Demonstratie melden

De melding is voor de burgemeester van belang voor het beoordelen van de impact van de demonstratie. Zo kunnen gemeente en politie inschatten of enerzijds maatregelen nodig zijn om de demonstratie te faciliteren en anderzijds of er wellicht (aanvullende) voorschriften nodig zijn.

Melden demonstratie

Doet u de melding als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen.

Demonstratie melden als organisatie Logo eHerkenning

Doet u de melding namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD.

Demonstratie melden als uzelf Logo DigiD

Mijn Beuningen

U kunt uw melding volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina.Ook ontvangt u daar het besluit op uw melding.

Voorwaarden

In de melding geeft u aan:

 • naam, adres, telefoonnummer, en zo mogelijk, emailadres van de organisator(en) en de kennisgever(s)
 • het doel van de demonstratie;
 • de datum waarop de demonstratie zal plaatsvinden en het tijdstip van aanvang en beëindiging;
 • het aantal te verwachten deelnemers;
 • de middelen van vervoer van de deelnemers aan de demonstratie;
 • door de organisator zelf te nemen maatregelen om een ordelijk en veilig verloop van de demonstratie te bevorderen.

Mijn Beuningen

U vindt uw melding terug op Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Daar volgt u ook de voortgang van de behandeling van uw zaak.

Algemene richtlijnen

Voor openbare manifestaties, zoals betogingen en demonstraties gelden de volgende algemene richtlijnen (artikel 4 Wet Openbare Manifestaties):

 • Bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of goederen treedt de politie direct op.
 • De politie treedt in ieder geval op bij blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten of kruisingen en van in- en uitgangen van gebouwen en indien door de aard, omvang en tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze schade wordt toegebracht aan derden.
 • Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden direct nageleefd.
 • De organisatie ziet er op toe dat door de deelnemers aan de manifestatie geen alcohol voorhanden hebben.
 • De locatie van de manifestatie zal na afloop door de organisatie schoon worden opgeleverd.

Wat gebeurt er na uw melding?

Er volgt zo spoedig mogelijk overleg tussen de gemeente, politie en degene die de melding heeft gedaan. In dit overleg informeren gemeente en politie over de algemene richtlijnen en beoordelen zij of er  aanvullende afspraken nodig zijn. De melder ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze afspraken en de algemeen geldende richtlijnen.

Voorschriften of beperkingen

De burgemeester kan voorschriften of beperkingen aan de organisator(en) stellen. Dit om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Het kan dan gaan om het tijdstip van de manifestatie, afwijkingen van de gewenste route, de plaats waar de demonstratie start en waar die wordt ontbonden, de herkenbaarheid en samenstelling van de eigen ordedienst. De melder ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Ook kan de burgemeester op grond van de bovengenoemde criteria een demonstratie verbieden. Hiervan wordt ook schriftelijk mededeling gedaan.

In beide situaties kan de melder een bezwaarschrift indienen.

Meer informatie

 • Heeft u vragen over (de melding van) de demonstratie? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.