Omgevingsprogramma woningbouw

Hier leest u meer over het woningbouwprogramma

Omgevingsprogramma woningbouw

Woningbouw is één van de onderdelen die we in de omgevingsvisie opnemen. De komende jaren hebben we een belangrijk taak om meer woningen te bouwen. We willen groeien naar >30.000 inwoners. Hiervoor stellen we een omgevingsprogramma woningbouw op. In het programma beschrijven we wat de kwaliteit van de woningen moet zijn. Ook onderzoeken we hoeveel woningen we willen bouwen. Het Omgevingsprogramma woningbouw moet antwoord geven op de vraag ‘Hoe willen we het doen?’

4 Stappen
Het programma woningbouw stellen we op in 4 stappen:

Stap 1: In kaart brengen
Stap 2: Bestuderen van de zoekgebieden
Stap 3: Kaders en randvoorwaarden
Stap 4: Uitwerken zoekgebieden, planning en proces


Wat betekent dit voor u?

In het voorjaar van 2021 komt er een moment dat u meekunt praten over het omgevingsprogramma woningbouw.
Rond de zomer van 2021 stellen we het omgevingsprogramma woningbouw vast. Dan is er duidelijkheid over de planning en welke gebieden we het eerst gaan ontwikkelen.
Via deze website informeren wij u graag.

Waarom willen wij als Beuningen groeien?

We willen Beuningen nog mooier maken
De woningmarkt is krap. Niet alleen in onze eigen gemeente, maar in het hele land. Er is behoefte aan méér woningen en aan meer verschillende typen woningen. In het coalitieakkoord hebben de partijen afspraken gemaakt over woningbouw. Zo hebben de partijen afgesproken om meer woningen te bouwen. Betaalbare woningen, duurzame woningen en woningen die levensloopgeschikt zijn of geschikt voor bijzondere woonvormen.
We hebben gekeken waar in onze gemeente ruimte is voor nieuwe woningen. Dat zijn vier ruime zoekgebieden geworden - één per kern - waarbinnen wij denken dat nieuwbouw mogelijk is. In de commissie Ruimte en in de gemeenteraad werken we dit verder uit. In april/mei 2021 bekijken we hoeveel woningen we waar kunnen bouwen.

Woonwensen

Wonen is een onderwerp dat onze inwoners raakt. Afgelopen januari en februari zijn we in gesprek gegaan over de omgevingsvisie tijdens de dorpenronde. Wonen in onze gemeente maakte onderdeel uit van dit gesprek. De ideeën en wensen die we ophaalden, gebruiken we om het Omgevingsprogramma Woningboud inhoud en vorm te geven.


10 punten plan

De raad heeft op 17 november 2020 een 10 punten motie aangenomen. Dit plan geeft de richting aan voor de woningbouw in de toekomst. Het plan geeft een stukje duidelijkheid en vertrouwen aan de betrokken partijen. Het 10 punten plan zegt iets over inhoud en proces. In de motie 10 puntenplan is hier meer over te lezen. Deze kunt u als pdf downloaden. MOTIE 10 puntenplan Wonen (PDF 500kb).

Samen met de regio

Groene metropool
Wij leven binnen de groene metropool regio. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen. Samen richten wij ons op thema’s als duurzaamheid, economie, wonen en mobiliteit. Samen zorgen we voor meer kwaliteit. Ook moet er een goede balans zijn tussen behoud en versterking van de leefomgeving binnen de gemeente. Daarnaast zetten we extra in op  circulair/conceptueel, energie positief, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.

Regionale Woondeal
Beuningen hoort bij de regio Arnhem Nijmegen. De regio heeft met de provincie en het rijk een woondeal gesloten. Tot 2030 moeten er in totaal 20.000 woningen bijkomen. Dat betekent voor Beuningen 1300 nieuwe woningen. Hiervan staan al zo’n 600 woningen op de planning. Voor 700 woningen ontwikkelen we nieuwe plannen. De Woondeal zorgt ervoor dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen komen.

Belangrijk voor Beuningen

Beuningen is een gemeente met veel groen. Dat willen we graag zo houden en nog beter maken. Beuningen ligt dichtbij Nijmegen en is goed bereikbaar. Beuningen moet goed bereikbaar blijven. Verbeterpunten zijn de leefbaarheid en de veiligheid. De nieuwbouwwoningen bouwen we voor een deel binnen de kernen (inbreiding). Een deel van de nieuwbouw komt op plekken buiten de kernen (uitbreiding). We onderzoeken welke plekken het meest geschikt zijn om te bouwen. Voor vragen over het proces kunt u mailen naar: woningbouwprogramma@beuningen.nl

Wat is een omgevingsprogramma?
Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie gaat over alle beleidsterreinen die met de fysieke leefomgeving te maken hebben. Eén van de instrumenten binnen de omgevingswet is een programma. Een programma is een flexibel instrument dat de overheid gebruikt in verschillende fasen van de beleidscyclus. Het geeft een programma weer voor de korte termijn. Een programma is uitvoeringsgericht en kent strategische elementen. Voor meer informatie over een programma in de omgevingswet: kijk op het omgevingswetportaal.

Kaart met 4 zoekgebieden mogelijke woningbouw Winssen, Weurt, Beuningen en Ewijk

Kaart met 4 zoekgebieden mogelijke woningbouw Winssen, Weurt, Beuningen en Ewijk.