Actieplan zelfstandig wonen ggz cliënten

Steeds meer mensen met een psychiatrische aandoening stromen de komende periode uit Beschermende woonvormen door naar zelfstandig wonen met begeleiding. De gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in het Rijk van Nijmegen hebben daarvoor het convenant “Weer Thuis” ondertekend.

De gezamenlijke partijen gaan zorgen voor voldoende woningen, ambulante begeleiding en intensieve samenwerking op wijkniveau. Dat is een behoorlijke opgave gezien de druk op de woningmarkt en de concentratie van betaalbare huurwoningen in een beperkt aantal woonwijken. De afspraken in het convenant “Weer Thuis” geven een extra impuls aan het gemeentelijk beleid in Gelderland-Zuid om het aantal plaatsen voor beschermd wonen in korte tijd te verminderen met 20%.

Samenwerking nodig

Om mensen met een psychiatrische aandoening goed te begeleiden bij het zelfstandig wonen is de samenwerking tussen de woningcorporaties en zorginstellingen nodig. Ambulant begeleiders vanuit de zorg werken in dezelfde wijken als de wijk- en buurtbeheerders van de corporaties. Samen kunnen zij sneller reageren op signalen en vragen van wijkbewoners en huurders, gericht op de leefbaarheid en sociale inclusie.
Het bevorderen van uitstroom van beschermde woonvormen naar zelfstandige wonen vraagt aandacht en begeleiding op alle levensgebieden. Naast psychiatrische zorg en begeleiding,  ondersteunen de organisaties cliënten bij dagbesteding, werk, sociale contacten en inkomen.

Verhuizen naar eigen woning

De afgelopen periode zijn al tientallen plaatsen beschermd wonen afgebouwd en verhuisden cliënten naar een eigen woning met begeleiding. Met de afspraken in het convenant wordt benadrukt dat de inzet van alle maatschappelijke organisaties, samen met de gemeenten, nodig is om dit beleid succesvol verder te brengen.
Overigens blijven beschermende woonvormen in de regio bestaan voor die mensen waarvoor zelfstandig wonen niet haalbaar is.

Het convenant is ondertekend door wethouder De Klein van Beuningen en wethouders Frings en Tiemens van Nijmegen. Ook woningcorporaties (Esther Lamers en Ronald Leushuis) en zorgaanbieders (Edwin ten Holte RIBW) zetten hun handtekening onder het convenant..