Ewijk

De west- en zuidzijde van Ewijk is een logische en mooie plek voor woningbouw voor afronding van en verbinding met het dorp.

Uitgeschreven tekst video structuurmodel Ewijk

MUZIEK

(Intro, wit scherm met logo gemeente Beuningen, titel: Structuurmodel Ewijk)

(Dronebeeld van het landschap en de wijk van Ewijk, gevolgd door Guido Yntema van Buro SRO en hij vertelt)

De gemeente Beuningen wilt doorgroeien naar een gemeente met dertigduizend inwoners en daarvoor zijn nieuwe woningen nodig.

(De wijk, woningen en het landschap van Ewijk in beeld)

Die woningen komen bij elk dorp in de gemeente. In eerste instantie waren daar ruime zoekgebieden voor aangewezen en die zijn later, door middel van een analyse wat verder gespecificeerd in het panorama.

(panorama Omgevingsprogramma Woningbouw en landschap van Ewijk in beeld)

Panorama 2040, authentiek Beunings met een vleugje stad. Daarin zijn locaties aangegeven voor woningbouw.

Deze locaties zijn vervolgens verder uitgewerkt in een structuurmodel.

(Structuurmodel overzicht woningbouw Ewijk in beeld)

Het structuurmodel is een vlekkenplan, het is geen concreet plan, het geeft in hoofdlijnen aan waar de woningbouw gedacht is met een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. Op basis daarvan wordt het verkavelingsplan verder uitgewerkt.

MUZIEK

(Landschap en wijk van Ewijk in beeld)

In het structuurmodel van Ewijk is een uitbreiding met woningbouw opgenomen in Ewijk-Zuid.

(Vlekkenplan Ewijk-Zuid in beeld)

Ewijk-Zuid was vroeger een prachtig gebied met weilanden en sloten en die structuur gaan we herstellen in de nieuwe woonwijk.

(Referentiebeelden openbaar groen woongebieden Ewijk-Zuid en Referentiebeelden openbaar groen landschapszone Ewijk-Zuid in beeld)

Er komt groen in alle straten, in de vorm van een sloot, riet of een bosje en op die manier zorgen we dat het een aantrekkelijke woonbuurt wordt. In die woonbuurt is ruimte voor verschillende type woningen.

(Nieuwbouwwijk van Ewijk in beeld)

Zowel voor starters, als senioren, maar ook voor alle leeftijdscategorieën daartussen. In de eerste fase zijn ongeveer tweehonderd woningen opgenomen tot 2030.

(Landschap van Ewijk in beeld)

Voor de nieuwe woonwijk is ook een nieuwe ontsluiting nodig en die ontsluiting komt er, in de vorm van een rondweg, die dan weer aansluit op de bestaande wegenstructuur. In Ewijk-Zuid komen twee woongebieden met een verschillende sfeer.

(Referentiebeelden Natuurlijk Ewijk – Ewijk-Zuid en Referentiebeelden Eigentijds Ewijk – Ewijk-Zuid in beeld)

De eerste sfeer, is een natuurlijke sfeer, met hout en veel natuur en in het andere deel maken we een gebied dat er wat eigentijdser uitziet en daarbij komen aan de zuidkant een aantal appartementengebouwen die het nieuwe gezicht gaan vormen van Ewijk. Die appartementen zijn fraai vormgegeven en geven daarmee aan hoe bijzonder Ewijk is.

MUZIEK

(Wijk, landschap van Ewijk gevolgd door Vlekkenplan Ewijk-West)

In Ewijk-West maken we gebruik van de bestaande Sprengerlaan een mooie laan met bomen, waarlangs een aantal nieuwe woonhofjes komen.

(Voorbeelden ontwikkelingen Sprengerlaan Ewijk-West, landschap van Ewijk gevolgd door Referentiebeelden Ewijk-West)

Die hofjes sluiten goed aan bij het dorp en daar kunnen dan verschillende type woningen komen die rond een gezamenlijk groen hofje staan. Tussen die hofjes ligt ook nog groen waar bijvoorbeeld waterberging kan komen en die groenstroken sluiten weer aan op het bestaande dorp. Dat er vanuit het bestaande dorp ook mogelijk is om daar naar toe te lopen. In de eerste fase komen in Ewijk-West ongeveer tachtig woningen tot 2030.

(Aansluiting bestaande structuur Luit Ewijk-West in beeld)

Deze fase sluit aan op de Luit, een gebied waar water en wonen samenkomt. Deze opzet vormt ook de basis voor de nieuwe woonbuurt. Dus wonen met veel water in een ruime opzet.

MUZIEK

(Wijk en landschap van Ewijk in beeld)

Op de website van de gemeente Beuningen kunt u alle ontwikkelingen volgen over de nieuwe woningbouw.

(Titel: www.beuningen.nl/woningbouw - Reageer van 9 november tot 7 december)

Daar is ook het structuurmodel en het panorama te vinden. Voor het structuurmodel van Ewijk kunt u uw reactie achterlaten van negen november tot zeven december. We horen graag uw ideeën over de nieuwe woningbouw in Ewijk. Dus denk met ons mee, en geef uw reactie!

MUZIEK

(Afsluiting, wit scherm met logo gemeente Beuningen)

Structuurmodel Ewijk downloaden (pdf, 10,5 MB)

De eerdere groei van Ewijk aan de west- en oostzijde is een goede aanzet geweest voor de toekomstige uitbreiding. Van de twee helften (west-oost) die ontstaan zijn in het dorp, maakt de uitbreiding één mooi geheel. De mogelijkheden voor invulling van de in het panorama aangegeven 2 hectare woningbouw in Ewijk-Oost, wordt bekeken bij de ontwikkeling van de Hoge Woerd. Binnen het bestaande dorp zijn in bestaande plannen ongeveer 342 woningen aangegeven (waarvan een deel reeds is gerealiseerd). In westelijk Ewijk zijn buurten in een kleinstedelijk woonmilieu gerealiseerd die met de uitbreiding verder door worden gezet richting de A73. Aan de zuidwestkant krijgt Ewijk een gezicht bij het verkeersknooppunt Ewijk. De verschillende woonbuurten worden verbonden door de historische linten, het historische centrum en het groene hart bij Den Elt. Het grootste deel van de uitbreiding komt in Ewijk-Zuid met ongeveer 650 woningen. In Ewijk-West is ruimte voor ongeveer 350 woningen. Deze circa 1.000 nieuwe woningen geven draagvlak voor de voorzieningen.


Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 1,9 MB).

Ewijk-West

In de afbeelding hieronder is het vlekkenplan voor Ewijk-West opgenomen. De Burgemeester Sprengerlaan is nu verkeerskundig een belangrijke verbinding in Ewijk, maar ligt momenteel enigszins afzijdig van het dorp. De bedoeling is om met de ontwikkeling van de nieuwe woningbouw deze fraaie, groene weg meer bij het dorp te betrekken. Enerzijds door begeleidende bebouwing toe te voegen en anderzijds door de weg te verbinden met de Koningstraat en de Van Heemstraweg. Daardoor krijgt de weg vooral meer status en krijgt het ook een nog belangrijkere functie in de verkeersafwikkeling binnen het dorp. Het groene karakter blijft daarbij behouden en bedoeling is het laankarakter van de weg te versterken. De bestaande begeleidende bomenrij en watergang aan de westzijde zijn daarvoor een mooi aanknopingspunt.

Westelijk van de Burgemeester Sprengerlaan komt begeleidende bebouwing in de vorm van woningen in compacte hofjes. In de hofjes zijn verschillende woningtypen mogelijk, zolang ze samen maar een ‘hofstructuur’ vormen, dit betekent: samen wonen rond een gemeenschappelijke plek. Deze hofjes sluiten goed aan bij de kleinschalige straten van de aangrenzende buurten, maar dan in een duidelijkere vorm van een hof. Samen met de groenstructuur van de Burgemeester Sprengerlaan biedt dit een fraaie dorpsrand. Op enkele plekken zijn tussen de hofjes groenzones opgenomen die aansluiten op groen- en waterstructuren vanuit de bestaande woonbuurten.  Zodoende is er een verbinding  mogelijk via groen, doorzichten en recreatieve routes met de landschappelijke zones rondom Ewijk.

Door het verlengen van de Burgemeester Sprengerlaan naar de Koningstraat ontstaat er ook een gedeelte nieuwe woningbouw dat ligt tussen De Luit en de Sprengerlaan. Bedoeling is dit gebied in te vullen zoals de aangrenzende bestaande buurt met woningen in een ruime opzet en een waterrijke omgeving.

De Burgemeester Sprengerlaan is de ontsluitingsweg van Ewijk-West krijgt die op een nader te bepalen wijze aantakt op de bestaande wegenstructuur. Er komt in ieder geval een nieuwe hoofdaansluiting op de Van Heemstraweg om zo de bestaande wegen in het dorp te ontzien. De precieze locatie is nader te bepalen, vooralsnog is uitgegaan van een combinatie met de herontwikkeling van het bedrijf aan de Van Heemstraweg 11 (slagerij).  In zuidelijke richting wordt de Sprengerlaan verlengd naar de Koningstraat met een secundaire, verkeersveilige aansluiting. 

Vlekkenplan Ewijk-West

Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,6 MB).

Referentiebeelden Ewijk-West
Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 5,3 MB).

Ewijk-Zuid

In het figuur hieronder is het vlekkenplan voor Ewijk-Zuid opgenomen. Anders dan bij de meeste eerdere uitbreidingen van het dorp is hier de oorspronkelijke landschappelijke structuur de basis voor de opzet van de woningbouw. De kenmerkende langgerekte stroken met weilanden komen nu terug in de woningbouw. De structuur van oorspronkelijke sloten tussen de weilanden wordt hersteld als straten met een naastgelegen groenstrook waarin bijvoorbeeld een bomenrij, riet, wadi of weer water kan komen. Zodoende is iedere woonstraat voorzien van groen. Het bestaande bospad aan de Koningstraat wordt uitgebreid naar een centraal gelegen groene verbinding. Deze legt de koppeling met het Groene Hart en maakt vanuit het dorp nieuwe ommetjes mogelijk. Hiervoor worden aan de rand van het nieuwe woongebied groenstructuren aangelegd die weer in verbinding staan met de omgeving. Bijvoorbeeld richting de Steeg en de Goudwerf.

De stroken met woningen zijn gevarieerd opgezet met een mix van verschillende woningtypen. Dit zorgt, samen met het groen, voor een gevarieerd beeld in de lange lijnen van de woonstraten. Daarnaast worden deze noord-zuid lijnen af en toe doorbroken met een dwarsverbinding of een bijzonder bouwblok. Bij drie stroken is een appartementengebouw aan het einde (zuidkant) opgenomen. Deze markeren niet alleen de rand van de nieuwe woningbouw, maar zijn ook het gezicht van Ewijk naar buiten toe.

Ewijk-Zuid krijgt een eigen ontsluitingsweg die op een nader te bepalen wijze aansluit op de bestaande wegenstructuur. Er komt in ieder geval een verbinding richting de Schoenaker. De keuze voor een eigen ontsluiting komt voort uit het ontzien van de historische bebouwingslinten zodat hier het historische en landelijke karakter behouden blijft. De nieuwe ontsluiting zal opeen enkele plek de linten wel kruisen. Voor langzaam verkeer komen er meer koppelingen met de linten om zo samen met het groen de verbinding met het bestaande dorp te leggen.

Binnen beide linten (Koningstraat en Steeg) zijn nog enkele ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw aangegeven. Hier zal aansluiting moeten worden gezocht bij de lintbebouwing. Enkele open plekken binnen het lint worden benut als ontsluitingspunten voor het nieuwe woongebied.

Structuurmodel Ewijk-Zuid_3

Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,4 MB).

Referentiebeelden Natuurlijk Ewijk
Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,2 MB).

Referentiebeelden Eigentijds Ewijk-Zuid
Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,3 MB).

Structuurmodel Ewijk downloaden (pdf, 10,5 MB)