Vastgesteld bestemmingsplan “Ficarystraat 2"

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 6641KP 2
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
24-02-2017
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Ficarystraat 2"

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2016 het bestemmingsplan “ Ficarystraat 2” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op sloop van agrarische bedrijfsopstallen op het perceel Ficarystraat 2 en bouw van twee vrijstaande woningen. 

De volgende wijziging is aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: De plangrens is verlegd zodanig dat deze op de kadastrale eigendomsgrens ligt.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad in bepaalde gevallen verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval heeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Het besluit tot vaststelling en het bestemmingsplan liggen vanaf (donderdag) 12 januari 2017 tot en met (donderdag) 23 februari 2017 voor iedereen ter inzage en zijn raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:
1. Inzage op afspraak (tel. 14 024) elke werkdag op de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
2. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het plan digitaal inzien: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu-vadf 
3. De bronbestanden vindt u hier: http://durp.beuningen.nl/Ro-Online/772BF744-D857-45BF-95B8-6F8EEBE21D39 

Tegen het besluit van de gemeenteraad kunnen belanghebbenden vanaf (vrijdag) 13 januari 2017 gedurende een termijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid voor deze belanghebbende om beroep in te stellen tegen de genoemde wijziging. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend.