Onderzoek naar samenwerken met de gemeente Beuningen

In de gemeente Beuningen werken we samen. Daarvoor betrekt de gemeente Beuningen inwoners, ondernemers, instellingen, organisaties en andere belanghebbenden. Of kloppen inwoners zelf aan met een idee. Deze samenwerking noemen we participatie. We werken aan het opstellen van een nieuw participatiebeleid. We vinden het erg belangrijk dat u met ons meedenkt hierover en we uw stem mee kunnen nemen in dit beleid. Daarom deden we hier onderzoek naar en stelden we u een aantal vragen.

Gesprekken en vragenlijst

In mei 2023 konden inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en andere belanghebbenden een vragenlijst invullen. De vragen gingen onder andere over de manier waarop u betrokken wil worden bij plannen en beleid van de gemeente. En hoe de gemeente het beste om kan gaan met een initiatief.  Ook voerden we hierover gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

We verloten onder de inwoners die de vragenlijst invulden twee waardebonnen. Wethouder Frans Houben mocht pas de prijzen uitreiken. 

Mevrouw Reijers: “Ik zag de vragenlijst in de gemeentepagina in de Maas&Waler. Ik vulde de vragenlijst in omdat ik me zorgen maak over het klimaat. En omdat ik graag betrokken was geworden bij het groenonderhoud achter mijn tuin. Hier is helaas een mooie lijsterbes gesnoeid. Dat is dan ook meteen mijn tip; leg uit waarom dingen gebeuren. Dat ik niet altijd mijn zin krijg, snap ik, maar uitleg is belangrijk.”

Prijswinnaar 2, mevrouw Van Ooijen: “ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen, want als niemand zijn/haar stem laat horen, komt er niets terecht van onze democratie. Dus toen de vragenlijst via social media voorbij kwam, vulde ik deze in. Ik vind het belangrijk dat de gemeente initiatieven ondersteunt die duurzaamheid en de leefbaarheid bevorderen. Denk daarbij aan het in contact brengen van vluchtelingen met inwoners. Maar ook uitleg geven over onderwerpen als duurzaamheid. Die borden van Dar naast de weg triggeren bijvoorbeeld al.”

Wat doen we met de reacties? 

De gemeente Beuningen gebruikt uw ervaringen, tips en ideeën om te bepalen hoe wij in de toekomst meer met u kunnen samenwerken. Hierin komt te staan hoe u als inwoner kunt meedenken en meewerken aan de plannen en het beleid van de gemeente. Maar ook hoe we omgaan met initiatieven.  
Ook ontwikkelen we duidelijke spelregels en een heldere aanpak voor de Beuningse manier van samenwerken. Vervolgens is de gemeenteraad aan zet om het participatiebeleid vast te stellen. Zo komt er een duidelijk kader voor wat we onder participatie verstaan en hoe we daar uitvoering aan kunnen geven.

Uitkomsten 

Hieronder delen we de belangrijkste uitkomsten met u. 

Vragenlijst 
 • 65% dacht nooit mee over een project of activiteit in de gemeente Beuningen. Redenen om niet mee te denken zijn:
  • Het is me nooit gevraagd 
  • ik weet niet hoe ik mee kan denken, doen of praten.
 • Inwoners willen graag meedenken om de eigen woonomgeving beter of mooier te maken, het bewaken van de belangen van de hele buurt, voor het ontmoeten van nieuwe mensen en het delen van kennis, ideeën en ervaringen. 
 • Inwoners willen graag meedenken over volgende onderwerpen
  • De inrichting van de buurt of wijk 
  • Groenvoorziening
  • Verkeer en vervoer
  • Wonen en bouwen 
  • Klimaat, duurzaamheid en energie 
  • Gezondheid, onderwijs en zorg 
  • Dienstverlening van de gemeent e
  • Sport en beweging 
 • Respondenten willen vooral betrokken worden door hun mening te geven of te adviseren en meedenken 
 • Respondenten willen graag meedenken via het invullen van een vragenlijst of met een kleine groep inwoners in gesprek gaan over een onderwerp
 • De gemeente kan op de volgende manieren zorgen dat men meedenkt bij activiteiten: 
  • Door te laten zien dat er iets met een mening wordt gedaan 
  • Door mee te laten denken 
  • Door participatie laagdrempelig te maken 
  • Door persoonlijk te vragen om mee te denken 
 • Redenen om een idee in te dienen zijn: 
  • Om mensen in mijn omgeving te helpen
  • Om een probleem aan te pakken
  • Omdat ik een goed idee had om mijn buurt beter/leuker te maken 
  • Omdat het leuk vond om samen met anderen iets te organiseren/anderen te leren kennen 
  • Omdat ik er voldoening uit haal om iets te organiseren 
Ervaringstafels met inwoners
 • Als inwoners een idee indienen vinden ze dat de medewerkers van de gemeente Beuningen enthousiast zijn en goed ondersteunen (dit neemt wel af tijdens het proces, soms door personeelswisseling) 
 • Uitnodigingen om mee te participeren zijn vaak digitaal. Men mist analoge uitnodigingen, bijvoorbeeld via regionale kranten
 • Proactief benaderen van doelgroepen, zoals jongeren
 • Verwachtingsmanagement is essentieel, omdat het teleurstellingen voorkomt. Welke invloed heb ik? Wat zijn de kaders? 
 • Zorg voor inbrengmogelijkheden en flexibiliteit in plannen zodat er ruimte blijft voor nieuwe inzichten van bewoners
 • Maak het onderwerp waarover geparticipeerd wordt zo concreet mogelijk
 • De informatievoorziening kan beter 
 • Meer informatie over welke mogelijkheden er zijn bij het indienen van een idee 
 • Overzicht van initiatieven ontbreekt 
 • De beste route voor het indienen van een idee en er contact over te houden is via het aanstellen van ambtenaar en een online platform waar initiatieven op staan en waar initiatieven van anderen staan