Behoedzaam en solide beleid werpt vruchten af

Burgemeester en wethouders van Beuningen investeren in duurzaamheid, zorg en een gezonde financiële huishouding. Dat staat in de begroting 2020 die zij de gemeenteraad aanbiedt. In deze begroting is te zien wat de gemaakte keuzes zijn om de ambities van het college waar te maken. De raad bespreekt de begroting op 12 november. Nieuw: de begroting wordt dit jaar voor het eerst digitaal aangeboden. Via de website van de gemeente kan iedereen de begroting lezen.

“We zijn op de goede weg. Onze aanpak werkt. In 2019 hebben we sterk ingezet op preventie in de zorg. Dat werpt zijn vruchten af.”, zegt wethouder Henk Plaizier, financiën. “Door eerder met bewoners met een hulpvraag om tafel te gaan, kijk je samen kijken wat er gedaan kan worden om zo gezond mogelijk te blijven of om erger te voorkomen. Daar gaan we dus volgend jaar mee door.”
Ook op het gebied van veiligheid wordt de ingeslagen weg voortgezet. “In 2020 heeft ondermijning onze nadrukkelijke aandacht. We vernieuwen ons beleid, voeren het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 uit en zetten extra uren en extra communicatie in tegen die ondermijning.”

Investeren in duurzaamheid

Beuningen is een plezierige woongemeente met een rijk verenigingsleven, een prima voorzieningenniveau en een divers woningaanbod. De komende jaren worden de woonwijken aangepakt. Het plan is om voor 2050 al onze woonwijken aardgasvrij te maken. We combineren dat aardgasvrij maken van een wijk met werken aan leefbaarheid en klimaatadaptatie.
Beuningen is ‘koploper’ in de regio met het programma 'Energiek Beuningen'. In 2020 gaan we, samen met bewoners en ondernemers, de plannen van Zon & Wind verder uitwerken. Ook op andere vlakken staan we niet stil. De duurzaamheidslening kreeg een nieuwe vorm. Levensloopbestendig wonen en het vervangen van asbestdaken vallen er nu ook onder. De provincie betaalt mee aan die lening. Zo wordt investeren in duurzaam wonen aantrekkelijk.
In 2020 werken we aan de Regionale Energiestrategie en de Regionale adaptatiestrategie. Tot slot starten we met de opgave om circulair en klimaatneutraal in te kopen als gemeente.

Investeren in zorg voor elkaar

We willen dat al onze inwoners volwaardig meedoen in onze samenleving. Daarom doen we er alles aan om de zorg en de gewenste ondersteuning beschikbaar en betaalbaar te houden. Van onze inwoners wordt veel verwacht. Denk aan eigen kracht, zelf-regie, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Wij zetten in op zorg voor elkaar, zijn alert op eenzaamheid, werken samen en wijkgericht.
Daarnaast staan ontwikkelingen op stapel als beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Naast regionale inzet is het ook nodig om een lokale aanpak te ontwikkelen zodat deze groep straks lokaal kan deelnemen aan de samenleving. In 2020 werken we aan die lokale invulling en willen we diverse activiteiten ontwikkelen voor deze doelgroep. Denk aan ontmoeting, dagbesteding, signalering, etc.

Gezonde financiële huishouding

Plaizier: “We hebben als gemeente ons huishoudboekje weer op orde. Dat willen we graag zo houden. We voeren een behoedzaam en solide beleid. Dat is nodig om onze financiële positie te versterken. We sparen. Dan hebben we de komende jaren wat meer vet op de botten.”

Kernwaarden

“Wat voor gemeente willen we zijn?” De gemeenteraad gaat op zoek naar het antwoord op die vraag. Dat doen ze door op zoek te gaan naar de kernwaarden van de gemeente. Die kernwaarden gelden als meetlat voor de te maken keuzes voor de strategische agenda van de gemeenteraad en speerpunten van de gemeente.

Samenwerking

Andere onderwerpen die het volgend jaar aan bod komen zijn bijvoorbeeld de voorbereidingen op de nieuwe Omgevingswet die vanaf 1 januari 2021 geldt. De gemeenteraad bepaalt het ambitieniveau en we stellen een omgevingsvisie en een omgevingsplan op. In 2020 starten we een interactief proces met inwoners en ondernemers van het winkelcentrum de Klef in Ewijk. Samen met hen willen we kijken naar hoe we het winkelcentrum beter kunnen maken. Ook het opzetten van een innovatiefonds pakken we volgend jaar samen met partners op.

Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 november over de begroting. De raad bepaalt dan of de begroting, eventueel met wijzigingen, wordt vastgesteld. Voor die tijd staat het op 23 oktober op de agenda van de raadscommissie. Inwoners en ondernemers kunnen dan inspreken. Benieuwd naar de begroting? Kijk op onze begrotingswebsite!