemstraweg is noodzakelijk voor de gewenste groene, gemoedelijke dorpsrand. Hier is ruimte voor natuurontwikkelingenwaterberging. Aan deze zone ligt de nieuwe locatie van de scouting. De woonbuurten liggen tussen de groenstructuren. Vanaf de bestaande linten Geerstraat en Leegstraat wordt op twee plekken een toegangsweg gerealiseerd. De toegangswegen zijn ruim opgezet met begeleidend groen en/of water. Voor de verdere uitwerking van het vlekkenplan zijn ontwerpprincipes opgesteld die aan bod komen bij het thema ruimtelijke kwaliteit. Binnen beide linten zijn nog enkele woningbouw ontwikkelingsmogelijkheden. De meeste open plekken worden echter benut als toegangswegen voor de nieuwe woongebieden.

De linten

In het figuur hierboven is de kaart van het structuurmodel De linten Winssen opgenomen. Het contact met het omringende landschap is essentieel voorde linten. Vandaar dat er groene vlekken zijn aangegeven waar de bestaande situatie blijft gehandhaafd en geen verdichting meer plaats kan vinden .Vernieuwing van bestaande bebouwing blijft uiteraard wel mogelijk. De groene vlekken liggen op locaties waar bijvoorbeeld mooie doorzichten naar het landschap zijn of op een fraai gebouw zoals de molen. Groene onderbrekingen zijn ook nodig om het verloop van het lint te kunnen volgen, zoals de bochten in de Plakstraat. Samen met de doorkijkjes tussen de bebouwing zorgt dat voor het behoud van het landelijke karakter in de linten en het behoud van het gevoel in het buitengebied te zijn.

Daar waar wel een ontwikkelingsmogelijkheid is aangegeven, bestaat dit uit een individuele woning of een erf waaromheen enkele woningen staan. Deze erven zijn verbijzonderingen in het lint en komen een enkele keer voor. Met name langs de Plakstraat liggen enkele locaties waar zo’n verbijzondering goed past. In de Geerstraat juist niet, hier kunnen gezien het kleinschalige karakter alleen individuele woningen komen. Deze individuele woningenkomen, naast enkele erven, ook in de andere linten voor en vormen het merendeel van de ontwikkelingsmogelijkheden. De erfontwikkeling in het oostelijk deel van de Ir. van Stuivenbergweg blijft als zoekgebied aangegeven waar zowel een erf-als individuele ontwikkeling mogelijk is. Dit wordt uitgewerkt in het structuurmodel Beuningen-Noord (Oeverwallengebied). Alles buiten dit zoekgebied en de groene en rode vlekken blijft de bestaande situatiewaar in het geval van functieverandering uiteraard nog wel ontwikkelingsmogelijkheden liggen. De individuele woningen voegen zich in het lint en sluiten aan op bestaande situaties. Tussen de woningen door blijft er doorzicht naar het landschap. De erven hebben een meer zelfstandige positie en bestaan uit een hoofgebouw richting het lint met daarachter enkele schuren. De ruimtelijke opzet van beide ontwikkelingen met uitgangspunten voor landschappelijke inpassing komen hierna aan bod.

Vlekkenplan_Linten Winssen_jan 202212

Structuurmodel Winssen bekijken