Vastgesteld bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Laan 1945”

Type bekendmaking
besluitenlijst
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 6551CX
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
23-02-2017
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Laan 1945”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2016 het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Laan 1945” gewijzigd heeft vastgesteld. 

De volgende wijziging is aangebracht:  Toevoeging, in de regels, van artikel 1.2 “Commissie Laan 1945”, en aanpassing van artikel 3.2 “gewenste stedenbouwkundige structuur”; Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de Laan 1945 transformeert van een woonstraat naar een dorpshart met functiemenging.  Het gaat hier om een pilotproject in het kader van de Crisis- en herstelwet. Met deze pilotproject-status heeft de minister de gemeente de mogelijkheid gegeven om het bestemmingsplan, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019, vorm te geven in afwijking van enkele bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening. Dat betekent dat het plan minder hoeft te voldoen aan de eisen voor traditionele bestemmingsplannen.
Het plangebied wordt globaal begrensd door Laan 1945 van het clubhuis van de voetbalvereniging tot en met het dorpshuis Kloosterhof. Voor de exacte begrenzing van het plangebied verwijzen we naar de verbeelding van dit bestemmingsplan.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad in bepaalde gevallen verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval heeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Het besluit tot vaststelling en het bestemmingsplan liggen vanaf (donderdag) 12 januari 2017 tot en met (donderdag) 23 februari 2017 voor iedereen ter inzage en zijn raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:
1. Inzage op afspraak (tel. 14 024) elke werkdag op de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
2. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het plan digitaal inzien: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-vadf
3. De bronbestanden vindt u hier: http://durp.beuningen.nl/Ro-Online/981A1F87-F82A-4ABF-A7A9-02FF45FE4BB9

Tegen het besluit van de gemeenteraad kunnen belanghebbenden vanaf (vrijdag) 13 januari 2017 gedurende een termijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid voor deze belanghebbende om beroep in te stellen tegen de genoemde wijzigingen. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend.