Vergoeding planschade

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt door een planologische maatregel. Zo’n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het op dat moment geldende bestemmingsplan.

U kunt een verzoek tot tegemoetkoming in geleden planschade indienen bij de gemeente om de waardedaling of het inkomensverlies financieel te compenseren. De gemeente vergelijkt dan de maximale planologische mogelijkheden op de locatie in het nieuwe bestemmingsplan, respectievelijk de omgevingsvergunning, met de maximale mogelijkheden uit het oude bestemmingsplan.

Download aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van planschade als:

 • uw woning/uw perceel  in waarde gedaald is door de totstandkoming van een planologische maatregel
 • uw inkomen gedaald is door een planologische maatregel
 • de schade niet  te voorzien was op het moment dat u het gebouw of de grond aankocht
 • er niet op een andere wijze reeds schadevergoeding verkregen is (bijvoorbeeld door onteigening)

Beoordelingscriteria

 • Betreft het een “normale maatschappelijke ontwikkeling die in de lijn der verwachtingen” lag, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang, plaats en moment van realisatie?
 • Past de ontwikkeling in de ruimtelijke structuur van de omgeving?
 • Past de ontwikkeling in het door de gemeente gevoerde planologische beleid?
 • Wat is de afstand van de ontwikkeling tot de woning op het perceel?
 • Wat is de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte nadeel?

Bijzonderheden

 • Er geldt volgens de wet een “normaal maatschappelijk risico” van 2% van de waarde van het onroerend goed of 2 % van het bestaande inkomen. Blijft de schade onder deze drempelwaarde, dan hoeft de gemeente de geleden schade niet te compenseren. Deze schade wordt dan gezien als uw eigen risico.
 • Een voorbeeld van een situatie van planschade: een bestemmingsplan dat een nieuwe weg naast uw woning mogelijk maakt, terwijl dat eerst niet mogelijk was. Maar ook het “verdwijnen” van bouw- en gebruiksmogelijkheden bij een herziening van het bestemmingsplan kan leiden tot een waardevermindering van uw pand en/of gronden of tot vermindering van uw inkomsten.
 • U kunt een planschadeverzoek indienen bij de gemeente binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of  de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
 • Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar.
 • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.