Verslag Dorpenrondes Omgevingsvisie

Eind januari en begin februari 2021 kwamen tientallen inwoners digitaal bij elkaar. Ideeën, meningen en wensen zijn besproken. Hier leest u wat de inwoners de belangrijkste pluspunten en verbeterpunten vinden.

Verslag Dorpenrondes

We bereiden we ons voor op de Omgevingswet. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie gaat over wonen, werken en samen leven in de gemeente. Maar ook over hoe de gemeente er in de toekomst uitziet.  Om iedereen de kans te geven mee te denken, is er per dorpskern een meedenksessie georganiseerd.

Eind januari en begin februari 2021 kwamen tientallen inwoners digitaal bij elkaar. Ideeën, meningen en wensen zijn besproken. We blikken graag terug op de avonden. Hieronder de belangrijkste resultaten. 

Winssen 25 januari

Op 25 januari trapte we af in Winssen.

De genoemde pluspunten van Winssen zijn:

Rust, de natuur en de omgeving
Het klompenpad
De saamhorigheid in het dorp
De Fruithof en De Paulus

Verbeterpunten voor Winssen zijn:

Meer betaalbare woningen voor senioren en jongeren
Meer sfeer op de pleinen
Meer recreatiemogelijkheden langs de Waal
De deelnemers geven aan dat het belangrijk is dat het dorpse karakter en de eenheid in de kern behouden blijft. Kleinschalige bedrijven en goed onderhoud van al het mooie groen vinden Winssenaren belangrijk.

Wonen en voorzieningen

Deelnemers vinden dat er woningen moeten komen voor starters en senioren. Daarbij is het wel belangrijk dat het groene, dorpse karakter blijft. Waarbij er voldoende ruimte moet blijven, dus ruim opgezette plannen. De gemeente moet vooral rond de bestaande kernen bouwen.

Er zijn recreatieve mogelijkheden in Winssen. Het plein mag sfeervoller, denk daarbij ook aan minder verharding van het plein.  

Deelnemers vinden het belangrijk dat het dorpse karakter en de eenheid in de kern behouden blijft. Kleinschalige bedrijven met ruimte voor hen om hun bedrijf te voeren. Goed onderhoud van al het mooie groen vinden Winssenaren belangrijk.

Dorpenronde Winssen

Enkele van de genoemde punten in beeld gebracht: kleinschalige bedrijven, dorpse groene karakter behouden, rijk verenigingsleven

Weurt 28 januari

Op 28 januari dachten inwoners mee over hoe Weurt er in de toekomst uit mag zien.

De genoemde pluspunten van Weurt zijn:

Kleinschaligheid van het dorp
De natuur
De uiterwaarden
Het dorpse gevoel en het dorpse karakter
Het levendige verenigingsleven

Verbeterpunten voor Weurt zijn:

Het levendiger maken van het centrum
De vraag hoe we meer eenheid kunnen creëren in het dorp.

Wonen en voorzieningen

Op het gebied van wonen vinden deelnemers dat er zowel extra woningen voor starters als senioren mogen komen. Het dorpse karakter moet behouden blijven. De meningen wat betreft extra bouwen zijn verdeeld. Deelnemers vinden het belangrijk om het buitengebied ten noorden van de Van Heemstraweg als landelijk gebied te houden. De woningbouw mag niet te grootschalig zijn.

Waardevolle punten uit de dorpenronde waren de sportvoorzieningen, uiterwaarden en het dorpse karakter, de school en monumenten.

Er liggen nog kansen voor bedrijven aan huis tenzij het geen overlast geeft. In het buitengebied liggen er kansen voor groene of dienstverlenende bedrijven. Ook voor industrieterrein De Sluis liggen er nog kansen.

Dorpenronde Weurt

Enkele van de genoemde punten in beeld gebracht: uitkijktoren, starterswoningen, groene karakter van de uiterwaarden

Ewijk 2 februari

Op 2 februari kwamen inwoners bij elkaar om over de pluspunten en verbeteringen voor Ewijk te praten.

Grootste pluspunten van Ewijk die genoemd zijn:

Het dorpse karakter
De rust en ruimte
De supermarkt
Fiets- en wandelpaden
De Keizershoeve
Het Hof van Campe

Verbeterpunten voor Ewijk zijn:

Entree van het dorp
De Klef en de omgeving
Het centrum levendiger maken

Wonen en voorzieningen

Op het gebied van wonen gaven deelnemers het volgende aan: meer woningen voor starters aan de buitenkant van Ewijk. Seniorenwoningen in het centrum. Het groene karakter in het oeverwallengebied willen zij graag behouden.

De deelnemers geven ook aan graag meer verduurzaming te willen zien. Door bijvoorbeeld groene tuinen, afkoppelen regenpijpen, zonnepanelen, bomen planten en laadpalen voor fietsen en auto’s. Kansen liggen er ook bij het opknappen van De Klef bijvoorbeeld en kleinschalige horeca. Maar ook bij meer verkeersveiligheid. Denk aan de Julianastraat.

Dorpenronde Ewijk

Enkele van de genoemde punten in beeld gebracht: groene karakter behouden, starterswoningen, De Keizershoeve

Beuningen 4 februari

Op 4 februari was Beuningen aan de beurt.

Grootste pluspunten van Beuningen die genoemd zijn:

Het groen en water
De voorzieningen in het centrum
De Beuningse Plas en uiterwaarden
De ligging ten opzichte van Nijmegen

Verbeterpunten voor Beuningen zijn:

Het levendiger maken van het centrum
Onderhoud en veiligheid
Snelheidsmaatregelen op onder andere de Van Heemstraweg en de Lagunesingel.

Wonen en voorzieningen

Deelnemers vinden het fijn wonen in Beuningen. Het groene karakter, de uiterwaarden, de winkels en de ruim opgezette wijken worden gewaardeerd. Dat willen ze graag zo behouden bij nieuwe woningbouw. Daarbij is het ook belangrijk om betaalbare starterswoningen te bouwen, patiowoningen voor senioren en geen hoogbouw.

Het oeverwallengebied is een uitloopgebied dat behouden moet blijven. Er moet wel ruimte zijn voor kleinschalige activiteiten, maar wel met mate.

Kansen liggen er bij het aanleggen van buitensportmogelijkheden. Ook een levendige winkelkern waar ondernemers samenwerken en het centrum compacter maken. In het buitengebied zijn kleinschalige, agrarische en duurzame bedrijven een kans.

Deelnemers gaven aan dat de bedrijventerreinen meer groen en divers mogen zijn met kleinschalige bedrijven. Deelnemers ontvangen graag praktische informatie over verduurzaming. Bijvoorbeeld het afkoppelen van de regenpijp en de voordelen van zonnepanelen.

Dorpenronde Beuningen

Enkele van de genoemde punten in beeld gebracht: levendige centrum, buitensportmogelijkheden en Beuningse Plas

Buitengebied 16 februari

Op 16 februari kwamen verschillende stakeholders bij elkaar om de buitengebieden te bespreken.

Grootste pluspunten van de buitengebieden die genoemd zijn:

De rust en ruimte
De uiterwaarden
De dijk en de Waal
De wandel- en fietspaden

Verbeterpunten voor de buitengebieden zijn:

Meer recreatiemogelijkheden langs de Waal
Problematiek van stoppende agrarische bedrijven
De ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven
Bebouwing in het buitengebied.

Recreatie en bedrijvigheid

Deelnemers gaven aan dat de dagrecreatie in Het Broek uitgebreid mag worden. Bijvoorbeeld door een kwaliteitsslag te maken en het aanbod te verdiepen. Het Broek is bijvoorbeeld geschikt voor zwemmen, kleinschalige horeca, sporten en kort vakantieverblijf. De bereikbaarheid moet wel beter. Bij het maken van plannen moet er wel overlegd worden met omwonenden, initiatiefnemers en  ondernemers. Er is daarin ook ruimte voor samenwerking met lokale partijen en verenigingen uit Beuningen en Wijchen.

Biologische landbouw en duurzame landbouw zien deelnemers van de sessie over de buitengebieden van Beuningen als een kans langs de zone Van Heemstraweg en Waalbandijk. In het oeverwallengebied kan het kleinschalig, in het kommengebied grootschaliger.

Deelnemers vinden dat er zorgvuldig met het oeverwallengebied omgegaan moet worden. En dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening wordt gehouden met het behoud van het groen.

Kansen liggen in het buitengebied op bijvoorbeeld kleine campings, kleinschalige initiatieven die op de natuur zijn gericht.

Buitengebied collage

Enkele van de genoemde punten in beeld gebracht: Uiterwaarden, groene karakter, kort vakantieverblijf en kleinschalige initiatieven.

Vervolg

We gaan met alle input aan de slag. De resultaten gaan we eerst nog rapporteren aan de gemeenteraad van Beuningen. Vervolgens werken we aan een concept-Omgevingsvisie. Deze bespreken we met de gemeenteraad. Het College legt de Omgevingsvisie daarna ter inzage. U kunt reageren (zienswijze genoemd) op de concept-visie. Met de reacties werken we toe naar een definitieve versie. Deze leggen we na de zomer voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Op dat moment hebben we samen de ruimtelijke stip op de horizon gezet.