Nieuwbouw Kindcentrum De Dromedaris

Eind 2020 besloot de gemeenteraad van Beuningen om een nieuwe basisschool (kindcentrum) voor de Dromedaris te bouwen op de huidige locatie van de school. De Dromedaris zorgt voor de bouw van het kindcentrum en het schoolplein. Het nieuwe kindcentrum opent in oktober 2023.
De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van het voorplein. Dat is het stuk voor de school. Op deze pagina leest u wat we gaan doen.

Wat is er afgelopen periode gebeurd? 

De gemeente Beuningen vindt het belangrijk om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te laten meedenken met onderwerpen. Voor de inrichting van het voorplein vond er een aantal gesprekken plaats met omwonenden, de school en de kinderopvang. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van deze input mee te nemen in het definitieve ontwerp. Dat was een puzzel, want het gaat hier om een bestaande situatie waar de ruimte beperkt is. Er zijn verschillende en soms tegenstrijdige belangen. Hierdoor kunnen we niet alle wensen van de verschillende belanghebbenden meenemen. Daarnaast moeten we bij de inrichting rekening houden met verschillende aspecten. Denk aan een veilige verkeersafwikkeling, behoud of het opnieuw aanleggen van het groen, voldoende parkeerplaatsen, voldoende speelruimte, bereikbaarheid van het kindcentrum voor voetgangers, fietsers en automobilisten en bereikbaarheid voor hulpdiensten.  

Waar ligt het voorplein? 

Het voorplein ligt tussen de Wolfbossingel en Kindcentrum De Dromedaris in. 

Foto van bovenaf van de Dromedaris en het voorplein in de oude situatie

Definitief ontwerp voorplein

Tekening van het definitieve ontwerp voorplein Dromedaris

Hieronder leggen we aan u uit wat er op het voorplein gaat komen.

Spelen - het voorplein
 • De oude goaltjes en korf plaatsen we terug, 
 • Er komen pleinstickers (denk aan een hinkelbaantje) waar kinderen op kunnen spelen. 
 • Het voorplein is afgezet met een groene haag, zodat het een afgebakende speelplek is. Hierdoor komen er geen ballen op de weg terecht. Het wordt geen afgesloten speelplek met een hek, want we willen het graag dat kinderen na schooltijd hier ook kunnen spelen.
Groen/aankleding overige voorzieningen 
 • Vanaf de openbare weg schermen we het voorplein af met twee groenvakken en bomen. 
 • Links van de parkeerplaats en het voorplein staan de luiercontainer en de brievenbus. Er komen groenvakken om de luiercontainer en brievenbus te staan zodat deze minder opvallen. 
 • Aan de rechterkant van het voorplein komt een weg naar de parkeerplaats voor het personeel te liggen. Links hiervan komt er een groene beukenhaag te staan.
 • Het nieuwe elektriciteitshuisje plaatsen we naast de personeelsparkeerplaats. Dat is rechts van de personeelsparkeerplaats.
 • Op het voorterrein en bij de weg naar de personeelsparkeerplaats komt een goot om het water af te voeren. 
 • Links en rechts van de parkeerplaatsen komen lage hagen. Dit om genoeg zicht te kunnen hebben op de Wolfbossingel. 
Wachtruimte fietsende en lopende kinderen 
 • Eerder reed het personeel met de auto over het voorplein om bij de personeelsparkeerplaats te komen. Dit is veranderd. Rechts van het voorplein ligt nu een weg naar de personeelsparkeerplaats. Hierdoor is het voorplein echt een plek geworden voor lopende en fietsende kinderen. Ouders kunnen hier wachten op hun kind(eren). 
 • Rechts van het voorplein ligt dus een weg waar personeel naar de personeelsparkeerplaats kan rijden. Ook is dit de toegang voor hulpdiensten en onderhoudsvoertuigen van het elektriciteitshuisje. 
 • Het voorplein is vanaf twee kanten met de fiets of te voet bereikbaar, namelijk via het Kreekpark en de zuidkant Wolfbossingel en vanaf de Wolfbossingel uit de richting Lagunesingel.
 • De half- verharde wachtplek naast het fietspad, dus tussen de Wolfbossingel en Kreekpark (naast huisnummer 103) blijft. 
Parkeren
 • De personeelsparkeerplaats blijft. Er komt één parkeerplaats bij, namelijk in het verlengde van de bestaande parkeerplaats.
 • Voor het voorplein komen 13 parkeerplaatsen. Voor het halen en brengen is gekozen voor haaksparkeren. Dit levert de meeste parkeerruimte op. Kinderen kunnen voor de geparkeerde auto’s langs veilig naar het voorplein lopen. 
 • Achter de parkeerplaatsen ligt een strook zodat autoverkeer dat wegrijdt beter zicht heeft op het verkeer op de Wolfbossingel. De haagjes aan beide kanten blijven laag. Zo wordt de zichtbaarheid zo goed mogelijk behouden. 
 • Voor de parkeerplaatsen komen stootbanden. Hierdoor blijft ruimte vrij voor kinderen om via de voorkant van de parkeerplaatsen van en naar het voorplein te lopen. 
 • Om foutparkeren in het park (gras) te voorkomen, plaatsen we enkele keien langs het Berkenpark.
De routes naar school 
 • Bij het ontwerp is gekeken naar de bereikbaarheid van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers zijn er verschillende looproutes. De bestaande loop- en fietsroute vanuit het Kreekpark blijft. Vanuit die route kun je op verschillende plekken het schoolplein of voorplein op. 
 • Vanuit de Poldervaart kunnen kinderen oversteken naar het voorplein. Deze oversteekplek is met strepen aangeduid. Zo is voor al het verkeer duidelijk dat hier veel overgestoken wordt. Vanuit het westen (kant Lagunesingel)kunnen lopende kinderen via de stoep het voorplein oplopen.
 • Ook fietsende kinderen kunnen op deze plek (voor de oude schoolwoningen) het voorplein op- en af fietsen. 
Verkeersveiligheid 
 • Bij de nieuwe inrichting van de weg is rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Er zijn twee plekken waar voetgangers, fietsers en auto’s elkaar kruisen. 
 • Bij de Poldervaart en Wolfbossingel (kruising met fietspad Kreekpark) remt het verkeer af door de bestaande kruispuntdrempel. 
 • In de bocht van de Wolfbossingel bij de (oude) schoolwoningen wordt het verkeer afgeremd. De bestaande middengeleider wordt doorgetrokken. Ook komt er een overrijdbare, ronde verhoging. Deze voorkomt dat het autoverkeer de bocht afsnijdt. De snelheid gaat hier dus omlaag. Doordat de verhoging overrijdbaar is, kan ook groter verkeer de bocht nog nemen. 
 • Verkeer van en naar de personeelsparkeerplaats komt uit een uitrit. Het gebruik hiervan wordt beperkt, omdat alleen personeel hier in en uit rijdt. In het midden van de weg naar de personeelsparkeerplaats ligt een goot voor het water. Hiermee rijdt verkeer rechts in, en links uit. 
Campagne 

In de gemeente Beuningen wonen kinderen gemiddeld 800 meter van de dichtstbijzijnde school. Deze afstand is goed te voet of per fiets af te leggen. Om dit te stimuleren, gaat op 30 oktober actie High Five van start. Deze loopt tot juni 2024. Kinderen die te voet of per fiets naar school komen worden beloond. Meer informatie over deze actie volgt in oktober.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden aan de schoolomgeving starten op 25 september en duren drie tot vier weken. De voortgang is onder andere afhankelijk van weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden is de school bereikbaar. Enkele in- en uitritten van omwonenden en openbare parkeerplaatsen zijn tijdens de aanpassingen aan de weg niet bereikbaar. Direct aanwonenden krijgen informatie over de werkzaamheden via een brief van de aannemer. Op het moment dat de werkzaamheden plaatsvinden, is er een omleidingsroute voor overig verkeer. Deze staat met borden aangegeven.

Extra maatregelen

In 2024 wordt het parkeren op de Wolfbossingel (ten zuiden van de kruising Poldervaart) beter gereguleerd. Er worden dan vakaanduidingen aangebracht. Zo worden inritten en de doorgang beter vrijgehouden. De bewoners van dat straatdeel worden daar volgend jaar over geïnformeerd. 

Veelgestelde vragen 

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen per onderwerp. We werken deze lijst regelmatig bij op basis van de vragen die we binnenkrijgen. Heeft u een vraag die niet bij de veelgestelde vragen staat? Mail uw vraag dan naar verkeer@beuningen.nl 

Parkeren 

Waarom is gekozen om de personeelsparkeerplaatsen te houden? 

 • Er hoeft zo geen andere ruimte voor het parkeren voor personeel gezocht te worden. Hierdoor blijft bij de straat meer ruimte beschikbaar voor het halen en brengen met de auto. 
 • De huidige parkeerplaatsen liggen zo, dat personeel via de rechterkant van het voorplein rijdt om deze te kunnen bereiken. Dit gebeurt buiten de haal- en brengtijden van de schoolgaande kinderen en levert daarmee geen verkeersonveilige situatie op.
 • Ook moet de school bereikbaar blijven voor hulpdiensten en onderhoudsvoertuigen van het nieuwe elektriciteitshuisje.

Zijn er niet te veel/ te weinig aantal parkeerplaatsen gerealiseerd?

 • Er komt één parkeerplek bij. Voor het personeel zijn zo naar verwachting voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Door het personeel z’n ‘eigen’ parkeerplek te geven, blijft langs de Wolfbossingel meer ruimte over voor ouders die met de auto komen. Ook is er overdag en buiten schooltijden plek beschikbaar voor (bezoekers van) omwonenden. 
 • Het aantal parkeerplekken bij een school is moeilijk om precies te bepalen. We gaan uit van landelijke normen. Bij een openbare school zoals de Dromedaris, gelegen midden in een woonwijk en goed bereikbaar via autoluwe routes (bijv. via Kreekpark vanuit het westen en noorden), kunnen veel kinderen zelfstandig naar school komen, lopend of met de fiets. 
 • De dertien haaksparkeerplaatsen langs de Wolfbossingel kunnen gebruikt worden voor het halen- en brengen van kinderen. Buiten schooldagen- en tijden kunnen omwonenden (en hun bezoekers) de parkeerplaatsen gebruiken.
 • Behalve de nieuwe parkeerplaatsen op de Wolfbossingel, kan er ook op straat langsgeparkeerd worden. Binnen 100 meter loopafstand van de schoolingang zijn er zo altijd wel plekken te vinden.
 • Bij het ontwerp geven we veel aandacht aan routes voor lopende/fietsende kinderen. Zij worden waar mogelijk gescheiden van het autoverkeer en hebben hun eigen wachtruimte op het voorplein.

Waarom is er niet gekozen voor halen en brengen of parkeren op het voorplein?

We houden het autoverkeer weg van het voorplein. Dit doen we om een aantal redenen: 

 • Zo kunnen kinderen en ouders wachten op het voorplein. Ook kunnen kinderen hier spelen.
 • Ook is er maar beperkte ruimtewinst bij het realiseren van halen en brengen op het voorplein; het levert geen extra parkeerplekken of extra speelruimte op. 
 • Tot slot willen we het voor kinderen per fiets en te voet extra aantrekkelijk maken. Voor hen is er nu een grote, veilige ruimte waar ze naar hun ouders toe kunnen, is er ruimte voor alle ouders die met de fiets zijn en kunnen de kinderen zich over het plein verspreiden om er aan drie kanten uit te fietsen. Zo hoeven ze niet te mengen met het autoverkeer dat op de Wolfbossingel achteruit uit de parkeervakken wegrijdt.

Waarom is er niet gekozen voor langsparkeerplekken of schuine parkeervakken voor per auto halende/brengende ouders?

 • De schoolomgeving is een 30 km/u-zone. In een 30 km/u gebied is parkeren op straat gewenst. Dit remt het verkeer af. Bijvoorbeeld doordat twee auto’s elkaar niet gelijktijdig kunnen passeren.
 • Ook is de haal- en brengpiek van de school kort. We leggen daarom parkeerplekken aan de school (aan de Wolfbossingel) om het brengen en halen per auto vooral aan die kant van de school te faciliteren. 
 • Op de straten van Poldervaart en het Berkenpark kan geparkeerd worden. Op drukke dagen (bijvoorbeeld als het regent) kan hier geparkeerd worden. Het aanbrengen van extra verharding is daarvoor niet nodig.
 • Om foutparkeren in het park (gras) te voorkomen, plaatsen we enkele keien langs het Berkenpark.

Wat als in de schoolwoningen een nieuwe functie komt? Wat dan met parkeren en in/uitritten?

Omdat we nu nog niet weten welke functie in de schoolwoningen komt, hebben we er nog geen rekening mee kunnen gehouden. Wel zijn de schoolwoningen via de ‘gedeelde’ rijruimte naar de personeelsparkeerplaatsen, bereikbaar. Bijvoorbeeld bij calamiteiten.
Afhankelijk van de nieuwe functie is een x-aantal parkeerplaatsen nodig. Bij de afweging van functies wordt parkeren en verkeersdrukte als aandachtspunt meegenomen. Of de voor de school aangelegde plekken voldoende zijn, is afhankelijk van de functie en de mogelijkheid tot ‘dubbelgebruik’. Komt er bijvoorbeeld een functie die vooral in de weekenden gebruikt wordt, dan kunnen de parkeerplaatsen voor het voorplein gebruikt worden.

De routes naar school

Waarom komt er geen zebrapad bij de Wolfbossingel?

 • Voetgangers vanuit de Poldervaart steken de Wolfbossingel over bij de kruispuntdrempel. Dit wordt extra aangegeven met witte streep-markering. Voetgangers hebben dan géén voorrang. Dit doen we omdat het onveilig is om voetgangers wél en fietsers géén voorrang te geven. Fietsers hebben op een zebrapad namelijk géén voorrang. Al is dat soms voor weggebruikers niet helder.
 • Er is ook gekeken of het mogelijk is zowel fietsers als voetgangers voorrang te geven. Echter komt er ook autoverkeer uit de Poldervaart, waarbij ook dan weer een onduidelijke situatie kan ontstaan. Deze situaties leveren, zeker voor kinderen, verwarrende situaties op. Er is daarom gekozen om beide weggebruikers géén voorrang te geven.
Overige vragen 

Levert de verhoogde ronde in de bocht bij de Wolfsbossingel geen onduidelijkheid op? Is deze wel veilig te passeren?

De ronde, verhoogde bestrating wordt in de bocht aangebracht om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen. Voor autoverkeer is het niet prettig om hier (met hoge snelheid) overheen te rijden. Zij moeten dus afremmen en/of om de ronde heen sturen. Wel kan er overheen gereden/gefietst worden, als dat nodig is. Dit is voor bijvoorbeeld grote voertuigen (vuilniswagen, brandweer) belangrijk. Kinderen die uit school komen en hier over willen steken, worden door de bestrating op het personeelsparkeerplaats-weggetje gestuurd. Zo steken ze op het smalste deel van de Wolfbossingel over en komen ze op de juiste weghelft terecht.

Nemen de haag of de bomen het zicht niet weg op de overstekende/lopende/fietsende kinderen?

 • Dit  om een praktische reden. Zo rolt een voetbal bijvoorbeeld niet snel de straat op. 
 • Aan de andere kant zorgt het groen voor een duidelijke visuele en fysieke barrière tussen de geparkeerde auto’s en de spelende/schoolgaande kinderen.
 • Ook kleedt dit het plein iets groener aan. De haagjes worden goed bijgehouden, om te voorkomen dat het zicht slecht wordt en een (klein) kind erachter kan verdwijnen.
 • De bomen staan ver genoeg van de weg af waardoor, ook als ze straks iets dikker zijn, ze nog steeds geen belemmering vormen voor het zicht.

Waar kunnen ouders  op de kinderen wachten?

Ouders die met de fiets of te voet komen, kunnen wachten op het voorplein of aan de zijkant van de school. Er is veel ruimte rondom de school beschikbaar voor ouders. Vanaf het voorplein en de zijkant van de school zijn verschillende loop- en fietsroutes naar huis te bereiken.

Komt er een Kiss & Ride? Mag overal geparkeerd worden? 

 • In de eerste instantie geven we geen Kiss & Ride aan met borden. Kiss & Ride plekken mogen alleen gebruikt worden voor het onmiddellijk laten in- of uitstappen. Met name in de middag, bij het ophalen, werkt dit niet. 
 • We monitoren nadat de nieuwe situatie in gebruik is, hoe deze gebruikt wordt. Als het nodig is om toch parkeerplekken voor brengen (en eventueel halen) te reserveren, dan nemen we hiervoor maatregelen. 

Waarom is er niet meer groen op het voorplein? Waarom is er gekozen voor deze speeltoestellen en inrichting?

Op het voorplein komen verschillende functies samen:

 • Ouders moeten op de kinderen kunnen wachten (met fiets/te voet).
 • Ook wordt het voorplein overdag door de schoolkinderen gebruikt om op te spelen.
 • Tot slot moet het plein ook bereikbaar blijven voor hulpdiensten.

Daarom is er een bepaalde hoeveelheid verharding en ruimte tussen vaste objecten (goaltjes, ballenkorf, boom) nodig. Op het nieuwe voorplein wordt aan al deze eisen voldaan.