Archeologische waardenkaarten

Archeologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de in de bodem aanwezige resten van menselijk handelen in het verleden. Archeologie is daarmee een deel van het wijdere begrip ‘cultuurhistorie’.

Archeologische sporen en voorwerpen vormen een niet aanvulbare voorraad gegevens uit ons verleden. Daarmee is het anders dan bijvoorbeeld natuur, dat tot op zekere hoogte in staat is zich te regenereren. Archeologische sporen en vondsten bevinden zich meestal in lagen die gekoppeld zijn aan de geschiedenis van het landschap. In principe liggen de oudste sporen het diepst, en de meer recente sporen het dichtst onder het maaiveld. De fascinatie voor zijn verleden is een typisch menselijke eigenschap. Het draagt bij aan zijn identiteit en plaatsing in een kleine of grotere context. Het is aan de gemeenten om een beleid te maken dat de zorg voor het archeologische erfgoed regelt zonder dat dit conflicteert met bijvoorbeeld de ontwikkeling van een gemeente. Daartoe is het van belang dat de belangen van de archeologie reeds vroegtijdig meegewogen worden in het planologische proces. Sinds 5 oktober 2010 heeft Beuningen beleid hiervoor.

Omdat het aantal archeologische onderzoeken, sinds de vaststelling in 2010 van het beleid en van de huidige kaarten, enorm is gestegen, is het zaak om de archeologische vindplaatsen- en verwachtingskaart te actualiseren. In opdracht van de gemeente Beuningen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2021 een actualisatie doorgevoerd van de gemeentelijke archeologiekaarten. Dit gaat om de verwachten- en waardenkaart. En als vertaling daarvan naar beleid is de beleidskaart aangepast, en neemt de gemeenteraad in april 2022 een besluit over aanpassing van het beleid ten aanzien van de onderzoeksplicht bij bodemingrepen (bouwen en/of graven).

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart

Het gaat hierbij om het bijwerken van de bestaande kaartgrenzen alsmede het bijwerken van de achterliggende databestanden met nieuwe/aanvullende archeologische en landschappelijke (geomorfologische) gegevens en inzichten. 

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart downloaden (pdf, 18 MB)

Archeologische beleidskaart

De archeologische beleidskaart is een beleidsmatige uitwerking van de geactualiseerde archeologische waarden- en verwachtingenkaart. De archeologische beleidskaart dient als afwegingsinstrument (onderlegger) bij processen in de ruimtelijke ordening. De beleidskaart kan juridisch-planologisch worden verankerd bij het opstellen van (nieuwe) bestemmingsplannen en beheersverordeningen conform de Wro. En dient ook als onderlegger bij de opstelling van het Omgevingsplan onder de Omgevingswet.

Archeologische beleidskaart downloaden (pdf, 12 MB)