Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Vacature: twee nieuwe leden Cliëntenraad Beuningen

vanwege het aflopen van de zittingstermijn van twee van haar leden is de Cliëntenraad Beuningen op zoek naar twee nieuwe leden.

Wilt u opkomen voor de belangen van inwoners die zorg of hulp kunnen gebruiken? En voor inwoners die zoeken naar arbeid en/of inkomensondersteuning nodig hebben? Word dan het nieuwste lid van de Cliëntenraad Beuningen. En geef samen advies aan de gemeente.

Wat is de Cliëntenraad Beuningen?

De Cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen. Ze adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugd en Participatiewet.

Wat doet de Cliëntenraad Beuningen?

De voornaamste taken zijn:
•    Voorbereiden en (mede) formuleren van adviezen
•    Actief ophalen van, en open staan voor, signalen over het sociaal domein uit de Beuningse samenleving (bijvoorbeeld door werkbezoeken en bijeenkomsten van belangenorganisaties)
•    Participeren in een netwerk van individuen en organisaties in het sociaal domein
•    Deelnemen aan de vergaderingen van de Cliëntenraad 

De vacatures

De leden van de Cliëntenraad verdelen de werkzaamheden in aandachtsvelden. Hieronder leest u wat de twee vacatures inhouden
•    Vacature 1
Bij vacature 1 houdt u zich bezig met het aandachtsveld jeugd en jongeren (opvoeding minderjarigen, onderwijs, aanbod jeugdhulp). 
•    Vacature 2
Bij vacature 2 houdt u zich bezig met de aandachtsvelden werk en inkomen (Participatiewet), Minima beleid en armoedebeleid Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen en schuldhulpverlening.

Onze nieuwe leden:

•    hebben affiniteit met het sociaal domein
•    zijn in staat de samenhang tussen de verschillende beleidsvelden binnen het sociale domein, te zien
•    hebben een brede blik en zijn in staat om samen met anderen een totaaladvies te geven
•    hebben oog voor de belangen van de verschillende doelgroepen
•    wonen in de gemeente Beuningen
•    zijn onafhankelijk, dus niet verbonden aan een door de gemeente Beuningen gecontracteerde (zorg)organisatie, niet werkzaam bij de gemeente Beuningen en niet politiek actief als gemeenteraadslid of commissielid

Wat kost het u ongeveer in tijd

•    U bent gemiddeld 1 dagdeel in de week beschikbaar om vergaderingen voor te bereiden, werkbezoeken te doen en om gezamenlijke adviezen voor te bereiden

Wat bieden wij u?

•    Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven in het sociaal domein
•    Een positie waarbij je invloed kan uitoefenen op gemeentelijk beleid
•    Een presentie- en onkostenvergoeding 
•    Werken in een team met andere enthousiaste vrijwilligers

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 3 februari uw motivatie en CV naar de Cliëntenraad Beuningen, t.a.v. het secretariaat, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Solliciteren via de mail kan ook: clientenraad@beuningen.nl t.a.v. Thea Verduijn. De gesprekken vinden in week 6 plaats. De gesprekken worden gevoerd door een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Cliëntenraad. De selectiecommissie draagt kandidaten voor aan het college van burgemeester en wethouders. Dat doen we op basis van gesprekken en brieven. De benoeming is op persoonlijke titel voor een periode van drie jaar en is daarna herbenoembaar voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Meer informatie?

Op www.clientenraadbeuningen.nl leest u wie wij zijn. Heeft u vragen over ons of over deze vacature? Neem dan contact op met de voorzitter van de Cliëntenraad, Jan Revenberg via telefoonnummer  024 677 76 12 of e-mail j.revenberg@hotmail.com. De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn openbaar. U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen.