College van burgemeester en wethouders

Het college van B en W bestaat uit burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Pascal Cobussen, Alwin Steeg, Frans Houben en Sijmen Versluijs.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college maakt de voorstellen waarover de raad een beslissing moet nemen. Vervolgens moet het college ervoor zorgen dat de voorstellen die de raad heeft goedgekeurd, worden uitgevoerd. Dyanne Kocken is gemeentesecretaris. Zij ondersteunt het college. 

Wilt u een afspraak of contact met één van de collegeleden? Neem contact op met het bestuurssecretariaat via secretariaat@beuningen.nl, bel naar 14 024 of mail rechtstreeks naar één van de collegeleden (voor e-mailadressen kijkt u hieronder bij de namen van de collegeleden).

Coalitieakkoord

De politieke partijen Beuningen Nu & Morgen, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid werken samen in het college. Zij stelden samen een coalitieakkoord op voor de periode 2022-2026. Het thema van het coalitieakkoord is 'Nieuwe energie voor onze gemeente (pdf, 955 kB)'.

Taken en nevenactiviteiten

Bekijk de taken en nevenfuncties van de bestuurders.

Burgemeester Daphne Bergman

​​​Portefeuilles

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid (incl. integraal veiligheids- en handhavingsbeleid)
 • Evenementen
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie gemeente Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Regionale samenwerking

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuurslid Groene Metropoolregio
 • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Algemeen bestuurslid Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
 • Voorzitter bestuurlijke regiegroep ondermijning Gelderland-Zuid
 • Portefeuillehouder RIEC Gelderland Zuid
 • Bestuurlijke gids stuurgroep district Gelderland-Zuid
 • Voorzitter Raad van Toezicht jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Contact

Bel het gemeentehuis: 14 024
Of mail: burgemeester@beuningen.nl

Wethouder Pascal Cobussen

Wethouder Pascal Cobussen

Politieke partij: BN&M

Portefeuilles

 • Wonen
 • Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energie
 • Openbare ruimte, groen en water
 • Verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan)
 • Milieu 
 • Project zwembad

Contact

Bel het gemeentehuis: 14 024
Wethouder Alwin Steeg

Wethouder Alwin Steeg

Politieke partij: D66

​​​​Portefeuilles

 • Sport
 • Accommodatiebeleid
 • Financiën (incl. inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken en subsidiebeleid)
 • Economie (incl. recreatie en toerisme en ondersteuning evenementen)
 • Onderwijs, kunst en cultuur

Contact

Bel het gemeentehuis: 14 024
Wethouder Frans Houben

Wethouder Frans Houben

Politieke partij: GroenLinks

Portefeuilles

 • Zorg, ondersteuning en welzijn (o.a. Jeugdwet en WMO)
 • Werk en inkomen
 • Regionaal Mobiliteitsbeleid, doelgroepen- en openbaar vervoer
 • Participatiebeleid

Nevenfuncties

 • Coach Vestiging bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
 • Voorzitter bij s.v. NAS

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Contact

Bel het gemeentehuis: 14 024
Of mail: F.Houben@beuningen.nl

Wethouder Sijmen Versluijs

Wethouder Sijmen Versluijs

Politieke partij: PvdA

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevingswet
 • Ontwikkeling nieuwbouwlocaties (incl. plaatsing windmolens)
 • ’t Broek-project
 • Groene Groei en Verstedelijkingsstrategie

Nevenfuncties

 • Lid van Euregioraad namens het college

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Contact

Bel het gemeentehuis: 14 024
Of mail: S.Versluijs@beuningen.nl

Gemeentesecretaris Dyanne Kocken

Gemeentesecretaris Dyanne Kocken
Dyanne Kocken is als gemeentesecretaris eerste adviseur van het college van B&W en algemeen directeur van de gemeente Beuningen. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de verbinding tussen ambtelijke organisatie met het bestuur en de maatschappelijke opgaven. Ze werkt daarom voor en met de bestuurders van B&W, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. 

De gemeentesecretaris woont alle vergaderingen van het college bij, ondersteunt het college bij de besluitvorming en tekent alle besluiten van het college mee met de burgemeester.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Opus 

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Contact

Bel het gemeentehuis 14 024
Of mail: bestuurssecretariaat@beuningen.nl