Bekendmakingen Ecowieck

Hier leest u meer over procedures zoals het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Beschrijving video Ecowieck

MUZIEK

(Intro, wit scherm met logo gemeente Beuningen, titel: Plannen Ecowieck)

(Plek Ecowieck, straatnaambordje Hekkeslag, paarden in de wei in beeld gevolgd door wethouder Sijmen Versluijs op de plek waar de Ecowieck wordt gebouwd en hij vertelt)

De gemeente Beuningen wil in het jaar 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we dan net zoveel energie opwekken als dat we met elkaar gebruiken. Een onderdeel daarvan is duurzaam bouwen. Om duurzaam te kunnen bouwen, heeft de gemeenteraad van Beuningen in februari 2018, besloten om een Ecowieck te gaan ontwikkelen.

(Plek Ecowieck in beeld)

Nadat de gemeenteraad dat besluit had genomen hebben zich een aantal groepen, tot de gemeente wend die graag in die wijk, samen hun bouwplannen zouden willen realiseren. Er zijn uiteindelijk twee groepen overgebleven; Calimero en Samen Ecologisch Bouwen. En met die groepen, hebben wij,

(Plek Ecowieck in beeld)

samen een plan ontwikkeld, omdat deze mensen graag samen duurzaam en ecologisch wonen. Dat zijn mensen die houden van natuur, van groen,

(Moestuintjes en zonnepanelen in beeld)

van gezamenlijke activiteiten, zoals het bijhouden van een moestuin en andere voorzieningen samen runnen. Normaal gesproken zouden wij een inloopavond organiseren waar u dan kennis zou kunnen nemen van deze plannen,

(Plek Ecowieck in beeld)

maar door de corona lukt dat nu niet. Daarom hebben we gekozen voor een andere methode namelijk het opnemen van dit filmpje, waarin de plannen worden aangekondigd. Na mij zal Willian van Hal, de projectleider tekst en uitleg geven over de inhoud van het plan

(Nieuwbouwwijk en plek Ecowieck in beeld) 

en Rene van den Oetelaar, van Buro Waalbrug zal uitleg geven wat het bestemmingsplan inhoudt en wat er allemaal in staat.

MUZIEK

(Plek Ecowieck in beeld gevolgd door projectleider Willian van Hal lopend door op de plek waar de Ecowieck wordt gebouwd en zij vertelt)


Ten westen van Beuningen ligt het plangebied Keizershoeve 3 in Ewijk. Hier komt een gloednieuwe wijk, een ecologische wijk. De Ecowieck wordt ontwikkeld door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, ook wel CPO genoemd.

(Plek Ecowieck in beeld)

Dit houdt in dat een groep kopers aan de slag gaat om een gedeelte van het plan zelf te ontwerpen en te ontwikkelen. De Ecowieck is voor mensen die graag energiezuinig en ecologisch willen wonen, maar ook houden van groen en graag betrokken zijn bij elkaar. Denk daarbij ook aan een wijk met veel groen, water, gezamenlijke tuinen, moestuintjes, het delen van een aantal voorzieningen en het creëren van een aantal ontmoetingsplekken. Het gebied waarin gebouwd kan worden staat aangegeven op de kaart.

(Ontwikkelplan Ecowieck, plek Ecowieck en sloot in beeld)

Binnen dit gebied gaan CPO's aan de slag met het ontwikkelen en het ontwerpen van het plan. Het overige gebied is openbaar, dit gebied kan niet worden bebouwd. We gaan hier onder andere groen aanleggen, watergangen met hier en daar wat natuurvriendelijke oevers. Maar ook bijvoorbeeld de ontsluitingen aanleggen. In de Ecowieck kan alleen gebouwd worden aan de hand van een aantal ecologische uitgangspunten. Denk hierbij aan het vergroten van de biodiversiteit, dus meer aanbrengen van beplanting.

(Zonnepanelen en plek Ecowieck in beeld)

Maar ook door bijvoorbeeld gebruik te maken van zonne-energie en door meer aandacht te hebben voor het materiaalgebruik van de woningen. Zo zijn ze hittebestendig en leveren ze een positieve bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.


(Projectleider Willian van Hal staat in op de plek waar de Ecowieck wordt gebouwd en zij vertelt)

Daarnaast zijn er een aantal randvoorwaarden waar de CPO's rekening mee moeten houden bij het ontwerpen van het gebied. Zo moeten er een aantal plekken gerealiseerd worden om op een natuurlijke manier regenwater te kunnen opvangen.

(Afvoer van regenpijp in roeiboot in beeld)

Ook moeten ze parkeerplaatsen aanleggen. Dit is inclusief de bezoekersparkeerplaats. Als gemeente zijnde hanteren we hier een parkeernorm van 1,8 parkeerplaats per woning.

(Restant oude boomgaard, plek Ecowieck in beeld)

Ook staat er nog een restant van een oude boomgaard in het gebied. Hier is door een deskundige naar gekeken. We proberen de mooie bomen zoveel mogelijk als het kan te behouden. Daarnaast zijn er een aantal archeologische ontdekkingen gedaan in de Ecowieck. Deze moeten meegenomen worden in de planvorming en zal voor een deel opgegraven worden.


MUZIEK

(Plek Ecowieck in beeld, gevolgd door Rene van den Oetelaar van Buro Waalbrug op de plek waar de Ecowieck wordt gebouwd)

Buro Waalbrug heeft in opdracht van de gemeente Beuningen een bestemmingsplan opgesteld voor een nieuwe Ecologische wijk in de wijk Ecowieck, hier op deze plek. In een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemmingen vast. die gelden voor het plangebied. Dit kunnen verschillende bestemmingen zijn

(Nieuwbouwwijk, lantaarnpaal met huizen in beeld, gevolgd door de plankaart van de Ecowieck)

zoals wonen, werken, recreëren of wegen. Het bestemmingsplan bestaat uit meerdere onderdelen. Een plankaart, een afbeelding waarop de verschillende bestemmingen zijn weergegeven, regels, waarin aangegeven is wat de regels zijn die op de bestemmingen van toepassing zijn en een toelichting waarin de achtergronden van het bestemmingsplan beschreven zijn. De plankaart en de planregels zijn de juridische bindende onderdelen van het bestemmingsplan.

(Plankaart van de Ecowieck in beeld)

Het bestemmingsplan van de Ecowieck bestaat kortgezegd uit de volgende onderdelen. Twee woongebiedvlekken, een noordelijk en zuidelijk deel die zijn beide met lichtgeel aangegeven op de plankaart, een apart bestemming wonen voor de twee-onder-een-kapwoning die gerealiseerd wordt aan de Hekkeslag. Deze is donkergeel van kleur. En de Hekkeslag zelf, valt binnen het bestemming verkeer en is donkergrijs op de plankaart. 30% van de woningen in het nieuwe ecologische woongebied moet vallen binnen de sociale woningbouwcategorie. De bouwvlakken binnen de bestemming woongebied daarin zijn maximum bouwhoogtes opgenomen en het maximum aantal wooneenheden. Het aantal huizen wat binnen het hele plangebied moet worden gerealiseerd maximaal bedraagt 73. De maximum bouwhoogte van de huizen bedraagt 11 meter. Aanvullend hierop moet er ook aan de westzijde van het plangebied voorzien worden in een hakhoutwal met een hoogte van 3 meter.

(Voorbeelden ecowijken in beeld)

Een bestemmingsplan kan van invloed zijn op uw woon- en leefomgeving daarom kunt u uw mening geven. De gemeente Beuningen stelde samen met Buro Waalbrug een ontwerp bestemmingsplan op. Dit bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. U kunt uw mening geven over dit bestemmingsplan van dinsdag 22 juni 2021 tot en met maandag 2 augustus 2021. Dit bestemmingsplan kunt u terugvinden op ruimtelijkeplannen.nl.

(Titel in beeld: website – www.ruimtelijkeplannen.nl, Inzage van 22 juni 2021 t/m 2 augustus 2021)

Gedurende deze zes weken kunt u uw mening geven over het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt vervolgens kennis van uw zienswijze en in de gemeenteraad van september of oktober een besluit over uw zienswijze. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u eventueel in hoger beroep gaan. De verwachting is dan, als alles volgens planning verloopt dat de nieuwe Ecowieck in de eerste helft van 2022 in aanbouw genomen kan worden.

MUZIEK

(Plek Ecowieck in beeld, gevolgd door afsluiting, wit scherm met logo gemeente Beuningen)

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van een stuk grond is, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca. In het plan staan ook de regels die bij de verschillende bestemmingen horen. Voor de Ecowieck is ook een bestemmingsplan opgesteld. 
Het bestemmingsplan is te vinden via de website van Ruimtelijke plannen. 

 Bestemmingsplan Ecowieck met daarin in kleurtjes aangegeven wat waar is

Bestemmingsplan

Omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van bijvoorbeeld een huis. Voor de Ecowieck vroegen de CPO’s een omgevingsvergunning aan. Deze is te vinden op de website van bekendmakingen.